• Mae myfyriwr IFANC yn dilyn ei breuddwyd o gael gyrfa mewn meddygaeth, diolch i’r rhwydwaith o gymorth a gynigir gan Goleg Cambria

Mae Eleanor Holdsworth, o Gresffordd, eisoes wedi cwblhau lleoliad profiad gwaith yn Ysbyty Maelor Wrecsam ac mae hi wedi trefnu y bydd hi’n treulio amser yn Ysbyty Gobowen yng Nghroesoswallt yn ddiweddarach eleni.

Ar hyn o bryd mae’r ferch 16 oed yn astudio Bioleg, Mathemateg, Llenyddiaeth Saesneg a Chemeg fel pynciau safon uwch.  Dywedodd y ferch 16 oed fod y cysylltiadau a ddarperir gan chweched dosbarth Iâl wedi rhoi mantais iddi hi a chyfleoedd hanfodol na fyddai wedi bod ar gael iddi pe bai wedi aros yn yr ysgol.

Mae Eleanor yn bwriadu astudio Meddygaeth mewn prifysgol yn y dyfodol a dywedodd bod ymroddiad a diwydrwydd holl staff y GIG a staff gofal yn ystod y pandemig Coronafeirws byd-eang wedi bod yn ffynhonnell ysbrydoliaeth enfawr iddi hi.

Dywedodd: “Mi wnes i dreulio amser yn Adran Ddamweiniau ac Achosion Brys ac ar wardiau eraill yn Ysbyty Maelor, cyn y pandemig Coronafeirws, ac roedd yn brofiad anhygoel.”

“Mi wnes i wylio ac arsylwi ar y meddygon a’r nyrsys a’r staff cymorth a chefais fy synnu efo’r hyn maen nhw’n ei wneud o ddydd i ddydd, a dyna ble yn bendant dwi’n gweld fy nyfodol.”

Dywedodd hefyd: “Dwi ym Mlwyddyn 12 a gyda chymorth y coleg byddaf yn trefnu rhagor o leoliadau i roi profiad a mantais i mi cyn mynd ymlaen i addysg uwch ac yna byd gwaith.

“Roeddwn i eisiau bod yn feddyg ers pan oeddwn i’n ifanc iawn a gyda chymorth Cambria – a hefyd fy nghyd-ddysgwyr yng Nghymdeithas Feddygol y coleg – mae gen i’r cyngor a’r arweiniad sydd eu hangen arnaf i gyrraedd yno.”

Roedd Eleanor hefyd wedi derbyn lle ar ysgol haf academaidd o fri pythefnos o hyd ym Mhrifysgol Harvard yr haf hwn, fel rhan o Rwydwaith Seren.

Mae hynny wedi’i ganslo oherwydd pandemig Covid-19, ond dywedodd roedd yn “fraint” cael fy newis.

Llongyfarchodd Gareth Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr Addysg Gyffredinol Iâl, Eleanor a dywedodd bod perthynas agos y coleg â gwahanol sectorau – gan gynnwys iechyd a gofal cymdeithasol – yn golygu y gallant gyfoethogi myfyrwyr, gan roi’r profiad hanfodol mewn diwydiant iddyn nhw.

Dywedodd: “Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda busnesau, gweithgynhyrchwyr, arloeswyr ac wrth gwrs sefydliadau allweddol fel y bwrdd iechyd a gwasanaethau eraill.”

“Mae hyn yn golygu y gallwn ni helpu dysgwyr sy’n bwriadu gweithio yn y meysydd hyn a rhoi rhagflas iddyn nhw o’r yrfa y maen nhw am ei dilyn.

“Mae Eleanor yn enghraifft o rywun sy’n gwybod yn union beth mae hi eisiau ei wneud, a gyda chymorth Cambria mae hi ar y llwybr iawn i lwyddo.

“Rydyn ni’n dymuno’r gorau iddi yn ystod gweddill ei hamser gyda ni, a byddwn ni yno i’w helpu i sicrhau lleoliadau ychwanegol yn ystod y flwyddyn i ddod.”

I gael rhagor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau a chymwysterau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria, ewch i’n gwefan: www.cambria.ac.uk, ffoniwch 0300 30 30 007 neu anfonwch e-bost at 

ymholiadau@cambria.ac.uk

 

yn ôl