• Mae OEDOLYN IFANC yn dringo’r ysgol i’w yrfa ddelfrydol fel diffoddwr tân, diolch i Goleg Cambria.

Mae Iannis Windmill bellach yn brentis dechnegydd ar ôl cwblhau Academi Hyfforddeiaeth Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn llwyddiannus ar safle Glannau Dyfrdwy y coleg.

Dangosodd Iannis, sy’n 18 oed, benderfyniad ac ymrwymiad anhygoel i’r rhaglen trwy deithio ar drên a bws o Landudno i Gei Connah bob bore am chwe wythnos.

Yna, cafodd fudd o fod gyda’r Gwasanaeth am 12 mis – gan gyflawni NVQ Lefel 1 mewn Gwasanaethau i Gwsmeriaid yn ystod y cyfnod hwnnw – cyn cael ei gyfweld am swydd llawn amser yn yr adran TGCh (Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu).

Cafodd Iannis ei ganmol gan dîm Dysgu yn y Gwaith Cambria, a gan Stephen Campbell, aelod o Dîm Safonau Gwasanaeth Proffesiynol y Gwasanaeth Tân ac Achub, am ei ymroddiad a’i ddiwydrwydd yn ystod y broses.

Bydd yn treulio dwy flynedd ar brentisiaeth yn y gobaith o sicrhau swydd barhaol yn y dyfodol.

“Bu’n freuddwyd erioed cael bod yn ddiffoddwr tân.  Felly pan welais fod Coleg Cambria mewn partneriaeth â Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a bod cyfle i ymuno â’r academi hyfforddeiaeth hon, mi es i amdani,” dywedodd Iannis, sy’n gyn disgybl Ysgol Aberconwy.

“Roedd yn anodd codi bob bore i ddal trên a bysiau i Lannau Dyfrdwy, ond os ydych chi eisiau rhywbeth go iawn, mi wnewch chi ymdrechu i’w gyflawni.

“Fe wnes i elwa’n fawr o’r cwrs a fy lleoliad gwaith, a gan fod hynny bellach yn brentisiaeth amser llawn gyda’r tîm TGCh, dwi’n gallu parhau i ddysgu a datblygu fel aelod o’r Gwasanaeth.

“Mi faswn i dal wrth fy modd yn cael bod yn ddiffoddwr tân rhyw ddiwrnod, ond am y tro dw i’n mwynhau’r swydd hon yn fawr ac mi hoffwn i ddiolch i Cambria a’r Gwasanaeth am bob cymorth dwi wedi ei gael.”

Canmolodd Mr Campbell agwedd Iannis ers iddo gyrraedd canolfan Llandudno a dywedodd ei fod yn “gaffaeliad mawr” na fydden nhw’n gallu fforddio gadael iddo fynd.

Dywedodd: “Hyd yn oed o’i gyfweliad cyntaf, mi allech chi weld bod Iannis am fod gyda ni i’r dyfodol,”

“Pan ddaeth Iannis atom ni am gyfnod lleoliad gwaith, fe wnaethon ni roi’r wisg iddo a cheisio rhoi rhagflas iddo o’r hyn rydyn ni’n ei wneud, o archwilio gorsafoedd i ddyletswyddau gweinyddol ar gyfer Safonau Proffesiynol a Gwasanaeth, ac yna yn y pen draw, y tîm TGCh.

“Dyna lle wnaeth Iannis ffynnu ac roedd yn gaffaeliad go iawn i ni.  Felly pan roedd ei amser ef – a’r hyfforddeion eraill – gyda ni bron ar ben –mi wnaethon ni greu’r brentisiaeth.  Dwi wrth fy modd ei fod wedi llwyddo yn y cyfweliad a’i fod bellach yn aelod o’r tîm.”

Dywedodd Alison Roberts, Swyddog Adolygu a Lleoliadau yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy, fod y berthynas rhwng y coleg a’i bartneriaid rhanbarthol gorau – gan gynnwys Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru – yn cael ei atgyfnerthu rhagor gan ddysgwyr fel Iannis.

Dywedodd hefyd: “Rydyn ni i gyd mor falch o Iannis; profodd yr ymrwymiad a ddangosodd wrth deithio i Lannau Dyfrdwy bob dydd a’i gyfnod ar leoliad gwaith, fod ganddo fo’r ymagwedd gywir tuag at ddysgu yn y gwaith.

“Mae cyrsiau fel hyn yn rhoi syniad da i bobl ifanc am yr yrfa maen nhw eisiau ei dilyn, yn ogystal â phrofiad a chipolwg hanfodol ar y gwaith.  Rydyn ni felly wrth ein bodd ei fod wedi cael cynnig y swydd amser llawn hon.

“Dw i’n siŵr y bydd Iannis yn bachu ar gyfle ac yn gwireddu ei uchelgais i ddod yn ddiffoddwr tân yn y dyfodol.”

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru: “Mae’r Gwasanaeth yn paratoi i hyrwyddo ei ymgyrch recriwtio prentisiaethau diweddaraf yn y flwyddyn newydd, gyda dau gyfle gwych sy’n cynnwys Prentisiaethau Diffoddwyr Tân ac Arweinwyr y Dyfodol.

“Bydd rhagor o fanylion ar gael ar ein gwefan a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol.”

Ewch i www.cambria.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am raglenni dysgu yn y gwaith yng Ngholeg Cambria.DIWEDD

 

Martin Williams

Cyfarwyddwr

Radar PR

Ffôn: 07743252658

Cyfryngau Cymdeithasol: @radarforpr a @martradar

Gwefan: www.radarpublicrelations.co.uk 

yn ôl