• Roedd Dave Johnson wedi gallu helpu ei wyres yn ei harddegau gyda’i haddysg gartref yn ystod y cyfnod clo, gyda diolch i gwrs Sgiliau i Oedolion Coleg Cambria.

Mae’r cyn-beiriannydd gwres yn cyfaddef nad oedd yn deall llawer ar dechnoleg, ond dysgodd yn gyflym gyda dosbarthiadau Sgiliau Hanfodol y coleg mewn Defnyddio Llechen a Phrosesu Geiriau yn Llyfrgell yr Wyddgrug. 

Yn bwysig, gwnaeth y gŵr 71 oed – sy’n dod o’r dref – gyfarfod ffrindiau newydd a chafodd hwb i’w hyder pan roedd ei angen arno fwyaf.

“Gan mai dim ond fy wyres a finnau sydd gartref, roeddwn i eisiau gwybod ychydig rhagor am y we, seiberddiogelwch a’r math yna o beth, yn enwedig pan rydych chi’n gweld a chlywed rhai o’r pryderon sydd gan bobl am y cyfryngau cymdeithasol,” meddai Dave.

“Rydw i’n dioddef gyda gorbryder, ac rydw i’n cofio mynd i’r llyfrgell yn gynnar ar gyfer fy ngwers gyntaf. Fe wnes i gyrraedd yn gynnar ac eistedd yno’n gwylio’r bobl yn mynd a dod, roeddwn i mor nerfus.

“Ond pan roeddwn i’n ddigon dewr i fynd, roeddwn i mor falch fy mod i wedi ac roeddwn i’n teimlo bod cymaint o groeso. Roedd popeth yn cael ei egluro’n syml a doedd dim unrhyw ddisgwyliadau na phwysau – byddwn i’n argymell y cwrs i unrhyw un.”

Treuliodd Dave y camau diwethaf ei yrfa yn rheoli a byddai’n gwneud cyflwyniadau ar-lein.

Fodd bynnag, roedd wedi addysgu  ei hun ac nid oedd yn gwybod am lawer o’r “llwybrau byr” oedd ar gael iddo.

“Byddwn i’n treulio llawer o amser yn gwneud pethau, heb sylweddoli bod ffordd syml arall o’u gwneud,” meddai.

“Roeddwn i’n meddwl mod i’n gwybodaeth beth roeddwn i’n ei wneud ond wir doedd gen i fawr o syniad am y gwahanol gyfarpar a phlatfformau sydd ar gael.

“Roedd hyn i gyd o gymorth mawr yn ystod y cyfnod clo oherwydd roeddwn i’n gallu helpu fy wyres gyda’i gwaith cartref, gweld y newyddion diweddaraf a chadw mewn cysylltiad gyda fy nheulu – roedd yn rhoi egni newydd i fi.”

Dywedodd Dave hefyd: “Beth bynnag fo’ch oed, byddwch yn cael rhywbeth o’r cyrsiau hyn gan Goleg Cambria.

“Ac nid dysgu ydy’r unig fudd i rywun fy oedran i; rydych chi’n teimlo fel rhan o gymuned ac rydych chi’n cefnogi’ch gilydd. 

“Rydw i’n falch iawn mod i wedi mynd. Rydw i’n gwerthfawrogi’r hyn wnaethon nhw ei addysgu i fi ac rydw i’n edrych ymlaen at fynd yn ôl i ddysgu rhagor pan rydyn ni’n gallu. Byddwn i’n mynd yn ôl yfory ac yn dechrau o’r dechrau eto petawn i’n gallu gwneud hynny.”

I gael rhagor o wybodaeth am yr ystod o gyrsiau Sgiliau i Oedolion yng Ngholeg Cambria, ewch i’r wefan: 

www.cambria.ac.uk/part-time-courses/course-subject/skills-for-adults/

 

yn ôl