• Mae tiwtoriaid ieithoedd Coleg Cambria yn arwain y ffordd yng Nghymru

Enillodd y coleg y safle cyntaf a’r ail safle yn y categori Tiwtor Cymraeg y Flwyddyn yn y seremoni Gwobrau Cymraeg Gwaith 2020, a gafodd ei threfnu gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Cafodd y seremoni ei hun ei chanslo oherwydd y pandemig Coronafeirws, felly defnyddiodd y trefnwyr ddolen fideo i gyhoeddi Faith Owen o Cambria, fel Tiwtor Cymraeg y Flwyddyn a’i chyd-weithiwr Non Lewis-Edwards yn ail. 

Wedi’u lleoli yn Camu, yr Hwb Iaith Cymraeg Gwaith ar safle Iâl y coleg, cawsant eu canmol am eu cymorth brwd ac ymroddedig i’r myfyrwyr. 

Mae Faith, o Wrecsam, yn addysgu cyrsiau dwys i staff o sefydliadau gan gynnwys HMRC, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Yr Eglwys yng Nghymru.  

Cafodd ei henwebu am fod yn “diwtor llawn egni, yn frwdfrydig ac angerddol sy’n sicrhau bod gwersi yn hwyl a bod dysgu Cymraeg yn bleser”. 

Cafodd Faith ei chanmol hefyd am deilwra cynnwys i ddiwallu anghenion y garfan Yr Eglwys yng Nghymru, un a aeth i gynnal seremoni briodas trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Dywedodd Faith: “Roedd fy ngrŵp o Esgobaeth Llanelwy yn rhan fawr o fy llwyddiant yn ennill felly mae hyn yn hyfryd – gwobr y dysgwyr ydi hon, mae hon iddyn nhw. 

“Rydw i’n mwynhau clywed eu straeon am gynnal gwasanaethau fel priodasau, a bedyddiadau a darllen y Beibl yn Gymraeg, mae’n fy ngwneud i’n falch. 

“Rydw i wedi cael sioc o dderbyn y wobr hon, ond yn hapus iawn. Mae’r coleg yn hyrwyddwr gwych i’r iaith Gymraeg felly mae’n fraint anferth.”

Cafodd Non ei dewis am ei hymdrechion fel rhan o’r ddau brosiect Cymraeg Gwaith yng ngogledd ddwyrain Cymru; fel tiwtor ar y cynlluniau Camau (ar gyfer addysg blynyddoedd cynnar a’r sector gofal) a Gofal (gofal cymdeithasol). 

Wedi’i disgrifio yn “hynod gefnogol” gan y myfyrwyr, dywedodd Non, o Gerrigydrudion: “Roedd yn syrpreis mawr i ddod yn ail oherwydd dydw i ddim yn meddwl mod i’n gwneud dim tu hwnt i’r arfer, ond dwi mor falch mod i wedi cael fy enwebu.

“Mae gennym ni grŵp gwych o diwtoriaid Cymraeg yn darparu dosbarthiadau yn Cambria, felly mae hwn yn cael ei rannu gyda phob un ohonyn nhw.” 

Mae Non a Faith yn parhau i ddarparu gwersi drwy gynadleddau fideo a thrwy rannu adnoddau a gwybodaeth ar-lein. 

“Mae addysgu o adref wedi bod yn hwyl,” meddai Faith.

“Gall fod yn heriol ond mae’r dysgwyr wedi cymryd rhan, gan groesawu sgiliau newydd a gweithio gyda thechnoleg.”

Dywedodd Llinos Roberts, Pennaeth Cyfathrebu Corfforaethol, y Gymraeg a Rhyngwladol yng Ngholeg Cambria: “Llongyfarchiadau i Non a Faith, maen nhw’n glod i’r coleg a dydi hi ddim yn syndod eu gweld nhw’n derbyn enwebiadau. 

“Mae gennym ni dîm anhygoel o diwtoriaid wedi’u lleoli ar draws gogledd ddwyrain Cymru a bydd yn parhau i wneud popeth y gallwn ni i hyrwyddo a dathlu’r iaith Gymraeg yn y gweithle, gan gefnogi sefydliadau ar draws y rhanbarth.” 

Mae Coleg Cambria, mewn partneriaeth gyda Phopeth Cymraeg, yn darparu cyrsiau Cymraeg yn Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. 

Mae cyrsiau yn y gymuned, a ddechreuodd fis Medi diwethaf ac ym mis Ionawr eleni, wedi parhau, gyda thiwtoriaid Cymraeg yn defnyddio platfformau cynadledda digidol fel Zoom a Skype i addysgu eu myfyrwyr. Mae cyrsiau rhagflas addysgu o bell hefyd ar gael. 

I gofrestru ar gyrsiau Cymraeg yng ngogledd ddwyrain Cymru, ewch i www.learnwelsh.cymru 

Ewch i  www.cambria.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria.

yn ôl