• Cystadlodd myfyrwyr mewn Gemau Olympaidd Masnach ac arddangosfa dan ofal cyflenwr diwydiannol blaenllaw

Cynhaliodd GE Tools o Lannau Dyfrdwy a Rhyl ddigwyddiadau mewn partneriaeth â Choleg Cambria a Grŵp Llandrillo Menai.

Gwelodd Coleg Llandrillo Rhyl ddwsinau o ddysgwyr Adeiladu a Pheirianneg yn brwydro am fedalau mewn plymwaith, gwaith saer ac asiedydd, gwaith brics, gwasanaethau cerbydau modur, atgyweirio corff cerbydau, a gwneuthuro a weldio, a chroesawu busnesau sector ar y safle hefyd.

Y noson flaenorol, cynhaliodd Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy ddigwyddiad agored, a fynychwyd gan GE Tools a gweithgynhyrchwyr a chyflenwyr yr ardal.

Dywedodd Chris Owen, Rheolwr Gyfarwyddwr GE Tools, fod yr “ymateb anhygoel” gan fynychwyr y ddau sefydliad yn argoeli’n dda ar gyfer dyfodol y crefftau hyn yng Ngogledd Cymru a thu hwnt.

“Fe gawson ni ddau ddiwrnod gwych gyda’r colegau ac roedd awyrgylch gwych ymhlith y dysgwyr a chynrychiolwyr y diwydiant,” meddai Chris.

“Ar y ddau safle, fe gawson ni ymateb anhygoel, gyda channoedd o bobl yn cymryd rhan ac yn mynychu, felly diolch iddyn nhw am eu cefnogaeth.”

Dywedodd hefyd: “Prif nod y Gemau Olympaidd Masnach oedd ennyn hyder bod hwn yn sector cryf gyda llawer o gyfleoedd gyrfa, ac rydw i’n credu bod y dysgwyr wedi croesawu hynny.

“Rydyn ni’n ffodus bod gennym ni ddau o’r colegau gorau yn y wlad ar garreg ein drws, gyda darlithwyr medrus a chyfleusterau rhagorol. Felly i’r myfyrwyr, does ddim llwyfan gwell iddyn nhw ei defnyddio i fynd ymlaen a bod yn llwyddiannus.”

Roedd Ian Hogg, Pennaeth Cynorthwyol yn Sefydliad Technoleg ac Arweinydd Safle Coleg Cambria yng Nglannau Dyfrdwy, yn cytuno â hynny.

Meddai: “Roedden ni’n teimlo y byddai’n wych i ddarpar fyfyrwyr newydd weld ystod o offer, cyfarpar a gwisg diogelwch o safon a ddefnyddir gan y diwydiant yn cael eu harddangos, felly diolch i Chris a’r tîm am ddod â phopeth at ei gilydd.

“Fe greodd wefr go iawn ar y noson i’r holl ymwelwyr, rhieni a myfyrwyr fel ei gilydd, ac fe gawson ni adborth cadarnhaol gan y gwneuthurwyr a’r cyflenwyr hefyd sy’n bwriadu gwneud mwy gyda’n myfyrwyr yn y dyfodol.

“Fe wnaethon nhw awgrymu sgyrsiau a hyfforddiant diogelwch ar ddefnyddio cyfarpar fel enghreifftiau o sut y gallen nhw ennyn diddordeb ein dysgwyr. Diolch eto i GE Tools am eich cefnogaeth barhaus.”

Yn y cyfamser, dywedodd Coleg Llandrillo: “Diolch eto i GE Tools am eu rhan mewn diwrnod gwych, ac am gyflenwi gwobrau’n hael i’r enillwyr a phawb wnaeth gymryd rhan.”

yn ôl