• MAE’R COGYDD Bryn Williams, sydd wedi ennill llu o wobrau, yn dweud y bydd cydweithio â Choleg Cambria i greu academi fwyd arloesol, yn rysáit ar gyfer llwyddiant.

Mae Bryn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr weithio a hyfforddi yn ei fwytai enwog, lle byddant yn ennill profiad amhrisiadwy ochr yn ochr â’r staff coginio a chegin gorau yn y wlad.

Lansiwyd Academi Bryn Williams ym Mwyty Y Celstryn Cambria yng Nglannau Dyfrdwy heddiw (dydd Mercher). Dyma’r fenter gyntaf o’i math yng Nghymru ac mae’n rhoi cyfle i’r brodor o Ddinbych helpu i lenwi’r bwlch sgiliau sy’n cynyddu fwyfwy mewn lletygarwch ac arlwyo.

Yn eiriolwr angerddol dros addysg a hyfforddiant, mae eisoes wedi croesawu myfyrwyr y coleg i gael profiad gwaith yn ei fwyty ym Mhorth Eirias, Bae Colwyn, y dyfarnwyd gwobr Bib Gourmand yn ddiweddar iddo gan y Michelin Guides mawr ei bri, ac Odette’s Bryn y Briallu, Llundain.

Bydd y rhai sy’n ymuno â’r Academi hefyd yn cael cyfle i dreulio amser yn ei fwyty arall yn Llundain, Somerset House, yn ogystal ag Odette’s, sy’n dathlu 10 mlynedd y mis hwn.

Dywedodd Bryn; “Trafodwyd y syniad gyntaf tua deunaw mis yn ôl pan dreuliais amser yng Ngholeg Cambria a chynnal arddangosiad coginio gyda’r myfyrwyr.

“Fe wnaethon ni edrych ar y posibilrwydd o wneud rhywbeth mwy ffurfiol gyda’i gilydd, ac ymhen dim sefydlwyd Academi Bryn Williams.

“Mae’n bwysig ein bod ni’n ysbrydoli plant heddiw i fod yn gogyddion yn y dyfodol oherwydd mae’r diwydiant wedi cynyddu y tu hwnt i bob dirnadaeth, ac yn sicr ers i mi ddechrau dros 20 mlynedd a rhagor yn ôl.”

Dywedodd hefyd: “Mae yna ofyn cynyddol am gogyddion a staff arlwyo, nid oherwydd bod llai o bobl am weithio ym maes arlwyo nac yn dymuno ei wneud, ond oherwydd bod y diwydiant wedi cyrraedd lefel newydd ac nid yw’r hyfforddiant na’r isadeiledd wedi cynyddu’r un mor gyflym.

“Mae cymaint fwy o lefydd bwyta, cymaint fwy o geginau a bwytai … mae’r pwll talent wedi’i wasgaru ac felly, haen denau iawn sydd gennym ni ac mae angen mynd i’r afael â hynny.”

Daeth Bryn yn enwog yn 2006, pan fu’n cystadlu yn erbyn cogyddion gorau’r wlad – a’u curo – i goginio’r cwrs pysgod ar gyfer dathliadau pen-blwydd y Frenhines yn 80 oed ar raglen boblogaidd Great Britain Menu y BBC.

Aeth ymlaen i ymddangos yn rheolaidd ar y teledu a darlledu ar raglenni radio ac mae wedi cyhoeddi’r llyfrau coginio enwog ‘Bryn’s Kitchen’, ‘For The Love Of Veg’, a ‘Tir a Môr’.

Ar ôl iddo hyfforddi gyda rhai o gogyddion gorau’r byd – gan gynnwys Marco Pierre White a Michel Roux – mae Bryn yn gwybod y bydd sylfaen da, gyda’r cyfeiriad a’r ddisgyblaeth iawn, yn sail gadarn i brentisiaid ifanc adeiladu eu gyrfaoedd.

Ac mae’n credu mai’r coleg yw’r lle cywir i wneud hynny.

“Mae yna brinder sgiliau, a dyna pam rydw i mor falch o gael sefydlu partneriaeth gyda Choleg Cambria,” dywedodd Bryn.

“Maen nhw ar flaen y gad mewn addysg, prentisiaethau a hyfforddiant yng Nghymru ac maen nhw’n gwthio eu hunain yn gyson, fel rydw i’n ei wneud yn fy ngwaith.

Mae ganddyn nhw weledigaeth enfawr ac rydw i eisiau bod yn rhan o hynny. Fedra i, na’r tîm, ddim aros i gael dechrau.

“O’m safbwynt i, hyd yn oed os mai dim ond dod o hyd i un neu ddau o unigolion dawnus a fydd yn mynd ymlaen i gael gyrfa ym myd bwyd y byddwn ni’n ei wneud bob blwyddyn; os byddan nhw’n deffro bob bore yn gyffrous am yr hyn maen nhw’n ei wneud ac yn angerddol am goginio, yna byddai hynny’n hynod o werth chweil.”

Dywedodd hefyd: “Bydd y myfyrwyr sy’n symud ymlaen ar eu cwrs ac yn ymuno ag Academi Bryn Williams yn cael y cyfle i hyfforddi ochr yn ochr â’r cogyddion a’r staff gorau yn fy mwytai yn Llundain, ac wrth gwrs yma yng Ngogledd Cymru.

“Bydd cymaint o gyfleoedd iddyn nhw, ac mi fydda i’n ymdrechu i’w helpu a’u cefnogi mewn unrhyw ffordd y gallaf, nid dim ond pan fyddant yn fyfyrwyr yn yr Academi ond yn ddiweddarach hefyd, pan fyddan nhw angen cymorth neu gyngor, a phryd hynny efallai bydd fy llyfr cysylltiadau, sy’n cynnwys rhai o’r enwau mwyaf a gorau yn y busnes, yn ddefnyddiol iddyn nhw. Rydyn ni ‘n edrych at y dyfodol, nid dim ond rŵan.”

Mae’r coleg yn edrych ymlaen yr un mor eiddgar hefyd at gael ymuno â Bryn, sy’n cael ei gydnabod yn eang fel un o gogyddion mwyaf arloesol a thalentog Prydain.

Dywedodd Andy Woods, Dirprwy Gyfarwyddwr Lletygarwch ac Arlwyo Coleg Cambria, y bydd y berthynas unigryw hon yn wahanol i unrhyw un arall.

“Y bartneriaeth hon rhwng Bryn Williams a Choleg Cambria fydd y cyntaf i Bryn, i’r coleg ac i Gymru.

“Mae’n dod â phartneriaid sy’n frwd dros gynnyrch Cymru at ei gilydd ac mae’n canolbwyntio ar hynny i ddylanwadu ar genedlaethau’r dyfodol o gogyddion a staff lletygarwch ledled gogledd ddwyrain Cymru.

“Mae’r Academi yn cynnwys rhaglen sy’n darparu llwybrau i gyflogaeth, trwy gyfuno addysg a phrofiad gwaith o’r radd flaenaf, gyda’i nod sylfaenol o fynd i’r afael â materion recriwtio, cadw staff ac ansawdd, sy’n effeithio’n helaeth ar y sector lletygarwch ym Mhrydain.

“Mae’n brosiect cyffrous a fydd yn darparu academi sgiliau’r sector nodedig i’r rhanbarth, a fedrwn ni ddim aros i gael dechrau.”

Ewch i www.bryn-williams.co.uk i gael y wybodaeth ddiweddaraf am Bryn Williams a’i fwytai sydd wedi ennill gwobrau.

I gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria, ewch i’r wefan www.cambria.ac.uk

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener