Tra bo’r gwasanaethau rheng flaen a staff y GIG yn gweithio y tu hwnt i bob disgwyl arnynt, yn cynorthwyo ac yn gofalu am y cyhoedd, mae grŵp arall o weithwyr yn gweithio’n ddiwyd yn y cefndir.

Ar safleoedd Llaneurgain a Llysfasi Coleg Cambria, mae darlithwyr, ymarferwyr a thechnegwyr anifeiliaid allan ym mhob tywydd, yn bwydo, cynnal ac yn arsylwi ar dros 200 o wahanol fathau o anifeiliaid.

Mae’r rhain yn cynnwys ystod eang o infertebratau, ymlusgiaid, amffibiaid, pysgod, adar, primatiaid a mamaliaid, da byw, alpacas, cnofilod a dofednod.

Dywedodd Wendy Gacem, Rheolwr y Ganolfan Anifeiliaid, fod y gwanwyn yn amser tyngedfennol i’r coleg yng ngogledd ddwyrain Cymru ac er bod y staff yn cadw at reolau pellhau cymdeithasol at ganllawiau iechyd cyhoeddus, mae bywyd yn mynd yn ei flaen i’r anifeiliaid ar y safle.

“Mae hwn yn gyfnod arbennig o brysur, felly mae’n rhaid i ni fod yma i’r anifeiliaid i sicrhau parhad a threfn ar eu cyfer,” dywedodd Wendy.

“Mae’r defaid Mynydd Maesyfed yn wyna ar hyn o bryd, a bydd ein  defaid Castlemilk Moorit yn wyna yn ystod yr wythnosau nesaf hefyd.

Mae Llaneurgain hefyd yn gartref i un o’r bridiau hynaf a mwyaf anghyffredin yn y wlad, sef ein geifr Bagot, sydd ar hyn o bryd ar restr ‘bregus’ yr Ymddiriedolaeth Goroesi Bridiau Prin.

“Y geifr Bagot prin fydd yn rhoi genedigaeth nesaf, felly mae’n rhaid i ni fod yma.”

Dywedodd hefyd: “Ac nid anifeiliaid fferm yn unig sy’n mynnu sylw.  Rydyn ni newydd ddarganfod bod y pysgod clown wedi bod yn gofalu am glwstwr o wyau a ddodwyd yn y tanc yr wythnos hon, 

ac mi fyddan nhw’n deor yn fuan iawn.

“Mae hyn i gyd yn swnio’n ddelfrydol, ond mae’n gallu bod yn eithaf straen hefyd, oherwydd mae’n rhaid i’r pysgod warchod eu hwyau rhag pysgod eraill a fyddai’n gallu eu niweidio neu eu bwyta hyd yn oed.  Mi rydyn ni felly’n gobeithio’r gorau na fydd hynny’n digwydd ac rydyn ni wedi bod yn brysur yn awyru’r wyau, gan eu cadw’n lân ac wedi’u hocsigeneiddio.”

Dylai wyau’r gecos gargoel ddeor yn ystod y dyddiau nesaf, gan ychwanegu sylw at y llu o greaduriaid newydd anedig yn Llaneurgain.

“Mae’n gyfnod trasig a digyffelyb i’r wlad hon, a’r byd i gyd, ond mae’n amlwg dydy’r anifeiliaid yn cymryd sylw o hynny,” dywedodd Wendy.

“Mae hefyd yn golygu y gallwn ni geisio parhau gyda’n gwaith cymaint ag y bo modd, gan gadw pellter diogel oddi wrth ein gilydd a dilyn y canllawiau caeth a gafodd eu gosod ar waith.

“Gobeithio y byddwn ni’n gallu rhannu’r newydd-ddyfodiaid anhygoel hyn gyda’n myfyrwyr a’r cyhoedd yn y dyfodol agos, ond am rŵan mi fyddwn ni’n aros yma ac yn gofalu am ein hanifeiliaid anhygoel.”

I gael rhagor o wybodaeth am yr ystod o gyrsiau a chymwysterau gofal anifeiliaid sydd ar gael yn Llaneurgain a Llysfasi, ewch i’n gwefan: www.cambria.ac.uk/courses/course-subject/animal-care

yn ôl