Mae myfyrwyr coedwigaeth Coleg Cambria Llysfasi yn helpu’r cyn ddysgwr Jonathan Hulson i gyflwyno’r Prosiect Coetiroedd ar gyfer Dŵr, mewn partneriaeth gydag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru.

Wedi’i sbarduno gan Gynllun Rheolaeth Gynaliadwy Llywodraeth Cymru, nod y cynllun newydd dwy flynedd hwn yw creu, cysylltu a gwella cynefinoedd yn nalgylchoedd Afon Alun ac Afon Chwiler yng ngogledd ddwyrain Cymru, gan ganolbwyntio’n benodol ar wella rheolaeth adnoddau dŵr.

Ymhlith y rhanddeiliaid mae Ymddiriedolaeth Dyfrdwy Cymru, Rheoli Coedwigoedd Cynaliadwy, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, a chynghorau Sir y Fflint a Sir Ddinbych.

Dywedodd Jonathan, “Mae’r cynllun yn hyrwyddo rheoli tir yn gynaliadwy, gan weithio gyda ffermwyr a rheolwyr tir yn nalgylchoedd yr afonydd, yn enwedig gyda’r rhai hynny sydd am wella iechyd y pridd, rheoli adnoddau dŵr, ac integreiddio coed a choetir cynhyrchiol ar y fferm.

“Mi fyddwn ni’n cynorthwyo gyda chynlluniau creu coetir a rheoli coetir newydd, gan gynnwys lleiniau cysgodi, diogelu glannau afonydd yn naturiol a chynorthwyo gyda chynlluniau amaeth-goedwigaeth, gan ddefnyddio cewyll coed.  Ar dir ymylol serth, lle mae eithin a rhedyn yn tyfu’n bennaf, byddwn yn hyrwyddo’r dull arloesol o ‘blannu coed heb ffens’ – lle mae coed yn cael eu plannu mewn micro-safleoedd amddiffynnol i atal da byw rhag eu pori.”

Dywedodd hefyd, “Bydd gwrychoedd sydd wedi’u hesgeuluso yn cael eu hadfer drwy lenwi’r bylchau, ffensio dwbl a dangos dull newydd o adfer gwrychoedd yn fecanyddol, sef plygu gwrychoedd ar gyfer bywyd gwyllt.”

“Bydd y dulliau arloesol hyn o greu coetir a gwella cynefinoedd coediog ar ffermydd, o fudd parhaol i gynhyrchiant ffermydd, ansawdd dŵr a bioamrywiaeth yn nalgylchoedd Afon Alun ac Afon Chwiler.”

Dywedodd Andy White, Prif Ddarlithydd Coedwigaeth yn Llysfasi, bod hyn yn gyfle pendant i’w ddysgwyr.

“Mae ein myfyrwyr wedi bod yn helpu adfer cynefinoedd a gwella ansawdd dŵr yn nalgylchoedd Afon Alun a Chwiler, trwy blannu coed brodorol ar hyd ochrau nentydd ym Mryniau Clwyd, ”meddai.

“Mae’r prosiect yn rhoi cyfleoedd dysgu rhagorol i’n myfyrwyr Diploma mewn Coedwigaeth, Cefn Gwlad a Diploma Tilhill, i helpu gyda gwella eu gwybodaeth a’u sgiliau, a bod o fudd i’r gymuned a’r amgylchedd yn gyffredinol.”

Mae Coetiroedd ar gyfer Dŵr wedi derbyn cyllid gan Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020, Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, gyda chymorth y Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig.

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun, ewch i: https://www.northwaleswildlifetrust.org.uk/alyn-and-chwiler-living-landscape

I gael rhagor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau sydd ar gael yng Ngholeg Coleg Cambria,                ewch i: www.cambria.ac.uk

yn ôl