• Mae myfyrwyr Coleg Cambria ymysg elît y Deyrnas Unedig ar ôl ennill lleoedd yn rhai o brifysgolion gorau’r byd

Bydd saith dysgwr o goleg yng ngogledd ddwyrain Cymru yn dechrau eu bywydau yn Rhydychen a Chaergrawnt ym mis Medi.

Y pum myfyriwr a gafodd gynnig lle yng Nghaergrawnt yw Ethan Martin-Yates (Pensaernïaeth), Lewis Morrin (Caergrawnt), Ryan Cummings (Gwyddorau Naturiol), Esther Abelian (Meddygaeth) a Katia Allen (Saesneg).

Mae Edan Jackson (Bioleg) ac Aleesha Sky Morgan Jones (Diwinyddiaeth a Chrefydd) yn mynd i Rydychen.

Mae cyflawniad neilltuol y saith – pedwar ohonynt yn gyn-ddisgyblion Ysgol Clywedog yn Wrecsam – yn dilyn canlyniadau Safon Uwch gorau erioed Cambria yr haf diwethaf, pan enillodd y sefydliad gyfradd lwyddo gyffredinol (A*-E) o 98%, gan gynnwys y garfan gyntaf erioed o fyfyrwyr i gwblhau arholiadau yng Nghanolfan Chweched Glannau Dyfrdwy, adeilad sydd yn werth £14 miliwn.

Dywedodd y Prif Weithredwr, David Jones ei fod yn “hynod falch” o’r myfyrwyr a’r staff yn Iâl a Glannau Dyfrdwy am godi safonau a dyheadau pawb yn y sefydliad.

“Mae’n anhygoel fod saith dysgwr wedi cael cynigion gan Rydychen a Chaergrawnt,” dywedodd Mr Jones.

“Ac mae gwneud hynny mewn saith pwnc hollol wahanol yn brawf o’r rhagoriaeth rydym yn ymdrechu i’w chyflawni drwyddi draw, yn academaidd ac yn gymdeithasol.

“Mae’n dangos os roddwch chi’r ymdrech, gallwch chi wneud unrhyw beth, a bod Cambria a gogledd ddwyrain Cymru yn parhau i geisio eu gorau glas, yn gosod safonau newydd ac ysbrydoli’r rheiny sy’n dilyn.”

Un dysgwr a wnaeth ymdrechu’n fawr oedd Aleesha, ar ôl cael canlyniadau TGAU siomedig a blwyddyn gyntaf anodd yn y chweched dosbarth, i newid ei phynciau Safon Uwch ac ennill ei lle yn Rhydychen.

Yn hanu o Barc Caia yn Wrecsam, mae’r ferch 18 oed yn cyfaddef nad oedd ei llwybr at y brifysgol elît wedi bod yn rhwydd, a dywedodd: “Rydw i’n dod o deulu o ffermwyr, rydyn ni wedi bod yn ffermio ers cenedlaethau ac felly mae fy nheulu yn falch iawn ohono i am fy mod yn mynd i brifysgol – a Rhydychen ar hynny.

“Doeddwn i ddim wedi meddwl am eiliad y byddai byth yn digwydd, oherwydd doedd fy nghanlyniadau TGAU ddim ar y lefel roedden nhw ei hangen, ac wedyn mi ges i drychineb yn fy mlwyddyn gyntaf yn astudio cyrsiau Safon Uwch, oherwydd fy mod wedi dewis y pynciau anghywir nad oedd yn addas i fi.

“Fe wnes i ddechrau eto gyda Gwleidyddiaeth, Saesneg ac Addysg Grefyddol ac roeddwn i’n teimlo’n llawer mwy cyfforddus, gyda chymorth y staff anhygoel yma yn Iâl yn Wrecsam,  a oedd yn credu ynof fi ac a wnaeth fy helpu ar y daith hon.”

