Mae Jones Bros Civil Engineering UK a Choleg Cambria wedi sefydlu partneriaeth er mwyn moderneiddio’r dull o gyflwyno prentisiaethau uwch mewn peirianneg sifil. Diben y newid wrth gyflwyno modiwlau yw bodloni anghenion y busnes, a chredir mai dyma’r cynllun cyntaf o’i fath yn y Deyrnas Unedig.

Yn draddodiadol, byddai myfyrwyr yn cael eu rhyddhau o’r gwaith am ddiwrnod bob wythnos trwy gydol y rhaglen, gan dreulio pedwar diwrnod yr wythnos ar safle’r cyflogwr, a’r pumed diwrnod yn y coleg.

Yn lle hynny, bydd y prentisiaid sy’n dilyn y rhaglen Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) Lefel 4 mewn adeiladu a’r amgylchedd adeiledig (peirianneg sifil) yn treulio cyfnodau bloc tair wythnos am yn ail rhwng Jones Bros a Choleg Cambria.

Bydd gan y contractwyr peirianneg sifil o Ruthun, ystafell benodol ar safle Ffordd y Bers y coleg yn Wrecsam.

Dywedodd Huw Jones, cadeirydd Jones Bros: “Rydyn ni bob amser yn ceisio adeiladu ar ein rhaglenni prentisiaethau clodfawr, ac rydyn ni’n credu y bydd y dull newydd hwn o gyflwyno prentisiaethau uwch yn gwella’r profiad i’n prentisiaid ac i’n busnes.

“Rydyn ni’n siŵr y bydd well gan brentisiaid flociau dwys o ddysgu, ac wedyn amser di-dor ar safle gyda ni.

“Dyma enghraifft wych o goleg yn gwrando ar anghenion cyflogwr ac yn ymateb i’r anghenion hynny.

“Mae rhoi cyfle i bobl ddechrau gweithio, meithrin sgiliau, a chael cymwysterau cydnabyddedig y diwydiant wedi bod wrth wraidd ein cwmni ers ei sefydlu 60 mlynedd yn ôl. Rydyn ni wedi cael 124 o brentisiaid yn gweithio gyda ni mewn nifer o ddisgyblaethau gwahanol gan gynnwys gweithredwyr offer, gweithwyr adeiladu cyffredinol (GCOs), a gweithwyr cynnal a chadw offer yn y pedair blynedd ddiwethaf, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at y cam nesaf ar ein taith prentisiaethau.”

Dywedodd Nick Tyson, pennaeth cynorthwyol a chyfarwyddwr cwricwlwm Coleg Cambria: “Mae Coleg Cambria yn falch o gael cydweithio â Jones Bros Civil Engineering UK.

“Gyda’n gilydd, rydyn ni’n mynd i’r afael ag anghenion y gweithlu modern, gan ddarparu ymagwedd fwy hyblyg ac arloesol at brentisiaethau a dulliau dysgu sy’n dangos bod y diwydiant yn symud yn ei flaen.

“Yma yn Cambria rydyn ni’n rhoi myfyrwyr a phrentisiaid wrth wraidd popeth rydyn ni’n ei wneud, gan eu paratoi ar gyfer eu gyrfa o ddewis a bywyd ar ôl gorffen yn y coleg. Mae gan Jones Bros yr un ethos ac mae’r rhaglen brentisiaeth uwch arloesol hon yn dystiolaeth o hynny.”

Mae Josh Carter, sy’n 27 oed o Ynys Môn, yn un o’r prentisiaid cyntaf i gofrestru ar y cwrs newydd hwn. Ymunodd â Jones Bros ym mis Mehefin 2016 fel prentis gweithredu offer ac mae wedi bod yn gweithio yn Fferm Wynt Coedwig Clocaenog yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Dywedodd: “Mae newid y trefniadau o ryddhau am ddiwrnod i gwblhau cyfnodau bloc o ddysgu yn ein galluogi ni i ganolbwyntio’n fanylach ar yr hyfforddiant a’r theori. Ers peth amser bellach, roedd gen i ddiddordeb mewn astudio prentisiaeth uwch, ac nid yn unig rydw i’n edrych ymlaen at ei hastudio, ond at astudio yn y modd newydd hwn.

“Bydd y cwrs yn fy ngalluogi i ddatblygu fy ngyrfa ymhellach gyda Jones Bros, ac rydw i’n gobeithio cael gweithio ar brosiectau cyffrous yn ystod y blynyddoedd nesaf gan gynnwys y ffordd osgoi Caernarfon, sy’n agosach at fy nghartref.”

I gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria, ewch i: https://www.cambria.ac.uk/

I gael rhagor o wybodaeth am Jones Bros, ewch i: https://www.jones-bros.com/

yn ôl