Mae Coleg Cambria yn cyd-weithio â chyflogwyr adeiladu allweddol lleol a chenedlaethol i gynnig cyfle cyffrous i bobl ifanc 16 – 18 oed, sydd â diddordeb mewn gweithio yn y diwydiant adeiladu.

Yn rhan o’r academi newydd, mae sawl cwmni adeiladu yn cynnig profiad gwaith i’r myfyrwyr gan gynnwys Redrow, Galliford Try, Kier, Read Construction, Anwyl Construction, Wynne Construction a Wates Residential, ochr yn ochr â CiTB a Fframwaith Adeiladu Gogledd Cymru.

Dywedodd Kasia Pugh, Rheolwr Gwella ac Ymgysylltu Read Construction:

“Mae cwmni Read yn falch o gael cymryd rhan yn rhaglen beilot Academi Adeiladu Coleg Cambria. Mae rhaglenni fel hyn yn hanfodol ar gyfer ennyn diddordeb yn y diwydiant adeiladu. Maent hefyd yn rhoi’r cyfle i’r myfyrwyr brofi profiad ymarferol o weithio ar brosiectau adeiladu lleol. Rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio ar y cyd â chontractwyr lleol a chenedlaethol eraill i ddarparu’r rhaglen hon. Rydw i’n siŵr bydd y rhaglen yn llwyddiant ysgubol.”

Mae’r Academi Hyfforddeiaethau Adeiladu yn cynnwys 8 wythnos ar safle’r coleg yng Nglannau Dyfrdwy i gwblhau hyfforddiant iechyd a diogelwch a hyfforddiant codi a chario CSCS (Cerdyn Gwyrdd Labrwyr). Bydd dysgwyr hefyd yn cael blas ar y diwydiant adeiladu yn ogystal â’r elfen profiad gwaith. Bydd y rheiny sy’n dilyn y rhaglen yn cael £30 o lwfans hyfforddi yr wythnos i gynorthwyo gyda chostau teithio, a chyfle i symud ymlaen i brentisiaeth, gwaith neu gwrs coleg llawn amser.

Dywedodd Tom Anwyl, o gwmni adeiladu Anwyl:

“Rydym yn falch o fod yn rhan o’r fenter hyfforddi ardderchog hon, sy’n cynorthwyo pobl ifanc i’r diwydiant. Wrth i’n sefydliad barhau i dyfu, ac wrth i’n prosiectau helaethu, mae hi’n bleser gallu darparu mwy a mwy o hyfforddiant a phrofiad i’r bobl ifanc hyn, a rhoi sylfaen gadarn iddyn nhw ar ddechrau gyrfa lwyddiannus. Mae cyd-weithio â’r coleg yn ddull cyffrous iawn o ddarparu’r rhaglen hyfforddiant newydd hon, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at weld ffrwyth ein gwaith.”

Mae’r academi yn dechrau ym mis Ionawr am dridiau’r wythnos; mae’n rhaid i ymgeiswyr fod â chymhelliant, brwdfrydedd ac ymrwymiad, a’u bod eisiau profi bod ganddyn nhw’r sgiliau a’r agwedd sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus yn y diwydiant adeiladu.  

Dywedodd Joanne Jamieson, Rheolwr Gyfarwyddwr (Gogledd) Wates Residential:

“Rydyn ni’n fusnes teuluol, ac felly rydyn ni’n gwybod bod dawn y dyfodol wrth graidd llwyddiant parhaus Wates. Rydyn ni’n cyd-weithio â’n cwsmeriaid, ein cyflenwyr, ein hysgolion lleol a cholegau lleol i greu cyfleoedd gwaith a hyfforddiant ar gyfer pobl ifanc. Mae hyn oll er mwyn darparu’r sgiliau, gwybodaeth a phrofiad proffesiynol.”

“Trwy gydol ein partneriaeth datblygu tai hirdymor gyda Chyngor Sir y Fflint, mae Wates wedi ymrwymo i hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer preswylwyr a busnesau lleol. Rydyn ni’n falch o gyd-weithio â’r Cyngor a Choleg Cambria i gynorthwyo pobl ifanc Sir y Fflint i ddechrau eu gyrfa adeiladu.”

Dywedodd Nicola Gaughran, Rheolwr Gweithrediadau Hyfforddeiaethau Coleg Cambria:

“Fel adran Hyfforddeiaethau, rydyn ni’n falch o weithio gyda chwmnïau adeiladu lleol, CiTB, a Fframwaith Adeiladu Gogledd Cymru i gynnig rhaglen hyfforddi newydd a chyffrous i bobl ifanc 16 – 18 oed sy’n byw yng Ngogledd Ddwyrain Cymru sydd eisiau gweithio yn y diwydiant adeiladu.”

“Nod y rhaglen yw rhoi i’r dysgwyr mewnwelediad ymarferol i’r sector, sgiliau cyflogadwyedd perthnasol, a chyfleoedd gwell i ennill y cymwysterau sydd eu hangen i gael profiad gwaith gwerthfawr ar safle adeiladu.”

I gael rhagor o wybodaeth neu i ddangos diddordeb, cysylltwch â Thîm Hyfforddeiaethau Coleg Cambria ar 01978 267472 neu traineeships@cambria.ac.uk

yn ôl