Dywedodd Aleesha hefyd: “Pan agorais yr e-bost gan Rydychen, roedd fy nghalon yn curo’n gyflym, roeddwn i’n bryderus iawn; dydy’r math yma o beth ddim yn digwydd i bobl fy nheulu i, nac i bobl o’r ardal rydw i’n dod ohoni , felly rydw i wedi dangos nad oes ots beth yw eich cefndir, gallwch chi lwyddo hefyd.

“Does dim snobyddiaeth yn Cambria, mae’n amgylchedd lle gallwch chi ganolbwyntio ar eich gwaith ac ymlacio ynddo hefyd ac fe wnaeth hynny wahaniaeth mawr i fi ac mae wedi fy helpu i gyrraedd y sefyllfa yma – rydw i wedi synnu, ond rydw i’n falch iawn.”

Roedd Ethan wedi synnu hefyd o gael cynnig gan Gaergrawnt, ac mae’n falch o gael y cyfle ar ôl rhagori mewn Mathemateg, Cerddoriaeth a Chelf, er gwaethaf gadael ysgol a symud i Ganolfan Chweched Glannau Dyfrdwy i gwblhau blwyddyn olaf ei gyrsiau Safon Uwch.

“Doeddwn i ddim wir yn ystyried Rhydychen na Chaergrawnt, ond meddyliais na fyswn i ddim gwaeth na gwneud cais i weld pa mor bell allwn i fynd,” meddai’r bachgen 17 oed o Brestatyn.

“Doeddwn i ddim yn meddwl y byddwn i’n cael fy nerbyn felly roedd yn syrpreis, ac wrth gwrs rydw i wrth fy modd.”

Dywedodd Ethan hefyd: “Pan symudais i Cambria, fe wnes i fagu hyder, mae’n amgylchedd lle gallwch ganolbwyntio ac mae’r staff wedi gweithio’n galed i fy helpu i gyrraedd lle roeddwn i eisiau bod.

“Rydw i’n edrych ymlaen at fynd i Gaergrawnt, mae’n gam mawr ac mae angen i fi gael y graddau eto ond rydw i ar y trywydd cywir i wneud hynny ac rydw i’n edrych ymlaen at y dyfodol.”

Yn gynharach eleni, cafodd y coleg ganmoliaeth am ei ddarpariaeth Safon Uwch gan ALPS, arf a ddefnyddir ledled y Deyrnas Unedig gan dros 1,600 o ysgolion a cholegau i fesur perfformiad.

Labelwyd Cambria yn ‘Rhagorol’ am y gwahaniaeth rhwng graddau TGAU a Safon Uwch myfyrwyr, gan roi gwerth ychwanegol hollbwysig i bobl ifanc sy’n gadael ysgol i ddod i’r darparwr AB blaenllaw.

O ganlyniad, mae Coleg Cambria wedi cael ei osod yn haen uchaf holl ysgolion a cholegau’r Deyrnas Unedig am gynnydd a wnaed gan ddysgwyr.

Dywedodd Alex Thomas, Pennaeth Canolfan Chweched Glannau Dyfrdwy, y bydd y coleg yn parhau i godi safonau ar gyfer ei fyfyrwyr.

“Mae’n wych gweld y saith myfyriwr hyn yn cyrraedd lefel mor uchel ac yn gosod meincnod i eraill sydd eisiau mynd i ddwy o brifysgolion ymysg y gorau yn y byd,” dywedodd.

“Mae taith dysgwyr Coleg Cambria o arholiadau TGAU i Safon Uwch yn hollbwysig i ni, nid unig yn academaidd ond o ran eu hiechyd a’u lles, y cymorth maent yn ei chael a’n cyfraniad at ein cymuned hefyd.

“Mae’n bleser gen i i ddweud ein bod yn gwella o flwyddyn i flwyddyn, a byddwn yn parhau i wneud hynny, gan weithio’n galed ar gyfer ein dysgwyr fel ein bod gyda’n gilydd yn gallu cyflawni rhagoriaeth a bod yn uchelgeisiol, fel mae’r myfyrwyr hyn wedi ei ddangos – llongyfarchiadau i chi gyd.”

 

Am ragor o wybodaeth am Goleg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk

yn ôl