• RHIENI balch yn canmol Coleg Cambria mewn arolwg addysg newydd

Canmolodd dros 500 o famau, tadau a gofalwyr, y coleg yng ngogledd ddwyrain Cymru mewn nifer o gategorïau gwahanol, gan gynnwys 98% ar gyfer boddhad cyffredinol.
Cynhaliwyd yr astudiaeth am y tair blynedd diwethaf, a phob blwyddyn cafwyd ymateb mwy cadarnhaol a chynnydd yn y nifer a gymerodd ran.
Canfu’r adroddiad hefyd fod:

  • 99% wedi dweud bod disgwyl i’w mab neu ferch weithio’n galed a gwneud eu gorau glas;
  • 99% wedi dweud bod eu mab neu ferch yn dysgu sgiliau newydd;
  • 98% wedi ymateb yn gadarnhaol am ansawdd uchel y cyfleoedd dysgu.

Mae’r ffigurau hyn yn dilyn blwyddyn eithriadol i Cambria, sydd â safleoedd yn Wrecsam, Glannau Dyfrdwy, Llaneurgain a Llysfasi.

Y mis diwethaf, cafodd y coleg yr arolygiad dysgu yn y gwaith (WBL) gorau yng Nghymru hyd yma gan Estyn, yr arolygiaeth addysg a hyfforddiant.

Canmolwyd uchelgais, sgil a brwdfrydedd y dysgwyr, yr effaith economaidd, cynnydd staff a’r chysylltiadau sy’n cael eu meithrin gyda diwydiannau blaenllaw ledled Gogledd Cymru.

Canmolwyd arweinyddiaeth y prif weithredwr a’i dîm rheoli David Jones hefyd.

Wrth ystyried yr arolwg rhieni, dywedodd Mr Jones fod profiad pawb yn ‘nheulu’ Coleg Cambria yn bwysig.

Dywedodd: “Rydyn ni wrth ein bodd gyda’r adborth hwn, oherwydd mae addysgu a gofalu am y myfyrwyr hyn yn gyfrifoldeb mawr ac yn anrhydedd i ni,”

“Mae’r rhieni a’r gofalwyr hyn wedi ymddiried taith academaidd, ddiwylliannol a chymdeithasol eu plant i ni ac maen nhw’n disgwyl i ni fodloni eu safonau uchel nhw eu hunain.

“Mae gweld ein bod ni’n cyflawni hynny blwyddyn ar ôl blwyddyn – a’n bod yn gwella bob blwyddyn yn eu barn nhw – yn ein gwneud ni’n awyddus i wella hyd yn oed rhagor yn y dyfodol.”

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r wefan: www.cambria.ac.uk

yn ôl