• Mae myfyriwr wedi ennill gwobr am ei charedigrwydd yn ystod pandemig y Coronafeirws.

Bydd Catrin Davies, sy’n astudio ar gyfer Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngholeg Cambria ar hyn o bryd, yn derbyn Gwobr Gwirfoddolwr COVID-19 gan AVOW, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam. 

Mae’r ferch 20 oed, o Benycae, wedi bod yn cynorthwyo’r rhai bregus a’r henoed yn y pentref – ochr yn ochr â’r cyngor cymuned – dros y misoedd diwethaf. 

Mae hefyd wedi creu’r grŵp Facebook llwyddiannus Penycae Rocks ac wedi cyd-sefydlu’r gystadleuaeth Bwgan Brain Penycae.  

Mae’r ddau brosiect wedi uno preswylwyr ac wedi rhoi ymdeimlad o ddianc, oedd wir ei angen, i deuluoedd yn ystod y cyfnod clo. 

“Pan aeth pawb i hunan-ynysu roeddwn i’n poeni am yr aelodau hŷn yn ein pentref, felly fe wnes i gofrestru fel gwirfoddolwr i’w helpu nhw,” meddai Catrin. 

“Rydyn ni wedi bod yn dosbarthu meddyginiaeth, siopa iddyn nhw, casglu presgripsiwn a sgwrsio â phobl sy’n hunan-ynysu, fel nad ydyn nhw’n teimlo’n unig a phryderus.” 

Yn gyn-ddisgybl Ysgol Rhiwabon, mae’n bwriadu bod yn nyrs un diwrnod ac yn dweud bod gofalu am eraill yn ei gwaed. 

“Mae mam yn gynghorydd, roedd Dad yn swyddog cynllunio at argyfwng ac mae fy ewythr i’n weithiwr cymdeithasol, felly mae ceisio helpu pobl wedi ymwreiddio ynof fi,” meddai. 

“Roedd yn fraint clywed fy mod i wedi derbyn y wobr hon ac yn sioc gan ei fod yn ail natur i mi. 

“Roedd yn heriol ceisio cydbwyso gwaith coleg gyda’r gwirfoddoli, ond fe wnes i lwyddo a dwi’n bwriadu parhau i gefnogi’r gymuned cyn hired ag y byddan nhw fy angen i.” 

Mae Catrin yn sicr wedi rhagori yn ei gwaith dysgu ac wedi cyflawni dwy radd Ragoriaeth* yn dilyn blwyddyn gyntaf y cwrs. Bydd yn dechrau’r ail flwyddyn a’r olaf mis yma. 

Bu Wendy Fowler, Darlithydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ei llongyfarch am ei gwobr, a dywedodd: “Mae Catrin yn ddysgwr rhagorol, mae ganddi’r union beth sydd ei angen i weithio yn y sector gofal. 

“Mae hi’n mynegi’n glir, yn dosturiol ac yn gweithio’n galed. Rydw i’n ei hadnabod ers sawl blwyddyn bellach ac mae wedi symud ymlaen drwy’r lefelau gyda ni, a dylai fod yn falch o’i llwyddiannau, fel ydyn ni ohoni. 

“Mae’n bleser ei haddysgu ac mae derbyn y wobr hon yn dangos cymaint o seren ydi hi – da iawn ti Catrin!” 

I gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria, ewch i’r wefan: www.cambria.ac.uk

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener