• Mae myfyrwyr Coleg Cambria yn hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o sêr chwaraeon ac yn helpu eu cymuned a’u cyd-fyfyrwyr i fod yn heini

Mae 11 myfyriwr o Lannau Dyfrdwy, Llaneurgain ac Iâl yn datblygu eu sgiliau hyfforddi wrth gyfrannu at raglen Cambria Heini lwyddiannus y coleg.

Maent wedi dod yn arweinwyr dibynadwy sy’n cyflwyno gweithgareddau corfforol i fyfyrwyr a’r gymuned leol ar draws y tri safle, gan gynnwys pêl-droed, athletau, badminton, pêl-fasged a phêl-osgoi.

Dywedodd y Cydlynydd, Donna Welsh fod 180 o fyfyrwyr yn cymryd rhan yn rheolaidd mewn sesiynau trwy gydol yr wythnos, a dros 1700 o fyfyrwyr wedi cymryd rhan mewn gweithdai’r meddwl, y corff a’r enaid y flwyddyn academaidd hon.

“Mae’r dysgwyr wedi bod yn cyflwyno sesiynau athletau ddwywaith yr wythnos hefyd, ac mae eu penderfyniad a’u cymhelliant wedi bod creu argraff fawr ar rieni a staff,” dywedodd Donna.

“Mae’r coleg yn cydnabod pwysigrwydd cyfuno addysg ac iechyd – iechyd meddwl yn enwedig – gan fod lles ac ymwybyddiaeth ofalgar yn bwysig mewn unrhyw weithle.

“Mae bod yn heini, yn iach, a meddwl yn bositif yn rhan fawr o hynny, ac felly mae bwyta a chysgu’n dda, yfed digon o ddŵr, a newid y diwylliant yn y coleg wedi cael effaith gynyddol.”

Daeth enghraifft o frogarwch Cambria pan gafodd y myfyrwyr Alex Nemes a Nathan Jones wobrau Gwirfoddolwyr y Mileniwm am roi 50 awr o’u hamser i hyfforddi grwpiau chwaraeon lleol, ac mae myfyrwyr eraill ar y cwrs wedi cyfrannu hefyd.

“Mae’r sesiynau aml-chwaraeon am ddim rydyn ni’n eu cynnal ar nos Fercher yn gyfle gwych i’n harweinwyr fagu hyder. Mae plant efallai na fydden nhw’n cael cyfle i wneud chwaraeon yn cael dod draw i gymryd rhan,” dywedodd Donna.

“Mae pawb ar eu hennill oherwydd rydyn ni’n defnyddio ein cyfleusterau fel adnodd i’r gymuned, yn cael pobl yn heini a hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o hyfforddwyr chwaraeon.”

Dywedodd Prif Weithredwr Coleg Cambria, David Jones fod yr elfen Dyfodol Cambria o’r prosiect ehangach Cambria Heini – Strategaeth Chwaraeon a Gweithgareddau Corfforol 2015-20 – wedi cael ei llunio i gyfuno’r ffactorau gwahanol hyn.

“Rydyn ni wedi dod â’r gymuned at ei gilydd, a chysylltu ag ysgolion yn Sir y Fflint a Wrecsam, fel bod plant yn dysgu o oedran ifanc am werth ymarfer corff, bwyta’n iach ac ymwybyddiaeth ofalgar,” dywedodd Mr Jones.

“Mae ymrwymiad ein staff a’n myfyrwyr wedi bod yn allweddol, ond hefyd ein partneriaethau anhygoel gyda sefydliadau fel Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Undeb Rygbi Cymru, Clwb Pêl-droed Wrecsam, Gwobr Dug Caeredin, a Chymdeithas Bêl-droed Cymru.

“Mae’r ardal hon yn dda am gydweithredu, a bydd hyn yn gwella wrth i ni adeiladu gyda’n gilydd.”

Yn y cyfamser, mae tua 40 o fyfyrwyr sy’n cwblhau cymwysterau Gofal Plant y coleg wedi cael eu hyfforddi i gyflwyno gweithgareddau Campau’r Ddraig yn eu gweithle, i annog rhagor o bobl ifanc i fod yn heini. Ar ben hynny, mae dros 20 o ddysgwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi cael eu hyfforddi i gyflwyno gweithgareddau corfforol mewn cartrefi gofal.

Dywedodd Donna hefyd: “Gyda chlefydon sy’n gysylltiedig ag iechyd a gordewdra yn cynyddu bob blwyddyn, mae’n bwysig annog cymaint o weithgareddau corfforol â phosib mewn lleoliadau gofal plant a chartrefi gofal preswyl.”

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.cambria.ac.uk/category/active-cambria neu dilynwch @colegcambria ar y cyfryngau cymdeithasol.

yn ôl