Mae tîm o ddysgwyr blwyddyn gyntaf y cwrs Garddwriaeth ar safle Llaneurgain Coleg Cambria yn gweithio gyda Cherddorfa Symffoni Wrecsam (WSO) i drawsnewid ardal yn Uned Iechyd Meddwl Oedolion Ysbyty Maelor Wrecsam.

Maent eisoes wedi clirio’r ardal a byddant yn dychwelyd i dirlunio a chreu’r ardd, gan gynnwys nodweddion cerddorol a dodrefn pwrpasol, cyn iddi agor yng ngwanwyn 2021.
Aelodau’r gerddorfa sy’n arwain y prosiect, ac maent yn dathlu ei 50fed tymor cyngherddau, sy’n codi arian bob blwyddyn at achosion elusennol, gan gynnwys ymwybyddiaeth o iechyd meddwl.
Fel rhan o’u cyfres Gustav Mahler- sydd wedi bod yn rhedeg ers 2010 ac a noddir gan Cobalz – maent yn cynllunio cyngerdd Mahler yn Neuadd Bridgewater eiconig ym Manceinion, gyda’r elw i gyd yn cael ei gyfrannu i’r apêl.

Dywedodd Derek Jones o WSO y bydd gan fyfyrwyr Coleg Cambria ran allweddol mewn creu gardd a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar iechyd a lles y cleifion am lawr o flynyddoedd i ddod.
“Mae’r myfyrwyr wedi bod wrthi’n wych yn clirio a phaentio’r ardal yn barod ar gyfer y gwaith sydd ar y gweill,” dywedodd Mr Jones.

“Mae yna lawer o botensial ac rydyn ni’n gyffrous ynglŷn â sut fydd yr ardd yn edrych ac yn swnio, o ystyried siâp a maint unigryw’r ardal allanol.

“Ar hyn o bryd rydyn ni’n trafod gyda noddwr cenedlaethol – y mae ei waith elusennol hefyd yn canolbwyntio ar ymwybyddiaeth o iechyd meddwl – ac yn ystyried sut gallent ein helpu. Felly pan fydd gennym y dyluniad cywir, byddwn mewn sefyllfa dda i greu’r ardd.”

Dywedodd hefyd: “Bydd y gerddorfa yn dychwelyd i Neuadd Bridgewater ym mis Mehefin 2020 pan fydd yn dod â’r cylch Mahler i ben drwy berfformio ei 8fed Symffoni.

“Mi fydd corws o gannoedd o leisiau yn ymuno â ni, gan wneud y cyngerdd hwn y mwyaf erioed i ni ei berfformio. Mae felly’n brosiect enfawr i ni, yn ogystal â’r coleg a’r clinig.

“Mae hyn yn hynod o gyffrous a bydd yn dystiolaeth barhaol i 10 mlynedd o godi arian a pherfformio cerddoriaeth heriol a chymhleth Mahler. Gyda’r myfyrwyr, rydyn ni’n hyderus y gallwn ni greu rhywbeth y bydd pawb yn falch iawn ohono.”

Mae’r Uned Iechyd Meddwl Oedolion yn ganolfan acíwt gyda 71 o welyau – gan gynnwys yr uned bobl hŷn – a staff 24 awr y dydd. Mae’n cynorthwyo pobl gyda chyflyrau fel anhwylder deubegwn, dementia cynnar a salwch meddwl datblygedig.

Dywedodd Mike Shone, Matron Modern y cyfleuster, y byddai’r ardd synhwyraidd yn “newid bywyd” cleifion ac ymwelwyr ar ôl iddi gael ei chwblhau.

“Rydyn ni eisiau i’n merched a’n dynion fod mor gyfforddus a hapus â phosibl pan fyddan nhw yma, a bydd gan yr ardd ran fawr mewn cyflawni hynny,” meddai.

“Mae’n amser anodd iawn i deuluoedd a pherthnasau ddod i mewn i amgylchedd dieithr. Felly bydd gwneud yr amgylchedd yn llai clinigol ac yn lle mwy dymunol sy’n apelgar ac yn ysgogi pob un o’r synhwyrau, yn anhygoel.

“Mae’r myfyrwyr eisoes wedi dod yn ‘ffrindiau dementia’ ac maen nhw’n mynychu gweithdai i ddod i ddeall yr hyn sydd ei angen arnom ni a pha mor werthfawr fydd yr ardd – rydyn ni’n hynod o ddiolchgar iddyn nhw a’r gerddorfa.”

Dywedodd David Jones, Prif Weithredwr Coleg Cambria: “Rydyn ni’n falch o’r myfyrwyr ac yn falch o allu cyfrannu tuag at greu a darparu’r ardd synhwyraidd anhygoel hon.

“Mae’r myfyrwyr yn cael eu trwytho yng ngweledigaeth y gerddorfa ac maen nhw’n edrych ymlaen at wireddu hynny yn y dyfodol agos, er mwyn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ac i arddangos y doniau a’r wybodaeth y maen nhw wedi’u meithrin eisoes ar y cwrs.”

I gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk

Ewch i www.wrexhamorch.co.uk i gael y wybodaeth ddiweddaraf am Gerddorfa Symffoni Wrecsam.

yn ôl