Ar 5 Awst eleni, bydd coleg arloesol yng ngogledd ddwyrain Cymru yn dathlu pum mlynedd ers ei sefydlu.

Mae Coleg Cambria yn ganlyniad o gyfuno Coleg Glannau Dyfrdwy a Choleg Iâl yn Wrecsam, ac yn adeiladu ar gyfuno Coleg Glannau Dyfrdwy gyda Choleg Garddwriaeth Cymru a Choleg Llysfasi cyn hynny. Mae’r coleg wedi torri sawl record a gosod meincnodau ar gyfer y sector addysg bellach.

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae’r coleg wedi bod yn dathlu’r achlysur gyda digwyddiadau, gan gynnwys barbeciw ar gyfer dros 500 o staff, seremoni gwobrwyo myfyrwyr a her David Jones, y Prif Weithredwr, i gwblhau taith gerdded 48 milltir heriol i bum safle’r coleg mewn un diwrnod er budd NSPCC.

Bu David Jones yn goruchwylio’r uno “heriol” y ddau goleg yn 2013, ac mae’n credu bod y camau mae’r coleg wedi eu cymryd mewn amser byr yn glod destament i weithwyr, tîm rheoli a Bwrdd Llywodraethol ymroddedig Cambria.

Dywedodd:“Mae gennym ni dîm cryf iawn, y mae pob aelod ohono’n credu’n daer yn y weledigaeth gyflawn,”.

“Rydyn ni’n cysylltu gyda’n cymuned, gyda’n diwydiant, a’n myfyrwyr i greu cyfleoedd a chefnogi’r economi.

“Mae’n anodd credu mai dim ond pum mlynedd sydd wedi bod. Rydyn ni wedi cyflawni gymaint gyda’n gilydd yn barod, ac mae llawer yn rhagor i ddod.”

Dywed Mr Jones – a enwyd yn Arweinydd AB y Flwyddyn yn 2017 – bod cyfraniad Cambria yn mynd yn ymhell tu hwnt i’r byd academaidd.

Mae’r coleg yn cyfrannu dros £400 miliwn y flwyddyn i’r economi leol, mae’n cyflogi cannoedd o staff ac yn arwain y ffordd o ran hyrwyddo iechyd, lles ac ymwybyddiaeth ofalgar gyda’i ymgyrch clodfawr Cambria Heini.

Mae degau o filiynau wedi cael eu gwario ar gyfleusterau blaengar, gan gynnwys y gwaith ailddatblygu cymhleth ar safle technoleg peirianneg gwerth £10 miliwn yn Ffordd y Bers, Wrecsam; y ganolfan chweched dosbarth gwerth £14 miliwn a Chanolfan Addysg Uwch Awyrennau £3.36m yng Nglannau Dyfrdwy, ac Ysgol Fusnes £3.5 miliwn yn Llaneurgain Dadorchuddiwyd cynlluniau gwerth £20 miliwn yn gynharach yn yr haf i adnewyddu safle Iâl yn Wrecsam.

Gall Mr Jones nodi llawer o lwyddiannau, ond dywedodd ei fod yn ymfalchïo’n bennaf yn y camau a wnaed wrth feithrin cysylltiadau â diwydiant, i atgyfnerthu rhaglenni gwaith a phrentisiaethau – sy’n rhoi sylfaen gadarn i fyfyrwyr ddilyn eu gyrfa ddewisol.

“Adlewyrchiad o hynny,” meddai, “ydi’r cynnydd rydyn ni wedi ei gyflawni yn rowndiau terfynol Euroskills ac WorldSkills,”.

“Dim ond pum mlynedd yn ôl ddechreuon ni gymryd rhan yn y cystadlaethau hynny, ond rydyn ni wedi symud ymlaen i fod un o’r colegau gorau, gyda’r nifer uchaf o fyfyrwyr yn cyrraedd rowndiau terfynol y DU yn ystod y tair blynedd ddiwethaf, gan ennill gwobrau yn rheolaidd. Ar ben hynny, roedd gennym ni ddau fyfyriwr yn cynrychioli Tîm Prydain yn Rownd Derfynol y Byd yn Abu Dhabi y llynedd.

“Mae hynny’n gyflawniad aruthrol ac mae’n rhoi pwyslais ychwanegol ar werth peirianneg, trin gwallt a harddwch, dylunio, busnes a chyrsiau eraill i gyflogwyr rydyn ni’n eu cynnig.”

Mae Mr Jones yn edrych ymlaen rŵan at y pum mlynedd nesaf a thu hwnt i hynny.

“Rydyn ni wedi gwneud yn dda iawn, ac rydyn ni’n falch o’n cynnydd hyd yn hyn. Ond nid da lle gellir gwell, wrth gwrs,” meddai.

“Rydyn ni’n ehangu ein darpariaeth Cymraeg a dwyieithog yn sylweddol, ac wedi lansio partneriaethau arloesol gyda sefydliadau blaenllaw chwaraeon, arlwyo a chynllun Dug Caeredin, ac mae llawer yn rhagor gennym ni ar y gweill.

“Mae prentisiaethau yn faes y byddwn yn ceisio ychwanegu ato bob blwyddyn, ac wrth gwrs mae gennym ni gynlluniau cyffrous iawn ar gyfer ein safle Iâl yn Wrecsam, gan adeiladu ar y cyfleusterau anhygoel sydd gennym ni yno’n barod.”

Dywedodd Mr Jones hefyd:  “Dim ond megis dechrau rydyn ni, ac mae llawer rhagor i ddod eto. Ar ran y Corff Llywodraethol, hoffwn i ddiolch i bawb sydd wedi bod yn rhan o’r daith hyd yn hyn.

“Rydych chi wedi ein helpu ni i osod sylfeini dyfodol disglair ar gyfer Cambria, ei staff, ei fyfyrwyr a’r gymuned ehangach yma yng ngogledd ddwyrain Cymru.”

I gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria, ewch i’n gwefan: www.cambria.ac.uk

yn ôl