• Mae nifer myfyrwyr AU Coleg Cambria bron wedi dyblu mewn llai na dwy flynedd

Croesawodd y coleg yng ngogledd ddwyrain Cymru 400 o fyfyrwyr addysg uwch drwy ei ddrysau fis Medi, o’i gymharu â 230 yn 2016/17.

Dywedodd Jackie Doodson, y Cyfarwyddwr AU newydd, bod y partneriaethau allweddol gyda phrifysgolion sy’n cynnwys Caer, Aberystwyth, Glyndŵr Wrecsam, ac Abertawe wedi denu myfyrwyr lu at y portffolio o 21 rhaglen lefel gradd.

Mae cyrsiau Rheoli Troseddwyr, Cyfiawnder Troseddol a Chymdeithasol, Amaethyddiaeth, Rheoli Anifeiliaid, Iechyd a Gofal, Hyfforddi Chwaraeon, a Rheoli Lletygarwch, ymysg y pynciau sy’n newydd eleni.

Dywedodd Mrs Doodson bod gwaith eisoes wedi dechrau i ddatblygu darpariaeth AU a phrentisiaethau uwch y coleg, sydd hefyd wedi cynyddu’n sylweddol.
Mae hi’n credu mai’r prif reswm am y cynnydd hyn yw’r cyfle i astudio cwrs gradd prifysgol yn agos at adref.

“Dydi pawb ddim yn gallu gadael cartref a mynd i aros mewn prifysgol. Mae Coleg Cambria yn cynnig y cyfle i astudio ar gyfer gradd prifysgol ac aros yn yr ardal hon, gyda’r holl fuddion ariannol a ddaw gyda hynny,” dywedodd Mrs Doodson.

“Nid yn unig hynny, mae myfyrwyr yn gallu cael budd hefyd o’r addysg a’r cymorth ardderchog, yn ogystal â’r cyfleusterau rhagorol mae Cambria yn enwog amdanynt.”
Mae hi’n credu mai dyma’r prif reswm pam fod nifer y myfyrwyr yn cynyddu.

“Mae’r cyrsiau rydyn ni’n eu cynnig yn bodloni galw cyflogaeth leol, ac mae pob un ohonyn nhw yn gyrsiau galwedigaethol sydd wedi’u llunio’n benodol i fodloni anghenion diwydiant a chyflogwyr, gan roi’r cyfle gorau i fyfyrwyr gael gyrfa yn y maes y maen nhw wedi’i ddewis ar ôl graddio,” dywedodd Mrs Doodson.

“Mae hyn yn hynod atyniadol i bobl iau a dysgwyr aeddfed nad ydynt eisiau teithio i’r brifysgol na symud i ardal arall a chael dyledion mawr.”
Mae’r cysylltiadau cryf a sefydlog gyda rhai o gyflogwyr mwyaf a gorau’r ardal yn fantais arall hefyd.

“Rydyn ni’n cydweithio â phrifysgolion a busnesau i sicrhau bod yr addysg o safon uchel, wrth feithrin cysylltiadau â rhai o’r enwau mwyaf mewn sectorau fel awyrennau, peirianneg, adeiladu, iechyd, ac ati,” dywedodd Mrs Doodson.

“Mae gan bob cwrs elfen o brofiad gwaith, ac mae rhai myfyrwyr mewn gwaith yn barod, felly mae’r hyblygrwydd o astudio yn Cambria yn fantais enfawr iddyn nhw.”

Wrth ddatblygu yn unol â Chynllun Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru, dywedodd David Jones, y Prif Weithredwr, y bydd Cambria yn parhau i gyflwyno prentisiaethau, cymwysterau proffesiynol a chyrsiau addysg uwch i gyd-fynd â’n darpariaeth AB, sydd wedi ennill gwobrau.

“Mae’r dewis rydyn ni’n ei gynnig yn canolbwyntio’n llwyr ar fyd gwaith, yn enwedig lle mae galw am weithwyr medrus,” dywedodd Mr Jones.

“Mae myfyrwyr yn meddwl am y tymor hir a’r llwybr sydd o’u blaenau nawr, felly maen nhw eisoes yn ystyried pa yrfa maen nhw am ei dilyn a sut i gyflawni hynny.

“Mae’r cynnydd rydyn ni wedi’i weld dros y ddwy flynedd ddiwethaf yn unig yn dangos ein bod ni fel coleg gyda nhw bob cam o’r ffordd, a hynny ar y llwybr cywir, ond mae Cambria bob amser eisiau gwella a byddwn ni’n gweithio’n galed i weld rhagor o gynnydd yn y blynyddoedd nesaf.”

Mae Coleg Cambria yn cynnal cyrsiau HNC newydd hefyd ym mis Ionawr, sy’n cynnwys Cyfrifiadureg.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.cambria.ac.uk

yn ôl