• Mae prentis Coleg Cambria wedi ennill un o’r gwobrau mwyaf mawreddog ym maes dysgu yn y gwaith.

Enillodd Carwyn Roberts, o Drefnant, Wobr Prentis Peirianneg Flwyddyn Olaf yn seremoni rithwir Make UK Wales, a noddwyd gan Sony TEC.

 Yn Brentis Peiriannu CNC yn ffatri gwneud adenydd Airbus ym Mrychdyn ac yn ddysgwr ar safle Ffordd y Bers y coleg yn Wrecsam, canmolwyd Carwyn am ei “barodrwydd i ymgymryd â thasgau newydd” ac etheg waith gref. 

Mae’r dysgwr 21 oed yn ei flwyddyn olaf yn Cambria – cafodd ei brentisiaeth ei hymestyn oherwydd y pandemig Covid-19 – a diolchodd i’w ddarlithwyr am eu cymorth.

“Mae’n anrhydedd fawr ac roedd yn dipyn o sioc,” meddai’r cyn-ddisgybl o Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy. 

“Rydw i’n edrych ymlaen at gwblhau fy mhrentisiaeth gyda Cambria ac rydw i’n gobeithio mynd ymlaen i gael gyrfa yn y sector awyrofod. Diolch i Adam Youens a’r tîm yn y coleg am fy enwebu, roedd yn syrpreis neis.”

Dywedodd y beirniaid: “Cwblhaodd Carwyn ei NVQ yn yr amser cyflymaf erioed, oherwydd ei agwedd brwdfrydig a phenderfynol at symud ymlaen yn y sector. Rydym yn awyddus i gadw llygad ar Carwyn a gallwn ei weld yn arwain busnes yn y dyfodol agos.”

Ychwanegodd Janis Richards, Cyfarwyddwr Rhanbarth Make UK yng Nghymru: “Mae’r gwobrau hyn yn glod i’r cwmnïau a’r unigolion deinamig sy’n gweithio ym maes peirianneg a gweithgynhyrchu. 

“Mae’r sector wedi bod wrth wraidd cyflawni yn ystod yr argyfwng ac wrth i ni ailadeiladu ein heconomi bydd dyfodol disglair i gwmnïau ac unigolion sy’n gwneud y gorau o’u doniau.” 

Bydd Carwyn nawr yn mynd ymlaen i’r rowndiau terfynol cenedlaethol i gystadlu yn erbyn enillwyr rhanbarthol eraill ledled y Deyrnas Unedig.

Y llynedd, enillodd fedal arian yn rowndiau terfynol WorldSkills UK Live yn Birmingham a chafodd ei ddewis ar gyfer y Sgwad Cyn-derfynol i gynrychioli’r wlad yn Melino CNC yn WorldSkills yn Shanghai, a elwir y Gemau Olympaidd Sgiliau.

Enillodd Carwyn wobr aur hefyd yng nghategori Melino CNC yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru. 

Fe wnaeth darlithydd Peirianneg Cambria a Rheolwr Hyfforddi WorldSkills UK Adam Youens ei longyfarch ar ei lwyddiant, a dywedodd: “Rydw i wedi mentora Carwyn mewn Melino CNC dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac mae ei allu, ei agwedd a’i waith caled wedi creu argraff arnaf erioed,” meddai Adam.

“Mae’n llwyr haeddu’r wobr hon ac mae bob amser yn barod i fynd yr ail filltir i ddysgu sgiliau newydd fel peiriannydd.

“Mae Carwyn yn brentis da ac yn fodel rôl gwych i bob un o’r myfyrwyr yn Ffordd y Bers – rydym yn dymuno pob lwc iddo ar gyfer ei yrfa yn y dyfodol a gweddill ei amser gyda ni yng Ngholeg Cambria.”

Gan noddi’r digwyddiad, ychwanegodd Gerald Kelly, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Proffesiynol Sony UK TEC: 

“Mae prentisiaid yn chwarae rhan enfawr yn ein diwydiant ac rydym yn falch o gydnabod y genhedlaeth nesaf a fydd yn gwthio ein sector yn ei flaen tuag at ddyfodol disglair. 

“Hoffem longyfarch pob un o’r enillwyr am eu cyflawniadau haeddiannol a’u hymroddiad i’r proffesiwn.”

I gael rhagor o wybodaeth am Wobrau Make UK Wales, ewch i www.makeuk.org

Ewch i www.cambria.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am yr ystod eang o brentisiaethau a chyrsiau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria. 

yn ôl