• Mae myfyriwr ysbrydoledig a gollodd bedair blynedd yn yr ysgol ar ôl cael diagnosis o lewcemia wedi brwydro i wella ac mae wedi cael cynnig lle i astudio meddygaeth yn un o’r prifysgolion gorau

Bydd Jack Edwards, dysgwr o Goleg Cambria, yn dechrau bywyd fel myfyriwr ym Mhrifysgol Plymouth ym mis Medi, sy’n gyflawniad na fyddai byth wedi meddwl y byddai’n bosibl.

Roedd Jack yn 12 oed yn Ysgol Uwchradd Alun yr Wyddgrug, pan gafodd wybod bod ganddo lewcemia lymffoblastic aciwt, math o ganser sy’n effeithio ar gelloedd gwyn y gwaed.

Treuliodd flynyddoedd yn cael triniaeth yn Ysbyty Alder Hey yn Lerpwl, mewn ymgais i atgyweirio ei system imiwnedd, cyn dychwelyd i’r ysgol ym Mlwyddyn 11 yn 16 oed.

Fodd bynnag, roedd Jack yn dal i wella ac nid oedd yn gallu bod yn bresennol yn rheolaidd, felly bu’n astudio gartref ac yn ei amser ei hun.

Yn rhyfeddol, fe wnaeth allu dal i fyny â’i gyfoedion gyda chefnogaeth teulu a ffrindiau cyn sefyll a llwyddo yn ei holl gymwysterau TGAU ac ymuno â Chanolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy yn 2017.

Erbyn hyn mae’n 18 oed ac mewn iechyd da, ac mae ar y trywydd iawn i gyflawni ei gymwysterau Safon Uwch yn llwyddiannus a dechrau gradd mewn Meddygaeth yn Plymouth yn ddiweddarach eleni.

“Roedd yn sioc enfawr ac yn anodd iawn am amser maith wrth i mi ymladd y lewcemia,” meddai Jack, o’r Wyddgrug.

“Fe wnaeth fy addysg ddioddef yn ofnadwy gan nad oeddwn i’n gallu mynd i’r ysgol ac nid oeddwn i’n ddigon da i ddysgu tra roeddwn i yn yr ysbyty, felly ychydig iawn roeddwn i’n gallu ei wneud.

“Pan wnes i ddechrau gwella a mynd yn ôl i’r ysgol ym Mlwyddyn 11, dim ond i hanner y gwersi roeddwn i’n gallu mynd iddyn nhw. Felly roeddwn i’n dibynnu ar ffrind i’r teulu oedd wedi astudio cemeg yn y brifysgol i fy helpu drwy roi gwersi ychwanegol i fi, ac wrth gwrs fe wnes i gymaint ag y gallwn i yn fy amser fy hun. ”

Dywedodd hefyd: “Yna roedd pasio fy holl gymwysterau TGAU gyda graddau B yn anhygoel, sioc lwyr ond rhywbeth rydw i’n falch iawn ohono.

“Wedi hynny, symudais ymlaen i Lannau Dyfrdwy, a dyma’r penderfyniad gorau y gallwn i fod wedi’i wneud – maen nhw wedi bod yn wych.”

Mae Jack bellach wedi ail-ddechrau gwneud chwaraeon ac yn mynd i’r gampfa’n rheolaidd er mwyn ceisio adennill iechyd corfforol.

“Ychydig flynyddoedd yn ôl, doeddwn i ddim hyd yn oed yn gallu codi pensil felly rydw i wedi dod yn bell, ac mae derbyn cynnig i astudio Meddygaeth yn coroni’r cyfan,” meddai.

“Mae’n debyg bod fy salwch wedi bod yn elfen o fy mhenderfyniad i astudio Meddygaeth, gan fy mod i wedi gweld y gwaith anhygoel maen nhw’n ei wneud yn yr ysbyty.

“Dydw i heb benderfynu eto pa faes meddygaeth rydw i am arbenigo ynddo, ond mae oncoleg yn ffefryn gan y byddai’n anhygoel rhoi rhywbeth yn ôl. Mae hynny’n wir am yr holl staff a darlithwyr yng Nghanolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy hefyd, sydd wedi bod mor barod eu cymwynas a chefnogol.”

Mae Jack yn un o 14 o fyfyrwyr Cambria sydd wedi cael cynnig lle i astudio Meddygaeth, Deintyddiaeth a Gwyddor Filfeddygol y flwyddyn academaidd nesaf.

Roedd Nora Richardson, Dirprwy Gyfarwyddwr Mathemateg, Gwyddoniaeth ac Addysg Gorfforol, yn canmol Jack am ei ddewrder wrth gyflawni canlyniadau anhygoel er gwaethaf pob disgwyl.

“Mae’n ysbrydoliaeth ac mae wedi dangos beth allwch chi ei wneud gyda gwaith caled ac agwedd gadarnhaol,” dywedodd.

“Mae’n wyrthiol ei fod wedi gwneud hyn i gyd mewn cyfnod mor fyr wrth wella ar ôl salwch mor ddifrifol, ac rydyn ni i gyd yn falch iawn ohono.”

I gael rhagor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk

yn ôl