• Mae myfyriwr sydd ag awtistiaeth a’i deulu gofalgar wedi creu cannoedd o becynnau celf a chrefftau ar gyfer plant ag anawsterau dysgu ac anghenion ychwanegol yn ystod cyfnod clo’r Coronafeirws.

Gwirfoddolodd Matthew Hayes i greu’r pecynnau ar gyfer elusen Sir y Fflint, DAFFODILS, a gafodd gefnogaeth trwy gydol y broses gan Sefydliad Steve Morgan, a gyfrannodd £6,776 i’r prosiect.

Cafodd y bachgen 20 oed o Bryn-y-Baal, Yr Wyddgrug, dysgwr Sgiliau Byw’n Annibynnol (SBA) yng Ngholeg Cambria Llaneurgain, ddiagnosis o awtistiaeth ac anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd (ADHD) yn 4 blwydd oed, a dechreuodd fynychu DAFFODILS yn fuan wedyn. 

Mae DAFFODILS yn gysur i blant sydd ag ystod o anableddau gan gynnwys Syndrom Down a Pharlys yr Ymennydd. 

Fe wnaeth pandemig y Coronafeirws eu gorfodi i ohirio digwyddiadau rheolaidd – fel nofio, bowlio a chwarae meddal – felly penderfynodd y teulu i wneud popeth y gallant i helpu pobl wrth hunan-ynysu. 

“Roedden ni’n cynnal tri gweithgaredd bob wythnos trwy gydol y flwyddyn cyn i Covid-19 daro,” meddai Richard, sef Dad, Cadeirydd yr elusen, gyda’i wraig Wendy yn Rheolwr Gweithgareddau. 

“Mae wedi bod yn anodd, yn enwedig i Matthew gan ei fod yn methu ei ffrindiau, ond mae’r ffordd y mae o wedi ymateb wrth drefnu pethau ar-lein a gwneud y pecynnau crefftau hyn yn ysbrydoledig.” 

Gyda chefnogaeth sefydliad Steve Morgan – sydd wedi cyfrannu mwy na £200,000 at DAFFODILS dros y 13 mlynedd diwethaf – mae Matthew wedi rhoi mwy na 700 o’r pecynnau at ei gilydd, ac mae’n gobeithio gwneud llawer rhagor cyn i’r fenter ddod i ben ym mis Gorffennaf. 

“Os na allwch chi ddod i DAFFODILS, bydd DAFFODILS yn dod atoch chi,” meddai Matthew. 

“Rydw i wedi bod yn rhan o’r grŵp cyn hired ag y galla’ i gofio ac mae wedi fy helpu i i wneud ffrindiau; fe wnes i gyfarfod fy nghariad yn DAFFODILS hyd yn oed, ac fe fydda’ i bob amser yn rhan ohono. 

“Rydw i’n gwybod pa mor bwysig ydi’r grŵp i bobl eraill hefyd, a dyna pam rydyn ni wedi bod mor brysur yn creu’r pecynnau crefftau, sy’n cynnwys llyfrau lliwio a setiau paentio, llyfrau braslunio a rhagor. 

“Gall gymryd mwy na 24 awr i greu pecyn, ond mae’n werth chweil – maen nhw’n edrych yn wych.” 

Mae Matthew hefyd yn colli ei gyd-ddisgyblion a’i diwtoriaid yng Ngholeg Cambria Llaneurgain, lle mae’n gynrychiolydd myfyrwyr ac yn is-gadeirydd. 

Mae hefyd wedi cael ei enwi’n Is-lywydd Myfyrwyr y safle yn ddiweddar, ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf. 

“Rydw i wedi cael blwyddyn gyntaf wych yng Ngholeg Cambria ar y cwrs SBA, a dwi’n methu aros i ddychwelyd pan fo’r amser yn iawn ac yn ddiogel i wneud hynny,” dywedodd.

“Rydyn ni wedi bod yn cadw mewn cysylltiad ar-lein ac wedi cael llawer o gymorth, ond bydd yn braf cael mynd yn ôl i normal, yn y coleg a DAFFODILS.” 

Dywedodd Rona Griffiths, Dirprwy Gyfarwyddwr Profiadau’r Dysgwyr a Menter yn Cambria, fod Matthew yn enghraifft o sut mae dysgwyr a staff wedi bod yn mynd gam ymhellach i helpu eraill. 

“Mae hwn yn gyfnod heriol iawn i bawb, felly mae’r hyn y mae Matthew a DAFFODILS wedi’i greu i gynorthwyo plant sydd ag anawsterau dysgu ac anableddau yn rhagorol, mae’n seren go iawn,” meddai Rona. 

“Rwy’n siŵr bod ei ymdrechion wedi bod yn ffynhonnell wych o bositifrwydd yn ystod y misoedd diwethaf, ac rydyn ni’n falch iawn ohono am hynny. Dydyn ni methu aros i weld Matthew a’i gyd-fyfyrwyr yn fuan ac rydyn ni’n dymuno pob lwc iddo gyda gweddill y prosiect.”  

Cyhoeddodd Steve Morgan, Dyngarwr a sefydlydd Redrow ym mis Mawrth y byddai’n cyfrannu hyd at £1 miliwn yr wythnos i elusennau yng Ngogledd Cymru, Glannau Merswy a Swydd Gaer. Gallwch ddysgu rhagor yma: www.stevemorganfoundation.org.uk/

I gael rhagor o wybodaeth am DAFFODILS neu i gefnogi’r elusen, ffoniwch 01352 250147.

Ewch i www.cambria.uk i gael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf am gyrsiau yng Ngholeg Cambria. 

 

  

 

 

 

yn ôl