• Mae myfyriwr sy’n DJ radio wedi bod diddanu gwrandawyr yn ystod y cyfnod clo gyda’i raglen radio wythnosol boblogaidd.

Mae’r dysgwr o Goleg Cambria, Matthew Barnes wedi sicrhau bod ei slot Calon FM yn rhaglen nad
yw’n sôn am y Coronafeirws i ddarparu dihangfa i’r gynulleidfa rhag heriau a gofidiau’r misoedd
diwethaf.
Mae’r bachgen 18 oed, o’r Fflint, ar y radio ar fore dydd Sul ond mae’n treulio oriau yn ystod yr
wythnos yn paratoi nodweddion ac yn cael syniadau trwy ei dudalen Facebook.
Mae’n aros am ei ganlyniadau Safon Uwch mewn Astudiaethau Cyfryngau, Llywodraeth a
Gwleidyddiaeth ac Iaith Saesneg, mae’n bwriadu astudio Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau
Rhyngwladol ym Mhrifysgol Sheffield o fis Medi.
Tan hynny, dymuniad Matthew yw darlledu caneuon, chwerthin a hwyl.
Dywedodd y cyn-ddisgybl Ysgol Uwchradd y Fflint: “Dwi wedi cyflwyno’r rhaglen ers dwy flynedd a
dwi wrth fy modd.
“Yn ystod y misoedd hynny o hunan-ynysu, roedd yn bwysig i fi gadw’n brysur ond hefyd i godi
hwyliau pobl eraill, felly rydyn ni’n cadw draw rhag COVID-19, ac yn tynnu sylw oddi wrtho.
“Yr adborth dwi wedi ei gael ydi ei fod wedi rhoi dihangfa i’r gwrandawyr pan oedden nhw ei angen
arnyn nhw fwyaf, yn teimlo’n gaeedig gartref ac yn methu mynd allan. Dwi’n falch ei fod wedi cael
effaith mor gadarnhaol.
“Ers y diwrnod cyntaf y gwrandawyr ydi blaenoriaeth y cynnwys, maen nhw’n ymuno gyda fi i
ymlacio am ychydig o oriau a mwynhau cerddoriaeth o sawl genre a chyfnod gwahanol.
“Fe wnes i lawrlwytho tua 500 o ganeuon ar ddechrau’r cyfnod clo a dwi wedi defnyddio’r rhan
fwyaf ohonyn nhw, ond mae digonedd i ddod yn yr wythnosau cyn i fi fynd i’r brifysgol.”
Nod gyrfa Matthew yn y pen draw yw newyddiaduraeth, gweledigaeth a gefnogir gan staff a
thiwtoriaid yn Chweched Glannau Dyfrdwy.
“Pan ddes i i’r diwrnod agored, roedd y cyfleusterau a’r bobl wedi creu argraff fawr arna’ i,”
dywedodd Matthew, sydd hefyd wedi cwblhau gwobr aur Dug Caeredin yn y coleg.
“Roeddwn i’n chwilio am annibyniaeth a dechrau newydd, felly roedd yn lle delfrydol i hynny a’r
penderfyniad cywir i fi.
“Am y cyfnod roeddwn i yn Chweched Glannau Dyfrdwy, roedd yn amgylchedd proffesiynol ac
aeddfed; dwi’n teimlo’n llawer mwy hyderus i wneud y cam nesaf i addysg uwch.
“Mae’r tiwtoriaid yn eich arwain yn hytrach na’i fod yn rhy gaeth, y myfyrwyr sy’n arwain ac roedd
yn brofiad gwych.”
Dywedodd Pennaeth Chweched Glannau Dyfrdwy a Phennaeth Cynorthwyol, Miriam Riddell bod
diwydrwydd ac ymroddiad Matthew i’w gyrsiau yn cyd-fynd â’i frwdfrydedd ac agwedd.
“Mae’n unigolyn mor gadarnhaol ac mae wedi rhagori yn ystod ei amser gyda ni, yn enwedig wrth
ragori ar ei radd targed ar gyfer Gwleidyddiaeth Uwch Gyfrannol,” dywedodd.
“Da iawn, Matthew – rydyn ni’n dymuno’r gorau i chi yn Sheffield a gobeithio y byddwch yn parhau i
ddod â llawenydd i wrandawyr ym mhob man.”

Gwrandewch ar The Matthew Barnes Show ar Calon FM bob dydd Sul o 10am ar 105FM neu ewch i
www.calonfm.com
Gallwch chi ymuno â’r grŵp Facebook yma: https://www.facebook.com/groups/926482360869177/
I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Safon Uwch a’r ystod eang o gyrsiau sydd ar gael yng Ngholeg
Coleg Cambria, ewch i’r wefan www.cambria.ac.uk

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener