• Mae’r bartneriaeth rhwng Coleg Cambria a rheilffordd dreftadaeth fyd enwog ar y trywydd cywir i ennill gwobrau.

Roedd dysgwyr o’r coleg yn astudio ar gyfer Diploma Lefel 2 City&Guilds yn y Gwaith mewn Garddwriaeth ar Raglen Sgiliau Hyfforddi Sgiliau Rheilffyrdd Treftadaeth gyda Rheilffordd Ffestiniog ac Eryri cyn i’r pandemig Coronafeirws roi diwedd ar eu cyfnod lleoliad gwaith.

 

Mae Katherine Martin a Kieran Chell yn gobeithio dychwelyd i gwblhau’r cymhwyster yn ddiweddarach eleni – gyda chefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri Cenedlaethol – ond yn y cyfamser maent yn dathlu bod y prosiect ar restr fer y categori Gwobrau Amgueddfeydd a Threftadaeth, Gwobrau Rhaglen Ddysgu y Flwyddyn clodfawr. 

 

Mae’r cydweithio rhwng y rheilffordd a’r sefydliad gogledd ddwyrain Cymru wedi gweld yr hyfforddeion yn dysgu dulliau garddio traddodiadol i ddylunio, cynllunio, tirweddu a phlannu’r gerddi, arddangosfeydd tymhorol a chynnal a chadw nifer helaeth o welyau gerddi gwahanol.

 

Mae eu hymdrechion wedi cyfrannu’n aruthrol at gynnal a chadw gerddi hardd y gorsafoedd, a rhoi pleser mawr i’r ymwelwyr.

 

Dywedodd Nigel Smith, Asesydd Garddwriaeth Coleg Cambria a Dilysydd Technegol Allanol City&Guilds, fod y cynllun yn canolbwyntio ar ailennyn diddordeb yn y crefftau hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

 

“Roedd gorsafoedd yr ardal hon a ledled Prydain yn arfer bod yn enwog am eu harddangosfeydd blodau hardd a fyddai’n croesawu ymwelwyr ac yn rhoi balchder mawr i gymunedau,” meddai.

 

“Mae’r bartneriaeth hon yn ymwneud ag adfer rhai o’r technegau a ddefnyddiwyd yn y gorffennol, yn ogystal â’r ymdeimlad o berchnogaeth a dysgu sgiliau y gallant eu trosglwyddo i yrfaoedd yn y diwydiant garddio a thirweddu  yn y dyfodol.”

 

Dywedodd Nigel hefyd: “Mae ganddyn nhw dŷ gwydr y maen nhw’n gallu weithio ohono ac maen nhw wedi dysgu sut i dyfu’r planhigion eu hunain o hadau ac o doriadau, i’w rhoi yn y gerddi.

 

“Mae wedi gwneud gwahaniaeth go iawn, maen nhw wir wedi bywiogi’r gerddi ac mi fydd y myfyrwyr wedi dechrau gwaddol a fydd yn helpu i drawsnewid yr ardal, yn ogystal â gweld y cymhwyster hwn sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol yn mynd o nerth i nerth.

 

“Mae’r enwebiad am wobr yn adlewyrchu hynny. Roedd yn annisgwyl ac mae’n hollol wych, felly da iawn chi pob un o’r dysgwyr a’r tîm yn Rheilffordd Ffestiniog ac Eryri.”

 

Adran Ffestiniog y rhwydwaith yw rheilffordd gul hynaf y byd, yn ymestyn dros 13 milltir o Borthmadog i Flaenau Ffestiniog.

 

Gyda’i gilydd mae Rheilffordd Ffestiniog ac Eryri dros 40 milltir o hyd ac mae ganddynt 22 o orsafoedd.

 

Dywedodd Kaz Spring,  y Rheolwr Hyfforddiant Treftadaeth, bod y sylfeini bellach wedi’i gosod the ar gyfer rhagor o waith partneriaeth yn y blynyddoedd i ddod.

 

Dywedodd: “Mi wnaeth Kieran a Katherine waith gwych, ac er ein bod ni wedi gorfod cwtogi’r cyfnod lleoliad gwaith oherwydd COVID-19, rwy’n hyderus y byddan nhw’n dod yn ôl i orffen y gwaith a ddechreuon nhw .

 

“Oherwydd gwahanol dirweddau’r holl orsafoedd ar hyd y rheilffordd i gyd, mae’r hyfforddiant wedi golygu llawer iawn o gynllunio a chydlynu ac mae’r hyfforddeion wedi chwarae rhan fawr yn hyn.

 

“ Mae gennym ni bob math o erddi, blodau a phlanhigion, yn dibynnu ar amgylchedd yr orsaf.  Mae felly wedi bod yn brofiad gwych iddyn nhw ac mae wedi datblygu eu sgiliau ar gyfer y dyfodol.

 

“Mae hon wedi bod yn flwyddyn heriol, ond mae’r newyddion ein bod ni ar y rhestr fer wedi rhoi hwb i bawb. 

 

“Rydyn ni wedi gweithio’n frwd ar y prosiect hwn – sydd hefyd , ar raddfa ehangach, yn cynnwys peirianneg, gwaith saer a dehongli – ac mae’r cwmni’n angerddol iawn am wneud gwahaniaeth, felly mae’n galonogol ein bod wedi cyrraedd y cam hwn gyda’n gweithgareddau. ”

 

Bydd y Gwobrau Amgueddfeydd a Threftadaeth yn cael eu dyfarnu’n rhithiol ym mis Medi. 

 

Ewch i: www.cambria.ac.uk i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr ystod eang o gyrsiau a chymwysterau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria.

 

I gael rhagor o wybodaeth am Reilffordd Ffestiniog ac Eryri, ewch i: www.festrail.co.uk 

 

 

 yn ôl