• Mae oedolyn ifanc sydd wedi brwydro Lymffoma Hodgkin yn llwyddiannus wedi cael ei hysbrydoli i astudio meddygaeth gan y meddygon a’i helpodd i wella.

Mae Charlotte Hawkins yn aros am ganlyniadau Safon Uwch mewn Bioleg, Cemeg, Mathemateg a Bagloriaeth Cymru, cyn mynychu’r brifysgol yr hydref hwn.

Ond bum mlynedd yn ôl, roedd yn ddarlun gwahanol iawn i Charlotte, o Wrecsam, pan ddaeth o hyd i lwmp yn ei gwddf a chael ei rhuthro i Ysbyty Alder Hey yn Lerpwl.

Yno y darganfu meddygon ei bod yn dioddef gyda’r cyflwr sy’n peryglu bywyd – canser y system imiwnedd sy’n datblygu o gelloedd B annormal.

Ymlaen i 2020 ac nid oes gan y fenyw 18 oed y cyflwr bellach, ac mae’n dilyn ei gyrfa ddelfrydol mewn meddygaeth gyda chefnogaeth tiwtoriaid yng Ngholeg Cambria Iâl yn Wrecsam.

“Roeddwn i wedi bod eisiau bod yn feddyg erioed, ond ar ôl cael diagnosis o Lymffoma Hodgkin yn ddim ond 13 oed a chael gofal gan y meddygon a’r nyrsys mwyaf anhygoel, fe wnaeth fy nghymell i hyd yn oed yn fwy,” meddai Charlotte, sy’n byw gyda’i mam Julie, ei thad Mathew, a’i brawd a’i chwaer hŷn, Joshua a Dannielle.

“Roeddwn i ym Mlwyddyn 8 yn Ysgol Uwchradd St Joseph yn Wrecsam pan ddes i o hyd i’r lwmp, ac roedd fy nheulu a finnau’n poeni’n fawr. Roedd gen i ofn pan wnaethon nhw ddweud wrthyf fi beth oedd yn bod, ond roedd y staff yn Alder Hey yn anhygoel.

“Treuliais yr haf yn cael cemotherapi, yna dechreuais Flwyddyn 9 ac es i drwy sawl mis o radiotherapi, nes i bethau ddechrau gwella.

“Mae wedi bod yn bum mlynedd bellach ac nid oes gen i ganser, felly rŵan rydw i’n aros am fy nghanlyniadau ac yn gobeithio mynd i Brifysgol Caerdydd o fis Medi.”

Mae Charlotte wedi bod yn hunan-ynysu yn ystod pandemig y Coronafeirws ac yn cadw mewn cysylltiad â’i chyn gyd-ddisgyblion a staff yn Cambria, gan gynnwys darlithydd Cemeg a Chynghorydd Ymgeiswyr Cynnar, Nora Richardson.

“Maen nhw i gyd wedi bod mor gefnogol, yn enwedig Nora, ac rydw i’n diolch iddyn nhw am fy helpu ar y llwybr at fy swydd ddelfrydol,” ychwanegodd.

“Dydy hyn ddim wedi bod yn hawdd ond rydw i mewn lle da rŵan, rydw i’n teimlo’n iach ac yn edrych ymlaen at y dyfodol.”

Dywedodd Nora fod “stori ysbrydoledig” Charlotte wedi taro tant gyda phawb yn Chweched Iâl yng Ngholeg Cambria.

“Mae’r ffordd y mae Charlotte wedi gwella o salwch mor ddifrifol i astudio Lefel A a bod ar y trywydd iawn i fynd i’r brifysgol yn ddiweddarach eleni yn anhygoel,” ychwanegodd Nora.

“Mae Charlotte yn fenyw ifanc ofalgar a charedig sydd â’r rhinweddau personol i wneud meddyg tosturiol.

“Mae hi wedi dangos dycnwch a gwytnwch mawr i gyflawni ei nod ac rydyn ni i gyd yn dymuno’n dda iddi ar gyfer y dyfodol.”

I gael rhagor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau a chyrsiau Safon Uwch sydd ar gael yng Ngholeg Cambria, ewch i’r wefan www.cambria.ac.uk.

yn ôl