• Mae PARTNERIAETH rhwng Coleg Cambria a’r Brifysgol Agored yn gwella safonau Saesneg a Mathemateg ar gyfer oedolion sy’n dysgu yng Nghymru

Cafodd y sefydliad yng ngogledd ddwyrain Cymru y dasg i helpu datblygu cyrsiau Mathemateg a Saesneg Bob Dydd mewn partneriaeth â’r  Brifysgol Agored a cholegau Cymru.

Dywedodd Amanda Morgan, Dirprwy Gyfarwyddwr Sgiliau Hanfodol Cambria, fod defnyddio sgiliau ac arbenigedd eu tîm sgiliau sylfaenol yn golygu eu bod yn gallu creu platfform ar-lein ansawdd uchel sy’n hygyrch i fyfyrwyr ledled y wlad.

Dywedodd hefyd fod yr amseru yn arbennig o bwysig o ystyried y cyfyngu ar symud ers misoedd ar ddysgwyr yn y gwaith a’u bod wedi gorfod astudio y tu ôl i ddrysau caeedig oherwydd y pandemig Covid-19.

“Roedden ni’n  yn gyffrous iawn pan gafodd Goleg Cambria gynnig cyfle i weithio ar y cyd â cholegau yng Nghymru a’r Brifysgol Agored ac mi welon ni botensial go iawn i helpu llawer o’n dysgwyr,” dywedodd Mrs Morgan.

“Wrth edrych ar ein sefyllfa ni rŵan, roedd hyn yn gyfle gwych ac mae’r cyrsiau’n cael effaith mawr ledled Cymru.

“Ac mae hyn i gyd gyda’r sicrwydd ychwanegol bod y rhain yn adnoddau ansawdd uchel iawn a gafodd eu llunio gan diwtoriaid sgiliau sylfaenol profiadol a gwybodus ynn Ngholeg Cambria, gyda chymorth rhagorol gan y Brifysgol Agored.”

Dywedodd hefyd: “Mae hi wedi bod yn bleser gweithio gyda phawb i gyrraedd y pwynt hwn ac i sicrhau sgiliau ac arbenigedd cydweithwyr ledled Cymru. Rydyn ni yng Ngholeg Cambria yn edrych ymlaen at barhau gyda’r cydweithredu hwn yn y dyfodol. ”

Mae llwyfannau sgiliau Mathemateg a Saesneg Bob Dydd ar gael ar wefan OpenLearn y Brifysgol Agored.

Dywedodd Louise Casella, Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru, bod pobl wedi bod yn defnyddio’r adnoddau yn ystod y misoedd diwethaf i wella hen sgiliau, dysgu rhai newydd a “chynnal eu llesiant” wrth iddynt fod ar eu pennau eu hunain.

Dywedodd Ken Skates, y Gweinidog dros yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru – cyn-fyfyriwr yng Ngholeg Iâl yn Wrecsam: “Bydd Coronafeirws yn parhau i’n herio. Bydd yn parhau i effeithio ar ein heconomi, ond mi allwn ni ymateb yn briodol ac mae’n rhaid i ni wneud hynny.

“Mae’r ffordd y mae’r rhwydwaith darparwyr ôl-16 wedi camu i’r bwlch yn ystod Coronafeirws wedi creu cryn argraff arna i, wrth i golegau newid ac addasu i amgylchiadau deinamig.”

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.open.edu/openlearn

I gael rhagor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau a chymwysterau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria, edrychwch ar y wefan: www.cambria.ac.uk

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener