• Mae tîm arwain adeilad addysgol gwerth £15miliwn wedi bod yn cynorthwyo myfyrwyr trwy gydol heriau heb eu tebyg o’r blaen COVID-19

Mae Miriam Riddell, Pennaeth Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy a Rob Hughes, y  Dirprwy Gyfarwyddwr wedi bod wrth y llyw ers blwyddyn.

12 mis ers iddynt ddechrau maent wedi gorfod helpu dysgwyr ifanc a gafodd eu gorfodi i ddilyn cyfyngiadau ar symud a hunan ynysu oherwydd y pandemig Coronafeirws.

Gyda mewnlifiad o ddisgyblion ysgol ar fin cofrestru’r hydref hwn – nad ydynt wedi sefyll eu harholiadau TGAU oherwydd yr epidemig – maent mewn sefyllfa ddieithr iddynt, ond maent wedi paratoi’n dda i’w harwain yn ystod yr wythnosau i ddod.

Ac mae gennym ni ddysgwyr Safon Uwch – na chafodd gyfle i sefyll arholiadau – wedi’u gorfodi i aros yn amyneddgar am ganlyniadau a fydd yn eu galluogi i fynd i brifysgolion neu ddilyn gyrfaoedd o’u dewis.

“Pan ddechreuon ni ein swyddi newydd yng Ngholeg Cambria yr haf diwethaf, ni allem ni  fod wedi dychmygu y bydden ni’n wynebu’r sefyllfa hon flwyddyn yn ddiweddarach,” dywedodd Miriam, cyn-athro Seicoleg a phennaeth cynorthwyol chweched dosbarth Ysgol Alun yr Wyddgrug.

“Bu sawl her ond rydyn ni wedi eu hwynebu’n uniongyrchol drwy’r coleg i gyd, gan weithio gyda’n partneriaid mewn diwydiant, rhieni, a’r myfyrwyr eu hunain, sydd wedi bod yn anhygoel.

 “Mae hi wedi bod yn sefyllfa anodd iawn i ddysgwyr Blwyddyn 11 a Blwyddyn 13 oherwydd eu bod wedi cael cyfnod mor ansicr ers mis Mawrth, gan ddelio â sefyllfa na fuon ni ynddi erioed o’r blaen.

“Gyda’n gilydd rydyn ni wedi llwyddo i barhau i ganolbwyntio a bod yn gadarnhaol, ac mae staff wedi bod wrth law drwy’r cyfan i helpu a chynghori’r myfyrwyr, naill ai dros y ffôn neu drwy’r cyfryngau cymdeithasol a chynadledda fideo. ”

Mae myfyrwyr eisoes yn derbyn graddau trwy e-bost, ac felly ni fydd cadw pellter cymdeithasol yn broblem ar Awst 13 (Safon Uwch) ac Awst 20 (TGAU), er y bydd darlithwyr wrth law i helpu i roi arweiniad i unrhyw un sydd â chwestiynau neu bryderon.

“Mi fyddwn ni ar agor, gyda mesurau iechyd a diogelwch llym ar waith, ac yn barod i helpu’r rhai na chafodd y marciau roedden nhw’n gobeithio eu cael, neu helpu unrhyw un sydd am ymuno â ni am y flwyddyn academaidd nesaf, ”dywedodd Mirain.

“Mi allan nhw ein ffonio ni ymlaen llaw ac yna gallwn ni  drefnu amser iddyn nhw ddod atom ni, fel bod cyn lleied o bobl a bo modd ar y safle.  Bydd y staff i gyd ar gael i siarad â nhw, ac wrth gwrs mi fyddwn ni yn ateb galwadau ffôn a sgwrsio’n fyw.

“Mae hi wedi bod yn flwyddyn o newidiadau gwyllt a heb eu hail, ond bu’n flwyddyn gadarnhaol hefyd mewn nifer o ffyrdd, oherwydd y camau rydyn ni wedi eu cymryd, a’r effaith rydyn ni wedi’u cael ar y myfyrwyr.

