Cafodd Georgina Tullet, Darren Evans ac Emily Martin eu henwebu yng Ngwobrau BTEC (Cyngor Busnes ac Addysg Technoleg) 2019.  

Cafodd Georgina ei chydnabod yn y categori Myfyriwr Gwasanaethau Cyhoeddus y Flwyddyn, tra chafodd Darren ac Emily glod am Fyfyrwyr Chwaraeon y Flwyddyn.  

Cyflwynwyd y tri gan Sally Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus mewn ffurfwisg.

“Rydw i mor falch ohonynt i gyd, nid yn unig eu bod nhw’n fyfyrwyr eithriadol ond maent yn glod gwirioneddol i’r coleg ac rydym i gyd wrth ein bodd o weld eu caredigrwydd a’u gwaith caled yn cael eu gwobrwyo fel hyn,” meddai Sally.

Cafodd Georgina ei hysbrydoli i ddilyn gyrfa naill ai yn y Lluoedd Arfog neu’r gwasanaethau brys gan nyrs sy’n aelod o’r teulu, ac mae’n bwriadu hyfforddi fel parafeddyg neu feddyg yn y Fyddin.  Gan ei bod eisoes yn Gorporal yn Llu Cadetiaid y Fyddin, mae’n treulio amser yn gwirfoddoli ac mae hi newydd dderbyn Gwobr DofE fel rhan o’r rhaglen Cambria Heini.

Dywedodd: “Mae fy nghwrs yn helpu tuag at fy nodau, gan roi’r holl sgiliau, gwybodaeth a hyder i mi fynd ymlaen a chyflawni fy uchelgais.”

Astudiodd Darren Chwaraeon BTEC Lefel 3 yn Cambria ar ôl gadael yr ysgol ac mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn agweddau anafiadau a seicoleg y cymhwyster. Ei uchelgais yw gweithio mewn amgylchedd pêl-droed proffesiynol fel gwyddonydd chwaraeon, ac – er gwaethaf cael braw gydag anaf ei hun – mae’n ôl yn chwarae i Glwb Pêl-droed Altrincham o dan 18 oed.  

Canmolwyd Emily hefyd am ei hagwedd gadarnhaol ym maes chwaraeon, ac wrth astudio ar yr un cwrs â Darren, mae hi wedi rhagori mewn pêl-rwyd fel rhan o garfan Cymru o dan 17 oed a Manchester Thunder o dan 19 od.  Mae gan Emily ddyslecsia ond mae wedi gweithio’n galed i lwyddo yn ei TGAU a derbyn 7 gradd A*-C; mae’n bwriadu mynd i brifysgol ar ôl cwblhau ei hastudiaethau yn y coleg.

Dywedodd Sally hefyd: “Maent yn haeddu llawer mwy na medalau efydd ac maent yn safon aur o ran eu hagwedd, eu hymdrech a’u hymroddiad.

“Mae gan y tri ohonynt ddyfodol disglair iawn o’u blaenau ac maent yn fodelau rôl gwych i bobl ifanc yn y rhanbarth hwn, gan brofi y gallwch wneud unrhyw beth os byddwch yn rhoi’ch bryd arno.”

Dywedodd llefarydd ar ran y Gwobrau ei fod yn “bleser” cael cyflwyno medalau efydd i Georgina, Darren ac Emily, a dywedodd hefyd: “Mae ein beirniaid wrth eu bodd gydag ansawdd uchel a straeon rhyfeddol yr enwebeion.”

I gael rhagor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau a graddau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria, ewch i’n gwefan: www.cambria.ac.uk

yn ôl