Mae cangen Coleg Cambria o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol – Cangen Cymraeg Cambria – wedi bod yn llwyddiannus iawn dros y 12 mis diwethaf.

Mae myfyrwyr cyfrwng Cymraeg wedi mwynhau cyrchu hyfforddiant, digwyddiadau ac addysg ar-lein yn ystod pandemig y Coronafeirws.

Wrth i gyfyngiadau lacio, mae rhagor o weithgareddau’n cael eu cynnal wyneb yn wyneb ar safleoedd y coleg yn Wrecsam, Llaneurgain, Llysfasi a Glannau Dyfrdwy, sy’n cynnwys sesiynau galw heibio gyda’r swyddog cangen Haf Everiss, siaradwyr gwadd a chyfarfodydd cymdeithas wythnosol, gyda mwy na 50 o fyfyrwyr o bob oed yn cymryd rhan.

Dywedodd Haf bod cydweithio gyda sefydliadau wedi bod yn boblogaidd iawn hefyd. Mae hyn yn cynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – a wnaeth gynnal seminar sesiwn rhithwir iechyd a gofal cymdeithasol Cymraeg gyda dysgwyr.

“Mae heriau wedi codi yn sgil Covid-19, ond rydyn ni wedi llwyddo i ymgysylltu gyda myfyrwyr a chymunedau yn y gogledd ddwyrain i hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg yn y gwaith ac mewn addysg,” meddai Haf.

“Rydyn ni wedi dysgu llawer wrth adnabod yr adnoddau sydd eu hangen arnom ni yn ddwyieithog i symud y gangen ymlaen ar gyfer dysgwyr, gan drafod unrhyw rwystrau y maen nhw wedi’u hwynebu a sut y gallwn ni ddatblygu gyda’n gilydd – mae’r ymateb wedi bod yn anhygoel.”

Dywedodd hefyd: “Rydyn ni’n dechrau gweld ein niferoedd yn cynyddu ac mae pobl eisiau cyfarfod a gweld myfyrwyr eraill mewn amgylchedd diogel a chynnes.

“Mae agwedd cymdeithasol cyfarfodydd y gymdeithas wedi bod yn allweddol ar gyfer y rhai sy’n dysgu Cymraeg sydd â diffyg hyder ar ôl y cyfnod clo; maen nhw’n teimlo fel eu bod nhw’n cael eu cefnogi a’u croesawu, dyma nod Cangen Cymraeg Cambria.”

Mae’r galw am addysg drwy gyfrwng y Gymraeg wedi cynyddu’n sylweddol gan fod nifer o gyflogwyr bellach yn gweld manteision o gael gweithlu dwyieithog.

Dywedodd Llinos Roberts, Pennaeth Cyfathrebu Corfforaethol a’r Gymraeg yng Ngholeg Cambria, y bydd y coleg yn parhau i ddathlu a gwarchod yr iaith am genedlaethau i ddod.

Dywedodd hefyd: “Mae’r coleg wedi ymrwymo i hyrwyddo’r Gymraeg, i ddarparu cyfleoedd a chyflwyno addysg ddwyieithog o’r radd flaenaf i’n dysgwyr.

“Wrth i ni weithio’n galed i helpu Llywodraeth Cymru gyrraedd ei darged o filiwn o siaradwyr Cymraeg, mae’n hanfodol bod y cyrsiau a’r rhaglenni a ddarparwn yn berthnasol, gan ychwanegu gwerth i gyfranogwyr ac amlygu pwysigrwydd y Gymraeg fel sgil gwerthfawr yn y gweithle.”

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.cambria.ac.uk a dilynwch @Cangen_Cambria ar y cyfryngau cymdeithasol.

Am ragor o wybodaeth am y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ewch i www.colegcymraeg.ac.uk neu anfonwch e-bost at help.cymraeg@cambria.ac.uk. 

 

 

yn ôl