• MAE pennaeth newydd coleg astudiaethau’r tir blaenllaw yn bwriadu ehangu’r hyn sydd ganddynt i’w gynnig yng nghalon y gymuned wledig.

Mae Elin Roberts, Arweinydd Safle a Phennaeth Cynorthwyol Astudiaethau Technegol yng Ngholeg Cambria Llysfasi, wedi treulio ei bywyd ym myd amaeth.

Wedi ei magu ar fferm ei theulu yng Nghwm Pennant, Gwynedd, mae hi bellach yn ffermio gyda’i gŵr Emyr ym Melin y Wig, Corwen.

Roedd Elin yn drefnydd sir Clybiau Ffermwyr Ifanc cyn ymuno â Llysfasi ar droad y ganrif, a threulio blynyddoedd lawer yno fel darlithydd.

Bu’n Rheolwr Dysgu Cymraeg yng Ngholeg Cambria Iâl, Wrecsam am gyfnod, cyn dychwelyd i Sir Ddinbych ym mis Medi i ddechrau’r flwyddyn academaidd newydd.

“Mae’n fraint a dw i mor falch cael bod yn bennaeth newydd Llysfasi.  Dwi’n teimlo fy mod yn ôl lle rwy’n perthyn, yng nghanol y gymuned amaethyddol,” dywedodd Elin, sy’n fam i Gwenno, Elis, Eurgain a Heledd.

“Bu datblygiadau anhygoel yn ystod yr ychydig flynyddoedd dw i wedi bod i ffwrdd, yn enwedig o ran peirianneg, arloesi a pheiriannau, ac felly mae gennym ni lawer i ddenu myfyrwyr yma.

“Ond gallwn ni bob amser geisio gwella, a dyna fy nod. Dw i am i ni ddathlu a hyrwyddo’r Gymraeg, ymgysylltu hyd yn oed yn fwy â’n cymunedau gwledig, a chyflwyno addysgu a dysgu o’r radd flaenaf – mae hynny’n brif flaenoriaeth.”

Dywedodd Elin y bu heriau oherwydd y pandemig Coronafeirws a’r ail gyfnod o gyfyngiadau symud, ond mae’r coleg mewn sefyllfa dda i sicrhau diogelwch ei staff a’i fyfyrwyr o ystyried nodweddion y safle, gyda llawer o ddosbarthiadau’n cael eu cynnal yn yr awyr agored.

Mae cwblhau’r hwb addysg wledig gwerth £1.2 filiwn yn ddiweddar a chynlluniau ar gyfer fferm garbon niwtral, yn rhagolygon deniadol eraill i ddysgwyr y dyfodol, ynghyd â phartneriaethau gyda sefydliadau arloesol fel Kubota, Tilhill ac AGCO.

“Dw i eisiau dangos y cyfleoedd sydd ar gael i bobl ifanc yn y rhanbarth hwn, yn enwedig yn ne Sir Ddinbych, gan fod cymaint o ragolygon am yrfa efallai nad ydyn nhw’n gwybod amdanyn nhw,” dywedodd Elin.

“Mae pobl dal i gredu bod hwn yn sector traddodiadol, i ddynion yn bennaf, ond bu datblygiadau enfawr mewn technoleg a chydraddoldeb, ac mae hynny’n amlwg yma yn Llysfasi.

“Mae amaethyddiaeth wedi newid yn drawiadol yn ystod yr ugain mlynedd diwethaf. Mae llawer o lwybrau gyrfa i gael swyddi mewn gwahanol sectorau ac mae pobl ifanc yn gallu cael dyfodol mewn unrhyw beth o goedwigaeth, yr amgylchedd a chadwraeth i reoli cefn gwlad, peirianneg a gofal a rheolaeth anifeiliaid.”

Dywedodd hefyd: “Mae gennym ni hunaniaeth, diwylliant ac ethos cryf ond dw i eisiau cryfhau hynny ymhellach, yn enwedig wrth ddathlu a diogelu’r Gymraeg – mae hynny’n ganolog i’r hyn rydyn ni’n sefyll drosto.

“O’r dechnoleg flaengar sydd gennym ni ar y safle, i’r gofal bugeiliol rydyn ni’n ei ddarparu i dros 200 o fyfyrwyr a’r dulliau amrywiol o ffermio – o dir âr i amaethyddiaeth fanwl – does unman gwell i ddysgu, a dw i wrth fy modd yn cael y cyfle i ddatblygu hynny.”

I gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria Llysfasi, ewch i: https://www.cambria.ac.uk/llysfasi

www.cambria.ac.uk/llysfasi


yn ôl