Mae Redrow, yr adeiladwr tai blaenllaw, mewn partneriaeth gyda Phrifysgol John Moores Lerpwl (LJMU) a Choleg Cambria, un o golegau mwyaf Prydain, wedi sefydlu Gradd Adeiladu Tai benodol Prydain.  Mae LJMU wedi dilysu’r cymhwyster hefyd.

Aelodau o dîm Redrow fydd y myfyrwyr cyntaf i ddilyn y rhaglen radd a byddant yn dechrau ar eu cwrs yn 2018.  Yn ystod y blynyddoedd nesaf mae Redrow yn gobeithio cynnig y radd i adeiladwyr tai eraill hefyd.

Mae’r radd dair blynedd yn rhoi trosolwg llawn o sgiliau adeiladu tai i’r ymgeiswyr.  Mae’r rhain yn cynnwys ansawdd adeiladu tai, rheoli prosiectau, iechyd a diogelwch, sgiliau busnes, trafod, yn ogystal ag agweddau perthnasol y gyfraith, mathemateg ac economeg.  Bydd y myfyrwyr yn cwblhau chwe modiwl bob blwyddyn.

Bydd yr ymgeiswyr yn cael eu hasesu trwy nifer o wahanol ffyrdd, gan gynnwys arholiadau, gwaith cwrs a phrosiect traethawd hir yn eu blwyddyn olaf.  Bydd bloc chwe wythnos o ddysgu yn yr ystafell ddosbarth ym mhob blwyddyn a fydd yn cael ei ddysgu mewn partneriaeth rhwng Adran yr Amgylchedd Adeiledig Prifysgol John Moores Lerpwl , Coleg Cambria ac arbenigwyr busnes Redrow gyda gweddill yr amser cyswllt yn cael ei dreulio drwy ddysgu rhithwir, ymweliadau safle ymarferol a thiwtorialau.  Mae hyn yn golygu y bydd y myfyrwyr yn gallu parhau i gyfuno gweithio gyda Redrow gyda’u hastudiaethau.

Gellir enwebu unrhyw aelod o dîm Redrow sydd â chymhwyster lefel tri, neu o leiaf 5 mlynedd mewn diwydiant, ar gyfer y rhaglen ac mae Redrow yn disgwyl y bydd hyd at 15 o bobl yn cymryd rhan ym mhob blwyddyn.  Bydd y ddwy flynedd gyntaf yn arwain at radd sylfaen gyda’r flwyddyn olaf yn arwain at radd lawn mewn Rheoli Adeiladu – Adeiladu Tai.  Mae Redrow eisoes wedi profi llwyddiant gyda’i raglen hyfforddi yn 2017, gan gyhoeddi bod ganddo 353 o hyfforddeion – y nifer mwyaf erioed – yn ei weithlu yn gynharach eleni, sy’n gynnydd o 19% ar 2016.

Dywedodd Karen Jones, Cyfarwyddwr Grŵp Adnoddau Dynol Redrow ac Ymddiriedolwr Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu:

“Mae gan y sector adeiladu tai gyfle go iawn i arloesi gyda’r ffordd rydyn ni’n llunio a darparu hyfforddiant sgiliau, er mwyn sicrhau bod cydweithwyr yn gallu cyflawni eu potensial a symud ymlaen gyda’u gyrfaoedd.  Mae rhan o hynny’n golygu gweithio mewn partneriaeth gydag addysg bellach a darparwyr addysg uwch i greu llwybrau newydd sy’n galluogi recriwtiaid i feithrin y gallu, yr agwedd, y gallu a’r crebwyll i ddarparu’n gymesur ar gyfer cymunedau.  Dyna pam rydyn ni’n gweithio gyda Choleg Cambria a Phrifysgol John Moores Lerpwl i gyflwyno Gradd Adeiladu Tai benodol gyntaf Prydain.  Bydd myfyrwyr y cwrs yn gallu dysgu wrth iddynt ennill cyflog a meithrin y sgiliau angenrheidiol i gael dyrchafiad swydd yn y sector adeiladu tai.

“Rydyn ni’n credu ei bod hi’n bwysig rhannu arferion gorau gydag adeiladwyr tai eraill, gan obeithio y gallwn gynnig y rhaglen radd hon i weithwyr adeiladu ledled y diwydiant yn y dyfodol.  Credwn y bydd y rhaglen newydd hon yn annog pobl i ddod i weithio yn y sector, yn ogystal â rhoi sgiliau hanfodol i’r rhai hynny sydd eisoes yn y gweithlu.”

Dywedodd Nick Tyson, Pennaeth Cynorthwyol Coleg Cambria: 

“Rydyn ni wrth ein bodd yn cael gweithio mewn partneriaeth gyda Redrow a Phrifysgol John Moores Lerpwl ar y cymhwyster newydd arloesol a chyffrous hwn.

“Fel un o’r darparwyr addysg a hyfforddiant mwyaf yng Nghymru a Gogledd Orllewin Lloegr, rydyn ni’n falch o gael gweithio gyda chwmni sy’n arwain y sector, fel Redrow, i ddarparu cyfleoedd i’w staff feithrin sgiliau ac arbenigedd yn y diwydiant adeiladu tai.

 Yn Cambria rydyn ni wedi ymrwymo’n llwyr i weithio gyda chyflogwyr i wasanaethu holl ddysgwyr a chymunedau ein rhanbarth, a’u herio i ddatblygu’r arbenigedd sydd ei angen arnynt i greu dyfodol llwyddiannus.

  Dywedodd yr Athro Alison Cotgrave, Deon Cyswllt y Gyfardran Beirianneg a Thechnoleg Associate:

“Mae llunio’r Radd BSc (Anrh) Rheoli Adeiladu mewn Adeiladu Tai mewn cydweithrediad â Choleg Cambria a Redrow, yn enghraifft o sut mae’r Adran Amgylchedd Adeiledig yn LJMU yn ceisio bod yn rhagweithiol i fynd i’r afael â gofynion addysg a hyfforddiant cyflogwyr sydd ag anghenion penodol. Nid yw ein portffolio ni ein hunain o gyrsiau israddedig, er eu bod yn amrywiol, yn gallu bodloni anghenion y diwydiant i gyd, ac oherwydd hynny mae’r math hwn o ddatblygiad yn ein helpu i gyflawni un o amcanion hirdymor yr Adran, sef darparu addysg a hyfforddiant amrywiol ar bob lefel, i fodloni gofynion y diwydiant wrth iddo ddatblygu.  Bydd llunio rhaglenni arloesol gyda phartneriaid safon uchel yn ein helpu i gyflawni’r nod hwnnw.”

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dilyn gyrfa gyda Redrow, ewch i: www.redrowcareers.co.uk

yn ôl