Mae dysgwyr ar y cwrs Busnes Lefel 3 yng Ngholeg Cambria wedi bod yn sicrhau prentisiaethau a swyddi mewn sectorau allweddol.

Ymhlith y rhai sy’n dilyn eu gyrfaoedd delfrydol mae Robyn Durham, sydd ar hyn o bryd yn astudio ar gyfer Prentisiaeth Uwch gydag Airbus.

Wrth astudio yn Ysgol Fusnes Cambria, gwerth £3.5 miliwn, yn Llaneurgain, dywedodd Robyn fod yr ystod o fodiwlau yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arni hi i ymgeisio am swyddi mewn diwydiant.

“Mi wnaeth y cymhwyster Lefel 3 hybu fy hyder wrth ymgeisio am swyddi,” dywedodd Robyn.

“Mi wnaeth y modiwl Recriwtio a Dewis fy helpu wrth ysgrifennu CV effeithiol a’m galluogi i ymarfer fy sgiliau ar gyfer cyfweliad, a dw i’n credu bod hynny wedi fy helpu yn fy nghyfweliad am brentisiaeth.

“Mi wnaeth y modiwl Cyllid hefyd fy helpu i ddatblygu fy sgiliau rheoli arian, a dwi rŵan yn deall y gwahanol fathau o fuddsoddiadau, a pha mor bwysig ydy rheoli credyd.

“Yn y pen draw, rwy’n teimlo bod astudio Busnes yn Llaneurgain wedi fy helpu i gael yr wybodaeth y byddaf yn ei defnyddio yn fy mywyd bob dydd.”

Cafodd y geiriau hynny eu hategu gan Stacey Adams, sydd wedi bod â diddordeb brwd mewn busnes ac entrepreneuriaeth.

Mae hi bellach yn astudio ar gyfer gradd mewn Busnes, hefyd yn Llaneurgain, ar ôl iddi hi gwblhau cwrs Lefel 3 mewn Gweinyddu Busnes a Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Busnes.

“Rhoddodd y cwrs wybodaeth gyffredinol gadarn i mi mewn busnes, fel fy mod i’n gwybod am fodelau a damcaniaethau amrywiol,” dywedodd Stacey.

“Ar ôl cael tair rhagoriaeth yn fy Niploma, roeddwn i’n barod i fynd ymlaen i astudio’r Radd Rheoli Busnes Cymhwysol BSc newydd, y mae Coleg Cambria yn ei chynnig drwy Brifysgol Abertawe.

“Fe roddodd y Diploma mewn busnes fantais i mi wrth astudio ar gyfer fy ngradd, ac roeddwn i’n hyderus wrth gwblhau llawer o’r pynciau gan fod nifer o’r themâu yn debyg i rai y diploma ac felly roeddwn i’n gallu ychwanegu at fy ngwybodaeth bresennol. Hyd yn oed yn y drydedd flwyddyn roeddwn i dal yn gallu defnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth y gwnes i eu dysgu yng Ngholeg Cambria. “

Yn gynharach eleni, datgelodd y coleg sut roedd ei gymhwyster Gwasanaethau Cymorth i Fusnes newydd yn bodloni’r galw ym meysydd gweinyddu a rheoli digwyddiadau.

Dywedodd Suzanne Barnes, Dirprwy Gyfarwyddwr Busnes, Gwasanaethau Cymorth i Fusnes, Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai: “Mae ein cyrsiau wedi’u haddasu i fodloni anghenion busnes a diwydiant.  Mae’r myfyrwyr felly’n barod ar gyfer byd gwaith ac mae ganddyn nhw’r sgiliau perthnasol pan fyddan nhw’n mynd ymlaen i ddilyn eu gyrfa ddewisol.

“Yn bwysicaf oll, rydyn ni’n gwrando ar ein dysgwyr a’n partneriaid allan yna yn y byd masnachol, felly mae’r cymwysterau hyn yn parhau i fod yn flaenllaw o ran datblygiadau yn eu sectorau, ac rydyn ni’n gallu eu haddasu i wasanaethu dulliau modern o weithio cyfoes, a fydd yn hanfodol wrth i ni symud ymlaen, yn enwedig yng sgil digwyddiadau’r misoedd diwethaf.”


I gael rhagor o wybodaeth am astudio Busnes yng Ngholeg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk

yn ôl