Mae Coleg Cambria wedi darparu 6 o brentisiaid i Westbridge Furniture ers creu partneriaeth gyda’r cwmni o Lannau Dyfrdwy ac mae’n annog rhagor o bobl ifanc 16-18 oed i gofrestru ar eu cynllun hyfforddeion poblogaidd, cyn iddynt symud ymlaen i brentisiaeth lawn.

Mewn cydweithrediad â Grŵp Hyfforddi North Lancs, cyflwynir y rhaglen Prentisiaeth Clustogwaith Lefel 2 dros ddwy flynedd.

Rhoddir cyfle i gyfranogwyr roi cyffyrddiad terfynol i gadeiriau, soffas a gwelyau ar gyfer cwsmeriaid byd-eang, gan gynnwys IKEA, M&S a John Lewis.

Mae dysgwyr yn treulio hyd at wyth wythnos ar safle Cambria yng Nglannau Dyfrdwy fel rhan o’r cynllun hyfforddeiaeth, gan ddysgu sgiliau cyflogadwyedd sylfaenol fel cadw amser, gwaith tîm ac iechyd a diogelwch.

Treulir y pedair wythnos ganlynol ar leoliad gwaith yn Westbridge. Fel aelodau gweithredol o’r tîm cynhyrchu, bydd cyfranogwyr yn cael profiad uniongyrchol o’r sector ac o werthoedd cwmni. Ar ôl hynny, os ydynt yn llwyddiannus, byddant yn cael eu gwahodd i ddechrau’r rhaglen brentisiaeth ddwy flynedd.

Dywedodd Nicola Gaughran, Rheolwr Gweithrediadau Hyfforddiant Hyfforddeion yng Ngholeg Cambria, fod y prosiect wedi bod yn llwyddiant ysgubol ac yn gynnig deniadol i bobl ifanc yn eu harddegau sydd am ddilyn gyrfa ymarferol.

Ac mae hynny ar ôl i’r coleg ddathlu’r arolygiad dysgu yn y gwaith gorau yng Nghymru hyd yn hyn gan Estyn, yr arolygiaeth addysg a hyfforddiant.

“Mae gallu cynnal y rhaglen hon gyda chwmni ag enw cystal iddo ac sy’n cynyddu, yn wych i’r dysgwyr, gyda phawb ar eu hennill,” dywedodd Mrs Gaughran.

“Sylweddolodd y rhan fwyaf o’r rhai a ymunodd â’r cynllun pa mor anhygoel yw’r cyfle hwn, ac mae’r cynllun prentisiaeth yn talu’n uwch na’r isafswm cyflog.

“Rydyn ni wrth ein bodd cael bod mewn partneriaeth gyda Westbridge Furniture, a rhoi’r cyfle hwn i bobl ifanc yn y rhanbarth.”

Mae Dodrefn Westbridge yn gweithredu o dri safle cynhyrchu ym Mhrydain, gan gynnwys Glannau Dyfrdwy a Threffynnon, ac mae’n cyflogi dros 1,300 o bobl.

Mae’r cwmni’n cynhyrchu dros 10,000 darn o glustogwaith yr wythnos ac mae ei drosiant blynyddol dros £90 miliwn.

Dywedodd y Rheolwr Adnoddau Dynol Nick Arundell fod gofyn am ragor o weithwyr cynhyrchu – yn enwedig mewn clustogwaith – ac mae’n falch iawn eu bod eisoes wedi recriwtio hyfforddeion o’r coleg.

Dywedodd hefyd: “Mae gennym ni bedwar prentis a fu’n rhan o’r lansiad sydd bellach heibio’r cam hanner ffordd ac maent yn gwneud cynnydd da iawn.

“Maent wedi datblygu fel unigolion yn ogystal â gwella eu sgiliau ymarferol, ac yn ystod y chwe mis cyntaf, roedd un ohonynt hyd yn oed yn mynd allan i ysgolion lleol i arddangos clustogwaith i’r disgyblion a rhoi’r dodrefn, roedden nhw wedi’i ei wneud gyda’i gilydd, iddyn nhw.

“Yn ogystal â’r gwaith ymarferol mae’r prentisiaid wedi ymweld â’n cyfleusterau gweithgynhyrchu eraill i ddysgu rhagor am rannau eraill y broses, o ddylunio a datblygu cynhyrchu i brosesau awtomataidd.”

Dywedodd Mr Arundell hefyd: “Erbyn diwedd y rhaglen mi fyddan nhw’n glustogwyr medrus gyda gwybodaeth a dealltwriaeth ymarferol o waith ein cwmni.

“Wrth i Westbridge Furniture barhau i fynd o nerth i nerth, dyna’n union y math o staff sydd ei angen arnom ni.

“Gydag ansicrwydd Brexit ac yn agos at gyflogaeth lawn yn y farchnad lafur leol, rydyn ni’n disgwyl i bobl ifanc leol fod ein cenhedlaeth nesaf o glustogwyr medrus wrth i ni barhau i gynyddu, ac felly mae’n amser delfrydol i ymuno â ni.”

I gael rhagor o wybodaeth am yr amrywiaeth o hyfforddeiaethau, prentisiaethau a chyrsiau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria, ewch i: www.cambria.ac.uk neu anfonwch e-bost at: traineeships@cambria.ac.uk.

 

Ewch i: www.westbridgefurniture.com.i gael rhagor o wybodaeth am Westbridge Furniture.

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener