• Mae myfyrwyr COLEG CAMBRIA yn adnewyddu canolfan gymunedol lle mae cyfleuster gofal dydd i oedolion £4 miliwn yn cael ei hadeiladu

Mae hyfforddeion adeiladu wedi bod yn brysur yn peintio ffensys a meinciau, plastro waliau, tacluso’r gerddi ac ymgymryd â dyletswyddau cynnal a chadw yng Nghanolfan Gofal Dydd i Oedolion Glanrafon yn Queensferry.

Mae hyd at 50 o bobl yn defnyddio’r cyfadeilad bob dydd, ond gan ei fod mewn cyflwr gwael bydd yn cau yr haf nesaf, a chyfleuster unllawr modern gerllaw yn dod yn ei le.

Kier – grŵp tai, adeiladau, datblygiadau a gwasanaethau isadeiledd blaenllaw wedi’i leoli yng Nghilgwri – sydd yn adeiladu’r ganolfan newydd, o’r enw Hwb Cyfle, gan ymuno â’r myfyrwyr i wella’r safle bresennol tra bod ymwelwyr yn aros iddo gael ei gwblhau.

Canmolwyd criw Cambria am eu cefnogaeth gan Sheryl Moore, Rheolwr Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol Kier yng Ngogledd Orllewin Lloegr.

“Rydym wedi gweithio gyda Choleg Cambria ers blynyddoedd lawer ar sawl prosiect, a wastad yn ceisio rhoi’n ôl i’r gymuned leol,” meddai.

“Gallai hynny fod trwy elusen, hyfforddeiaethau, lleoliadau gwaith neu swyddi, gan helpu’r myfyrwyr i hogi eu sgiliau adeiladu a chael profiad gwerthfawr.

“Maen nhw wedi bod o gymorth enfawr wrth adfywio’r ganolfan, ac rwy’n siŵr y byddan nhw’n ymuno â ni ar gyfer hyfforddeiaethau ar safle’r datblygiad newydd, a fydd yn ddilyniant naturiol iddyn nhw.”

Fel rhan o Academi Hyfforddeiaethau Adeiladu’r coleg, mae myfyrwyr wedi bod yn datblygu eu sgiliau adeiladu sylfaenol ar gyfres o brosiectau trwy’r ardal – gan gynnwys gwelliannau i’r clwb a’r tir yng Nghlwb Pêl-droed Rhuthun – cyn ymgymryd â phrofiad gwaith ym mis Chwefror gyda darpar gyflogwyr yn yr ardal.

Yn ôl Samantha Moore, Mentor Cyflogadwyedd yng Ngholeg Cambria, mae cydweithredu o fewn y diwydiant yn gweithio mewn sawl ffordd bositif ac yn denu pobl ifanc i wneud cais am gyrsiau yng Nglannau Dyfrdwy a Wrecsam.

“Mae hon yn un o sawl partneriaeth sydd gennym gyda datblygwyr tai a chwmnïau adeiladu,” meddai Samantha.

“Gall y rhain arwain at leoliadau gwaith a hyd yn oed swyddi gyda rhai o’r cwmnïau blaenllaw yn y sector, yn ogystal â chefnogi’r gymuned, fel yr ydym yn ei wneud yma heddiw.

“Mae yno gymysgedd da o ddysgwyr sydd erioed wedi gwneud unrhyw beth fel hyn o’r blaen, o beintio i blastro a gwaith coed, gan ddysgu sgiliau newydd a datblygu diddordeb mewn canlyn gyrfa yn y crefftau. Mae hwn yn gyfle gwych iddyn nhw, ac rydym yn ddiolchgar i Kier am eu cefnogaeth.”

Meddai Jordan Smith, Rheolwr Rhanbarthol HFT, sy’n cyflenwi a datblygu cyfleoedd dydd a gwaith i oedolion gydag anableddau dysgu yn Sir y Fflint: “Byddwn yn symud i’r ganolfan newydd ym mis Mehefin ond roeddem eisiau gwneud y safle mor braf â phosib i’n hymwelwyr cyn hynny.

“Mae hon wedi bod yn ganolfan gofal dydd ers 25 mlynedd ac roedd angen gwaith atgyweirio a chynnal a chadw hanfodol arni, ac rydym yn ddiolchgar iawn i Goleg Cambria a Kier am ein helpu – mae’r myfyrwyr wedi gwneud gwaith ardderchog.

Am ragor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau, hyfforddeiaethau a phrentisiaethau yng Ngholeg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk neu anfonwch e-bost traineeships@cambria.ac.uk

yn ôl