• Mae’r gwaith ailddatblygu gwerth £20 miliwn yng Ngholeg Cambria Iâl wedi dechrau

Ymunodd Aelod Cynulliad Wrecsam, Lesley Griffiths a gwesteion arbennig â’r prif weithredwr heddiw mewn seremoni i ddathlu’r achlysur.

Safle Ffordd Parc y Gelli yw’r diweddaraf i gael ailwampiad chwyldroadol yn dilyn gwelliannau gwerth miliynau o bunnoedd i adeiladau Cambria yng Nglannau Dyfrdwy, Llaneurgain, a Ffordd y Bers sydd gerllaw.

Bydd Wynne Construction o Fodelwyddan yn adeiladu cyfleusterau newydd gan gynnwys adeilad tri llawr sydd â’r dechnoleg ddigidol ddiweddaraf, neuadd gynadledda 200 sedd, ceginau a bwyty hyfforddi newydd, man astudio arloesol, man chwaraeon chwyldroadol ac ystafelloedd TG.

Bydd hyd at 500 o weithwyr yn cael eu cyflogi yn ystod y gwaith adeiladu, ac mae’r prosiect – sy’n cael £13 miliwn gan Raglen Ysgolion ac Addysg ar gyfer yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru – yn golygu bydd y coleg yn cyflawni ei addewid o wario mwy na £35 miliwn ar gyfleusterau addysg newydd yn Wrecsam.

Dywedodd Mr Jones ei fod yn ddiwrnod balch i Cambria a’r gymuned.

“Mae safle Iâl yn allweddol i’n llwyddiant parhaus yn academaidd ac yn nhref Wrecsam, felly mae’n bleser gennym roi rhaw yn y ddaear a dweud fod y gwaith wedi dechrau’n swyddogol,” meddai.

“Mae pawb yn Cambria yn edrych ymlaen at weld y safle wedi’i gorffen, a fydd yn cael ei datgelu ym mis Medi 2020 yn barod ar gyfer y flwyddyn academaidd honno.

“Mae Wynne Construction eisoes ar waith ac yn gosod y sylfeini, mae ganddyn nhw lawer o waith caled o’u blaenau ond byddan nhw’n gwneud gwaith anhygoel rydw i’n siŵr.”

Dywedodd Mr Jones hefyd: “Mae’n amser cyffrous i Wrecsam, ac rydyn ni’n falch o fod wrth wraidd hynny.”

Mae Wynne Construction eisoes wedi dechrau paratoi’r isadeiledd ar gyfer yr adeilad 96,000 troedfedd sgwâr, sy’n golygu fod Cambria wedi buddsoddi dros £60 miliwn ers uno colegau Iâl a Glannau Dyfrdwy yn 2013.

Dywedodd David Wynne, Syrfëwr Meintiau y cwmni, fod y cwmni wedi cynnwys aelodau’r gadwyn gyflenwi leol hanfodol yn y broses ddylunio, gan ddweud mai dyma un o’u “prosiectau pwysicaf”, ar ôl adeiladu Canolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy Cambria sydd werth £14.5 miliwn.

Dywedodd hefyd: “Rydyn ni’n yn falch o fod yn gweithio yn Wrecsam unwaith eto, a byddwn yn gwahodd contractwyr a chyflenwyr lleol i weithio gyda ni.”

Mae Mrs Griffiths wedi bod yn cefnogi’r coleg ers blynyddoedd maith, ac mae wedi hyrwyddo’r datblygiad ers y diwrnod cyntaf.

Roedd hi’n “falch” o fod yn rhan o’r seremoni, a dywedodd: “Mae Coleg Cambria yn rhan bwysig o Wrecsam a gogledd ddwyrain Cymru.

“Ar ôl buddsoddi’n hael eisoes yn safle Ffordd y Bers, bydd y cynlluniau uchelgeisiol a amlinellwyd ar gyfer safle Iâl y coleg yn creu cyfleusterau modern o’r radd flaenaf a fydd ymhlith y gorau yn y wlad.

“Mae’r gwaith ailddatblygu mawr hwn yng nghanol y dref wedi cael cefnogaeth sylweddol gan Lywodraeth Cymru, a bydd yn galluogi cannoedd o fyfyrwyr ar draws y rhanbarth i gyrraedd eu llawn botensial.”

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams: “Bydd y cyfleusterau a ddarperir ar safle newydd Iâl o fudd mawr i’r gymuned leol, a bydd hyn yn sicrhau fod myfyrwyr yn gallu dysgu mewn amgylchedd modern sy’n gweddu i’r 21ain ganrif.”

Bydd y cyfleusterau a ddarperir ar safle newydd Iâl o fudd mawr i’r gymuned leol ac yn sicrhau bod myfyrwyr yn gallu dysgu mewn amgylchedd modern sy’n addas i’r 21ain Ganrif. “

I gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria, ewch i’r wefan: www.cambria.ac.uk

yn ôl