Mae dysgwyr Gofal Anifeiliaid yng Ngholeg Cambria Llysfasi yn ailsefydlu pedwar draenog Ewropeaidd ac yn gobeithio eu rhyddhau yn ôl i’r gwyllt yn y flwyddyn newydd.

Mewn partneriaeth â Hedgehog Help Prestatyn (HHP), maent wedi bod yn gofalu amdanynt mewn ystafell wedi’i haddasu a all ddal wyth o’r anifeiliaid pigog poblogaidd ar unrhyw un adeg, gan ddarparu cynhesrwydd, cysgod a phrydau bwyd rheolaidd.

Ac mae angen eu hymdrechion yn fawr; yr adeg hon y llynedd, roedd gan HHP fwy nag 80 o ddraenogod i ofalu amdanynt. Dim ond 20 sydd ganddynt ar hyn o bryd.

Dywedodd y sylfaenydd Tracy Pierce fod y niferoedd yn gostwng yn genedlaethol wrth i wrychoedd ac ymylon caeau gael eu colli oherwydd ffermio dwys a mwy o bobl yn tacluso ac yn adnewyddu eu gerddi – yn enwedig yn ystod cyfnod clo cyntaf oherwydd y Coronafeirws.

“Mae’r mater wedi gwaethygu llawer, felly hoffwn ddiolch i’r myfyrwyr a’r darlithwyr yng Ngholeg Cambria am eu cefnogaeth,” meddai Tracy.

“Mae nifer y draenogod gwyllt yn dirywio’n sydyn am nifer o resymau ond yn bennaf y ffaith bod llai a llai o leoedd iddynt gysgodi, llai o bryfed a chwilod iddynt fwydo arnynt ac ni allant symud o gwmpas fel y gallent o’r blaen.

“Mae ffyrdd a ffensys newydd, mwy o gemegau a hyd yn oed y newidiadau sydyn yn y tywydd rydyn ni’n eu profi i gyd yn chwarae rhan, sy’n llethol.

“Maen nhw’n cuddio salwch ac o ganlyniad gall eu hiechyd ddirywio’n gyflym, felly mae triniaeth brydlon yn hanfodol i’w siawns o oroesi.

“Rydyn ni’n gwneud popeth o fewn ein gallu i ofalu amdanyn nhw a gyda chefnogaeth Cambria rydyn ni’n ceisio cynorthwyo draenogod a gafodd eu maethu neu eu hanafu fel eu bod yn gwella’n iawn a chael eu rhyddhau i’r gwyllt.”

Rhoddodd Tracy daith rithwir o amgylch y lloches i garfanau cymwysterau Cymorthyddion Nyrsio Anifeiliaid Lefel 2 a Rheolaeth Anifeiliaid Lefel 3 a chyflwyniad rhyngweithiol ar y gwaith sydd wedi digwydd yno ers agor yn 2016.

 

Dywedodd Laura Owen, darlithydd Rheolaeth Anifeiliaid yn Llysfasi, y byddant yn parhau i fonitro, bwydo ac asesu’r anifeiliaid dros y gaeaf.

“Mae hwn yn gyfle anhygoel i’n dysgwyr gael profiad ymarferol wrth ofalu am fywyd gwyllt Prydain sydd mewn perygl,” meddai.

“Yn anffodus, ni oedden ni’n gallu ymweld â Hedgehog Help Prestatyn ond trwy Zoom roedden ni’n gallu bod yn dyst i’r gwaith anhygoel y maen nhw’n ei wneud.

“Byddwn ni’n parhau i edrych ar ôl y creaduriaid hyfryd hyn ac yn chwarae ein rhan wrth geisio cynyddu eu siawns o oroesi, yn enwedig yr adeg hon o’r flwyddyn, pan fydd y tymheredd yn gostwng yn sylweddol.”

Collwyd mwy na 95% o boblogaeth draenogod y Deyrnas Unedig mewn llai na 70 mlynedd, sy’n golygu bod draenogod bellach mewn perygl.

Credir bod eu niferoedd yn y gwyllt wedi bod oddeutu 30 miliwn ym 1950, gan ostwng i 500,000 yn 2018.

Am ragor o wybodaeth, neu os dewch o hyd i ddraenog sydd angen gofal a sylw, ffoniwch Hedgehog Help Prestatyn ar 07591576765 neu ewch i www.hedgehoghelpprestatyn.org.uk

yn ôl