“Rydyn ni wedi cyflawni cymaint, gan barhau i wneud cynnydd ar waethaf y pandemig hwn, ond mi fydd hi’n hwb i bawb pan gawn ni ailddechrau darlithoedd, pan fydd hi’n ddiogel gwneud hynny.”

Dywedodd Miriam hefyd y byddai’r systemau cymorth ôl-COVID’ sy’n weithredol ar y safle yn sicrhau llesiant a diogelwch pawb yn y cyfleuster chwyldroadol yng Nghei Connah.

Dywedodd: “Bydd y ffordd y byddwn ni’n cynnal ein cyfnod cyflwyno i fyfyrwyr newydd a gweithio gyda myfyrwyr sy’n dychwelyd a’r rhai a fydd yn trosglwyddo o fod allan o’r ystafell ddosbarth gyhyd ac a fuodd yn cyfyngu ar eu symudiadau wrth aros gartref, i ailintegreiddio neu integreiddio eu hunain i’r amgylchedd hwn yn hollbwysig.

“Felly yn hytrach na’r hyn sy’n ofynnol ganddyn nhw a sut olwg fydd ar y cwricwlwm, y flaenoriaeth yw beth bynnag sydd ei angen arnyn nhw a beth yw eu gofynion, ar ôl iddyn nhw golli cyfran fawr o’u haddysg y flwyddyn hon.

“Rhaid i ni sicrhau nad oes disgwyl i’r myfyrwyr Blwyddyn 11 hynny, a fethodd fisoedd olaf eu blwyddyn TGAU, ddechrau arni’n frwd oherwydd bydd bylchau; mi fydd ganddyn nhw raddau a ragfynegwyd,  ond ni chafodd y rhan fwyaf ohonyn nhw gyfle i gwblhau eu hastudiaethau, ac felly mi fyddwn ni’n rhoi’r sylfeini hynny iddyn nhw.

“Rydyn ni hefyd eisiau adeiladu ar y cysylltiadau a’r partneriaethau ag ysgolion ein dalgylch yn y rhanbarth hwn; mae’r misoedd diwethaf wedi dysgu i ni fwy nag erioed bod gweithio gyda’n gilydd yn hanfodol, bod yno yn y gymuned, a bod angen meithrin y perthnasoedd hynny.

“Doeddwn i ddim yn disgwyl y bydden ni yn y sefyllfa hon, ac mae wedi bod yn gyfnod heriol, ond mae’r staff wedi gweithio mor galed. Rydyn ni wedi cyfathrebu, wedi glynu gyda’n gilydd ac wedi bod yno’n rhithiol i’n dysgwyr ac i’n gilydd.

 “Gyda’r cyfleusterau uwch-dechnoleg sydd gennym ni yma yng Nglannau Dyfrdwy, mae’r staff wedi arfer gweithio ar-lein. Felly mi roedden ni’n gallu sicrhau cyn lleied o aflonyddu â phosib ar waith ein dysgwyr ac mae gennym ni’r gallu i barhau i weithredu fel hyn cyhyd ag y bydd hynny’n angenrheidiol.

“Ond ar ôl dweud hynny, rydyn ni wir eisiau i’n myfyrwyr ddod yn ôl yma, i wneud yr adeilad yn fyw unwaith eto – pan fydd hi’n ddiogel gwneud hynny – ac mi fyddwn ni’n barod ac yn annog pobl i edrych ar ein gwefan i gael rhagor o fanylion am gofrestru a dod yn ôl i 6ed Glannau Dyfrdwy. ”

I gael rhagor o wybodaeth am y dewisiadau cyrsiau Safon Uwch a chyrsiau eraill sydd ar gael yng Ngholeg Cambria, ewch i’n gwefan: www.cambria.ac.uk

yn ôl