Mae Rona Griffiths, Dirprwy Gyfarwyddwr Profiadau Dysgwyr a Menter, wedi ennill Gwobr Arwyr Lleol Worldskills UK 2017.

Mae Arwyr Lleol yn cefnogi Worldskills UK ac yn annog eu sefydliadau i gymryd rhan mewn cystadlaethau sgiliau. Drwy hynny, maent yn helpu pobl ifanc i feithrin sgiliau gydol oes o’r radd flaenaf.

Bob blwyddyn, mae miloedd o bobl ifanc yn cael eu i gymryd rhan yng nghystadlaethau Worldskills UK. Dim ond gyda chefnogaeth yr Arwyr Lleol ymroddedig mae hi’n bosib i’r bobl ifanc hyn gymryd rhan. Mae’r arwyr lleol yn hyrwyddo manteision y cystadlaethau i fyfyrwyr, prentisiaid a thimau uwch-reolwyr. Mae’r Arwyr Lleol hyn hefyd yn rhoi o’u hamser i gystadleuwyr, gan roi hyfforddiant ychwanegol, cymorth bugeiliol ac anogaeth iddyn nhw.  

Mae Rona yn enillydd teilwng oherwydd ei gwaith diflino i gynyddu’r nifer o gystadleuwyr o Goleg Cambria a’u safon.  Mae hi hefyd yn annog y myfyrwyr a rhoi cymorth , bugeiliol a threfniadol iddynt, yn ogystal â sicrhau bod y cystadlaethau a llwyddiannau cystadleuwyr yn cael eu defnyddio i ysbrydoli dysgwyr eraill.

Yn ddiweddar, bu Rona yn Abu Dhabi yn cefnogi dau o brentisiaid Coleg Cambria a oedd yn cystadlu yn rownd derfynol Worldskills.  Er bod cystadleuaeth frwd, enwyd Rona yn enillydd Gwobr Arwyr Lleol 2017 yn y Sioe Sgiliau a gynhaliwyd yn NEC Birmingham. Roedd Tîm Cambria yn cystadlu yno yn rowndiau terfynol Worldskills UK, a  daethon nhw’n ail yn y tabl medalau.

Dywedodd Rona:

“Ges i dipyn o sioc, doeddwn i ddim yn disgwyl hyn o gwbl!  Mae ennill y Wobr Arwyr Lleol yn gydnabyddiaeth o’r gwaith sy’n cael ei wneud gan Goleg Cambria yng nghystadlaethau Worldskills.”

“Mi hoffwn i feddwl fy mod i wedi derbyn y wobr hon ar ran pawb sy’n gweithio ar y prosiect hwn yng Ngholeg Cambria.”

Dywedodd David Jones OBE, Prif Weithredwr Coleg Cambria:

“Hoffwn longyfarch Rona ar y gamp fendigedig a chwbl haeddiannol hon. Mae ei brwdfrydedd a’i harweiniaeth wedi bod yn rhan fawr o lwyddiant Coleg Cambria yn Worldskills dros y blynyddoedd diwethaf.”

yn ôl