• Cwestiynau Cyffredin 19eg i 23ain Hydref

Cwestiynau Cyffredin

Bydd eich tiwtor yn rhoi gwybod i chi sut y bydd eich cwrs yn cael ei gyflwyno. Os bydd angen eglurder pellach arnoch ynglŷn â beth yw’r cynllun ar gyfer eich cwrs, defnyddiwch y cyfeiriad e-bost perthnasol isod a bydd y tîm yn hapus i’ch helpu chi.

Ffordd y Bers     reception-bersham@cambria.ac.uk             

Llysfasi       reception-llysfasi@cambria.ac.uk

Glannau Dyfrdwy        deesideadmin@cambria.ac.uk            

Llaneurgain     northopadminteam@cambria.ac.uk

Ial                     yaleadminteam@cambria.ac.uk

Gallwch ddod i mewn i safleoedd y coleg i ddefnyddio’r wifi.

Bydd trafnidiaeth y coleg yn gweithredu fel arfer

Bydd myfyrwyr blwyddyn gyntaf ac ail flwyddyn sy’n astudio ar gyfer Safon Uwch yn dod i’r coleg ar gyfer addysgu wyneb yn wyneb bob yn ail wythnos. Yn ystod yr wythnos nad ydyn nhw yn y coleg, byddan nhw’n dilyn cyfuniad o ddysgu ar-lein a hunan-astudio. Bydd y trefniant hwn yn cael ei adolygu’n rheolaidd yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru a bydd myfyrwyr yn cael eu hysbysu o unrhyw newidiadau.

Byddwn yn mabwysiadu gwahanol arddulliau a modelau cyflwyno ar gyfer gwahanol fathau o raglenni i sicrhau bod myfyrwyr yn aros ar y trywydd iawn, yn gwneud cynnydd ac yn diwallu anghenion y cymwysterau. Bydd y rhain yn cynnwys dysgu ar-lein, hunan-astudio, cyfunol a darparu wyneb yn wyneb.

Diogelwch a lles ein myfyrwyr yw ein prif flaenoriaeth. Gellir dod o hyd i gyngor ac arweiniad am gymorth ar y porth Iechyd a Lles ar Hwb y myfyrwyr trwy ddilyn y ddolen hon. Gallwch hefyd e-bostio mailto:student.services@cambria.ac.uk a bydd y tîm yn eich galw yn ôl ac yn cynnig y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch.

Mae angen i chi drafod hyn gyda’ch tiwtor a fydd yn gallu gwneud trefniadau i chi ddod i’r coleg i ddefnyddio un.

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 CambriaDarganfod Rhagor