• Mae un o’r PRIF GOLEGAU sy’n cael ei ailwampio mewn cynllun gwerth £20 miliwn wedi cyhoeddi ei dîm arwain newydd

Mae Gareth Jones a Simon Woodward wedi ymuno â safle Iâl Coleg Cambria yn Wrecsam.

Bydd Gareth yn gyfrifol am Wyddoniaeth, Seicoleg, Addysg Gorfforol a Mathemateg, tra bydd Simon yn goruchwylio’r Dyniaethau. 

Mae gan y Dirprwy Gyfarwyddwyr Addysg Gyffredinol 12 mis cyffrous o’u blaenau.  Yn ogystal â helpu i ddatblygu un o’r colegau chweched dosbarth blaenllaw yng Nghymru, mae’r ddau ar fin priodi eu partneriaid yn 2020. 

Wrth gyfuno hynny ag agor adeilad tri llawr chwyldroadol yn Iâl fis Medi nesaf, a fydd yn cynnwys y dechnoleg ddigidol ddiweddaraf, lleoedd astudio, neuadd gynadledda gyda 200 o seddi, bwyty a rhagor, yna mae’n amser cyffrous i fod yn aelodau o’r tîm yn Cambria.

Mae Simon, a oedd yn Bennaeth Cynorthwyol yn flaenorol a Chyfarwyddwr Chweched Dosbarth Ysgol Uwchradd Bishop Heber ym Malpas, yn ymhyfrydu ar y cyfle. 

“Mae’n wych cael bod yma ac mae Gareth a minnau wedi cael croeso mawr yn barod,” meddai’r cyn-fyfyriwr Prifysgol Bangor, sy’n dod yn wreiddiol o Ynys Môn.  

“Mae dechrau gyda’n gilydd a’r ddau ohonom yn dod i Wrecsam o ysgolion uwchradd mawr, yn golygu bod gennym ymagwedd debyg a llawer iawn o syniadau ar sut i symud ymlaen. 

“Mae hwn yn goleg gwych, a’r hyn sy’n fy nharo yn fwy na dim yw’r gofal bugeiliol y mae’r myfyrwyr yn ei dderbyn a’r ymdeimlad o annibyniaeth a chymorth sydd yma.

“Mae yma ymdeimlad o ryddid ond cyfrifoldeb hefyd, sy’n paratoi dysgwyr yn well ar gyfer mynd i brifysgol ac sy’n hwyluso’r broses o drosglwyddo o’r coleg i addysg uwch.” 

Cafodd Gareth, sydd wedi arwain dau chweched dosbarth yn flaenorol, yn fwyaf diweddar yn Ysgol Croesoswallt, ei fagu ger Y Trallwng ac mae bellach yn byw yn ardal Wrecsam.

Mae’n cytuno bod dechrau ar yr un pryd wedi bod yn fantais iddynt. 

“Mae gennym gefndiroedd tebyg, ac roedd gan y ddau ohonom ni uchelgais i weithio yng Nghymru. Rydym ni’n siaradwyr Cymraeg sy’n golygu y gallwn fod yma’n bersonol i’r holl staff a myfyrwyr,” meddai Gareth, a raddiodd o Brifysgol Loughborough ac sy’n dad i efeilliaid ‘gwyrthiol’, Gethin ac Amelia – a anwyd yn ddim ond 24 wythnos oed – i’w ddyweddi Carly. 

“Mae graddfa Coleg Cambria yn aruthrol, felly mae cydweithio a thaflu syniadau yn ôl a blaen yn gadarnhaol, gyda minnau’n canolbwyntio ar feysydd Mathemateg, Bioleg, Seicoleg ac Addysg Gorfforol, a Simon yn canolbwyntio ar y Dyniaethau, Ieithoedd, Busnes a’r Gyfraith. 

“Mae hon yn swydd fwy strategol, rydym yn edrych ar y darlun ehangach ac eisoes yn cynllunio blwyddyn neu ddwy ymlaen, gan weithio ochr yn ochr â darlithwyr a staff uwch i sicrhau fod Cambria yn cynnal ei safle ymysg y colegau gorau ym Mhrydain, yn enwedig o ran ei ganlyniadau Safon Uwch anhygoel.” 

Yn ddau siaradwr Cymraeg, mae Simon ar fin priodi ei ddyweddi Michael yn 2020, a bydd Gareth yn priodi Carly. 

Maent yn dilyn ôl-troed y recriwtiaid newydd eraill, Miriam Riddell a Rob Hughes, penaethiaid Canolfan Chweched Glannau Dyfrdwy Coleg Cambria, sydd yn adeilad gwerth £15 miliwn.

Gydag Alex Thomas bellach yn Bennaeth Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Addysg Gyffredinol, ac Yanina Williams yn ymuno â’r coleg fel Prif Weithredwr yn y flwyddyn newydd, y dasg rŵan yw parhau gyda gwaith gwych eu rhagflaenwyr, yn ôl Gareth. 

“Mae llawer o bethau y mae’r coleg wedi’i wneud yn dda iawn dros y blynyddoedd ac mae’r canlyniadau’n adlewyrchu hynny,” meddai. 

“Ein cyfrifoldeb ni yw cynnal y safonau hynny a helpu i’w datblygu, a dyna rydyn ni’n bwriadu ei wneud.”

Ychwanegodd Simon: “Dyma un o’r colegau gorau ym Mhrydain ac mae’n enwog ac yn uchel ei barch am godi dyheadau pobl ifanc yn yr ardal.

“Mae’n fraint bod yn rhan o hynny ac mae’n debyg mai hwn yw her fwyaf ein gyrfaoedd, ond rydyn ni’n barod amdano.” 

I gael rhagor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria, ewch i’n gwefan: www.cambria.ac.uk

yn ôl