• Mae tîm rheoli GWEDD NEWYDD yn bwriadu ychwanegu at lwyddiant canolfan chweched dosbarth chwyldroadol

Miriam Riddell a Rob Hughes yw penaethiaid newydd Canolfan Chweched Glannau Dyfrdwy Coleg Cambria sy’n werth £15 miliwn.

Byddant yn gweithio ochr yn ochr ag Alex Thomas, a fu’n gwneud y swydd ers agor y ganolfan yn 2016 cyn cael dyrchafiad i fod yn Bennaeth Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Addysg Gyffredinol.

Mae Miriam, cyn-athrawes seicoleg a phennaeth cynorthwyol chweched dosbarth yn Ysgol Alun yr Wyddgrug, a Rob, a oedd yn ddarlithydd daearyddiaeth yn Chweched Glannau Dyfrdwy ac yn bennaeth dyniaethau yn Ysgol Uwchradd Cei Connah cyn hynny, yn edrych ymlaen at yr her ac i barhau gyda “gwaith anhygoel” Alex a’r tîm.

“Dim ond ychydig o ddiwrnodau rydyn ni wedi bod yma ond mae’r croeso rydym wedi’i gael gan y staff a’r myfyrwyr wedi bod yn wych,” meddai Miriam, sy’n byw yng Nghaer gyda’i gŵr Andrew a’i phlant Josephine, Ernie a Walter.

“Mae Coleg Cambria yn arloeswr addysg bellach ac mae’n ehangu’n gyflym, felly mae cael y cyfle i ddatblygu hynny yn wych.

“Mae’n lle ysbrydoledig iawn ac mae Alex wedi creu sylfeini cadarn, felly ein cyfrifoldeb ni yw parhau gyda’i waith anhygoel ac adeiladu ar gyfer y dyfodol.”

Bydd Miriam yn gyfrifol am bynciau STEM, y celfyddydau creadigol a’r rhwydwaith Seren, tra bydd Rob yn goruchwylio rhaglen Bagloriaeth Cymru a’r dyniaethau.

“Rydyn ni’n gweithio’n dda gyda’n gilydd ac yn edrych ymlaen at groesawu’r ffrwd nesaf ym mis Medi, wrth i ddiddordeb myfyrwyr barhau i gynyddu ac mae pobl ifanc yn dewis Chweched Glannau Dyfrdwy fel eu dewis cyntaf ar gyfer eu cam nesaf cyn y brifysgol neu swydd,” meddai Rob, sydd â phlant sef Jac, Moli ac Iwan, gyda’i wraig Susan.

“Mae’n amser cyffrous i ni ddechrau yn y swyddi newydd hyn gan i ni allu gwneud y trawsnewidiad yn ystod y cyfnod cyn yr haf a chyn y flwyddyn academaidd nesaf.”

Mae Miriam a Rob, o Rhuthun, yn awyddus i barhau a chryfhau partneriaethau gydag ysgolion uwchradd yn y rhanbarth ymhellach, gyda’r gofal a chymorth bugeiliol sydd ar gael, un o brif flaenoriaethau’r ganolfan.

“Mi wnes i gais am y swydd yma oherwydd roedd y canlyniadau academaidd wedi creu cryn argraff arna i, ac ar ôl cyrraedd mi ges i fy synnu gan y dull sy’n cael ei ddefnyddio, ac sy’n canolbwyntio ar fyfyrwyr,” meddai Miriam.

“Mae perthynas gref rhwng y darlithwyr a’r myfyrwyr; mae’r pwyslais ar ofal bugeiliol yn amlwg o weld yr wynebau hapus a roddodd groeso i mi a’r awyrgylch ymlaciol mewn cyfnod lle mae myfyrwyr ynghanol eu harholiadau.”

Ychwanegodd Rob: “Rydw i’n gwybod o brofiad fod y tîm yma yn mynd gam ymhellach ac mae’n nhw’n gwneud y pontio o’r ysgol i goleg Cambria mor hawdd â phosib.

“Dim ond edrych o’ch cwmpas sydd raid i chi ei wneud i weld fod yr adeilad hwn yn wahanol i unrhyw un arall yng Ngogledd Cymru, mae’r dechnoleg sydd ganddynt ar flaenau eu bysedd, mae’r cyfarpar a’r cyfleusterau y rhai diweddaraf ac yn rhoi cyfle iddyn nhw lwyddo.”

Fe oruchwyliodd Alex ganlyniadau Safon Uwch cyntaf erioed y safle yn 2018 – cyfradd lwyddo aruthrol o 98% (A*-E) – ac mae’n hyderus fod gan Miriam a Rob y sgiliau, y wybodaeth a’r profiad i fynd â’r ganolfan i’r lefel nesaf.

“Bydd Miriam a Rob yn dod â lefel o gefnogaeth hyd yn oed yn fwy i’r ganolfan ac maen nhw’n awyddus i barhau â’r ethos o weithio’n agos â rhieni a phobl ifanc i sicrhau lefelau uchel o arweiniad a chymorth i’n holl fyfyrwyr,” meddai.

Mae Coleg Cambria yn gam cynorthwyol i gyflogadwyedd ac rydym yn arwain myfyrwyr tuag at brentisiaethau gradd yn ogystal â phrifysgol, gan roi opsiynau a chyfleoedd iddynt.

“Rydym ni wrth ein bodd gyda’r nifer uchel o fyfyrwyr sy’n derbyn swyddi gyda chwmnïau blaenllaw mewn sectorau fel IBM, KPMG, PWC a Unilever, yr haf hwn.

“Daw hyn yn ychwanegol i’n llwyddiant parhaus o gefnogi dysgwyr ar raglenni Rhydychen a Chaergrawnt yn ogystal ag ar lwybrau meddygol a chyfreithiol.

“Gyda Miriam a Rob wrth y llyw gallaf weld Canolfan Chweched Glannau Dyfrdwy yn parhau i gyflawni’r lefelau llwyddiant uchel yma yn y blynyddoedd i ddod. Rydw i’n dymuno’r gorau iddyn nhw yn eu swyddi newydd.”

I gael rhagor o wybodaeth ar yr ystod eang o gyrsiau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria, ewch i’r wefan: www.cambria.ac.uk

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener