• Rheoli Gwastraff Coleg Cambria yn Ennill Prif Wobr Prydain

Dechrau mis Hydref, teithiodd Niki Shuttleworth, Swyddog Iechyd, Diogelwch a Chynaliadwyedd y Coleg i Lundain i dderbyn Gwobr “Y Gorau am Reoli Gwastraff” yr Ymddiriedolaeth Garbon ar ran Coleg Cambria. Cyflwynwyd y wobr iddi hi gan, Shirley Rodrigues, Dirprwy Faer Llundain yn Neuadd y Ddinas Llundain yn ystod Uwchgynhadledd Cynaliadwyedd Corfforaethol Prydain.

Bob blwyddyn mae’r Ymddiriedolaeth Garbon yn dadansoddi perfformiad yr holl sefydliadau a’r cwmnïau hynny ledled y DU sydd â Safon yr Ymddiriedolaeth Garbon. Mae’r Ymddiriedolaeth yn canfod y cwmni neu’r sefydliad sydd wedi cyflawni orau o ran rheoli gwastraff. Er eu bod yn ystyried pob agwedd ar reoli gwastraff, mae’r prif fesur yn canolbwyntio ar faint o wastraff a grëwyd gan y cwmni neu’r sefydliad. Ystyriwyd perfformiad Coleg Cambria ochr yn ochr â nifer o gwmnïau sefydliadau a chwmnïau sglodyn glas mwyaf Prydain: Maes Awyr Heathrow, Whitbread, Selfridges, Grŵp Brookers a Llywodraeth yr Alban i restru ychydig ohonynt yn unig.

Cynlluniodd tîm bach o dechnegwyr ynghyd â staff a myfyrwyr nifer o gynlluniau rheoli gwastraff newydd ar gyfer pob un o safleoedd y coleg, ac yna’u gweithredu. Dros y tair blynedd ddiwethaf, mae’r mesurau hyn wedi lleihau’r gwastraff a grëwyd gan y coleg 179 tunnell fetrig; gostyngiad anhygoel o 21%.

“Hoffem longyfarch Coleg Cambria am fod y perfformiwr unigol gorau eleni o blith yr holl sefydliadau sydd â Safon yr Ymddiriedolaeth Garbon ar gyfer Gwastraff. Mae’r coleg wedi mabwysiadu technoleg a gwneud ymdrech trawiadol i leihau ei ôl troed gwastraff, gan weithredu cynllun cadarn i reoli gwastraff, sy’n cynnwys staff a myfyrwyr.” Hugh Jones Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau Busnes yr Ymddiriedolaeth Garbon.

Mae’r wobr fawreddog hon ymysg nifer o wobrau trawiadol eraill a enillwyd gan Goleg Cambria i gydnabod ei ymrwymiad i’r amgylchedd a’i ymgyrch tuag at ddyfodol cynaliadwy. Yn ystod y misoedd diwethaf, mae’r Coleg wedi derbyn Safonau Rheoli’r Ymddiriedolaeth Garbon ar gyfer Ynni, Dŵr a Rheoli Gwastraff. Yn ogystal â’r rhain mae Coleg Cambria hefyd wedi ennill Safon Reoli Amgylcheddol y Ddraig Werdd ar gyfer holl adeiladau’r coleg ar Lefel 5, y lefel uchaf y gall y cynllun ei ddyfarnu.

Dywedodd Rick Bedson, Pennaeth Ystadau a Chyfleusterau’r Coleg, “Mae bod y Gorau mewn Rheoli Gwastraff yn wobr genedlaethol ac mae’n gyflawniad anhygoel. Mae hyn, yn ogystal â Safonau’r Ymddiriedolaeth Garbon a gwobr y Ddraig Werdd yn cydnabod ymrwymiad y staff a myfyrwyr ledled y coleg i leihau ei effaith ar yr amgylchedd.”

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener