Enillodd dysgwyr o ganolfan Chweched Iâl y coleg y brif wobr yn y digwyddiad ‘Cloi i mewn’ cyntaf yng Nghanolfan Menter Busnes Cymru Wrecsam.

Ymunodd Rob Corcoran, y ffilmiwr o 73 Degree Media a chyn fyfyriwr Cambria, â’r myfyrwyr ar gyfer yr her 24 awr i nodi Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang. Roedd y digwyddiad rhad ac am ddim a gynhaliwyd ar y cyd â Syniadau Mawr Cymru, ar gyfer pobl ifanc 16-24 oed ac fe’i cynhaliwyd 23-24 Tachwedd.

Yn ystod y digwyddiad, rhoddwyd 24 awr i dimau o bedwar, fraslunio cysyniad busnes hyfyw, creu’r cynllun busnes, ac yna’i gyflwyno i’r panel o feirniaid. Bob awr rhwng 10am a 7pm, rhoddwyd cyngor arbenigol i’r grwpiau ar bynciau a oedd yn amrywio o greu cynlluniau busnes i reoli strategaeth cyfryngau cymdeithasol a gwerthu syniadau.

Y pedwarawd buddugol oedd ‘Tîm Pop-In’ – a oedd yn cynnwys Rob Corcoran, Jess Downwood, Phoebe Jones ac Adrian Olszewski – a oedd wedi ystyried dulliau arloesol o ddefnyddio technoleg a chyfryngau cymdeithasol i ddod â phobl at ei gilydd ar Stryd Fawr Wrecsam. Roedd y syniad yn gwneud defnydd penodol o adeiladau gwag – problem y gwyddom ei bod yn creu rhwystredigaeth i bobl leol.

Dywedodd Carl Turner, Rheolwr Cymunedol Sgwâr y Dref: “Rydyn ni’n hynod o falch iawn o’r syniadau a grëwyd gan y timau dawnus i ddod â Stryd Fawr Wrecsam at ei gilydd. Mae darparu amgylchedd sy’n meithrin busnes newydd wrth wraidd yr hyn a wnawn yn y Ganolfan, ac felly mae digwyddiadau fel hyn yn ffordd wych o ennyn diddordeb pobl iau.

“Mae eu cael i feddwl sut i ddefnyddio menter i ddatrys problemau lleol, yn helpu i ysgogi ysbryd entrepreneuraidd a meddylfryd economaidd-weithredol a fydd ganddynt wedyn yn ddiweddarach yn eu bywydau.”

Ychwanegodd: “Cafwyd syniad gwych gan Dîm Pop-In, sef cyfleuster sy’n rhoi gwybod i bobl leol pan fydd adeiladau yn wag fel bod modd rhoi bywyd newydd ynddynt unwaith eto.

“Roedd gan y timau syniadau i fynd i’r afael â phroblem leol, gyda chenhadaeth y byddai modd ei chyflawni a llwybr clir at y farchnad. Ni allem ni fod yn fwy balch ohonynt na’r unigolion eraill a gymerodd ran hefyd.”

Cyflwynwyd iPad yr un i’r arloeswyr ifanc fel prif wobr y noson, trwy garedigrwydd Chetwood Financial, partneriaid y digwyddiad.

Dywedodd Andy Mielczarek, Prif Weithredwr Ariannol Chetwood: “Fel busnes lleol, rydyn ni’n wirioneddol angerddol ynghylch cefnogi pobl ifanc i feithrin eu sgiliau a dysgu rhagor am fyd busnes.

“Mae ansawdd eu gwaith yn dangos y cyfoeth o syniadau a sgiliau sydd ar gael yn Wrecsam ac sy’n awgrymu bod dyfodol disglair ar gyfer arloesed technolegol yn yr ardal. Rydyn ni’n siŵr y bydd y genhedlaeth dalentog hon yn parhau i fynd o nerth i nerth.”

Dywedodd Rona Griffiths, Dirprwy Gyfarwyddwr Profiad y Dysgwr a Menter yng Ngholeg Cambria: “Roedden ni wrth ein bodd i gael 11 o fyfyrwyr Cambria yn y gystadleuaeth, a oedd o safon uchel iawn.

“Cynhyrchodd pob un o’r timau syniadau diddorol ac arloesol, ond mae’n amlwg ein bod ni’n falch o weld myfyrwyr Cambria ymhlith yr enillwyr. Nid yn unig bod eu syniad yn addas yn fasnachol, ond roedd yn ystyried y gymuned hefyd a’r ffyrdd gorau o ddefnyddio gofod gwag ac sy’n mynd â’i ben iddo i greu bywyd yng nghanol y dref – da iawn nhw unwaith eto.

I gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk

yn ôl