• Mae myfyriwr dewr a wnaeth wella o ddamwain ddychrynllyd wrth farchogaeth i gwblhau ei chymwysterau Safon Uwch yn anelu at ennill medal aur Paralympaidd.

Chwalodd Leonie Saffy, o Riwabon, ei phelfis a’i chlun, a thorri asgwrn forddwyd y goes yn ystod y profiad ysgytwol.

Digwyddodd ychydig wythnosau cyn i’r wlad ddechrau ar y cyfnod clo oherwydd pandemig y Coronafeirws; dim ond am gwpl o ddiwrnodau y gwnaeth Leonie ddychwelyd i Goleg Cambria Iâl yn Wrecsam yn ei chadair olwyn, i ffarwelio â’i ffrindiau a’i darlithwyr cyn diwedd y flwyddyn academaidd. 

Fodd bynnag, dywedodd bod staff y coleg a chyd-fyfyrwyr wedi cadw mewn cysylltiad trwy e-bost, cyfryngau cymdeithasol a fideo-gynadledda, felly llwyddodd i orffen ei chymwysterau mewn Bioleg, Cemeg a Saesneg ac mae’n bwriadu astudio Biocemeg ym Mhrifysgol Keele o fis Medi.

Bydd yn cyfuno’r radd gyda’i lle ar sgwad dressage ‘Podium Potential P3’ ar gyfer Tîm Prydain Fawr ac yn dilyn ei breuddwyd o gymryd rhan yng Ngemau Paralympaidd 2024 ym Mharis.

“Dydy’r ddamwain ddim yn  fy atal rhag marchogaeth, dwi wedi anafu fy hun lawer gwaith dros y blynyddoedd!” meddai’r cyn-ddisgybl o Ysgol Rhiwabon, sydd hefyd gydag anhwylder genetig prin o’r enw Syndrom Pterygium Lluosog. 

“Dydyn ni dal ddim yn gwybod yn iawn beth ddigwyddodd yn ystod fy nghwymp, roedd rhywfaint o lamu ac ymsythu. Fe wnes i golli fy awenau a dod i ffwrdd.  Yn lwcus, fe wnes i fethu’r ffens, gan y gallai hynny fod wedi gwneud y cwymp yn llawer gwaeth. Doeddwn i methu symud fy nghoesau, felly ffoniodd mam am ambiwlans. 

“Mae marchogaeth yn gamp beryglus, ac mae’n rhywbeth y mae’n rhaid i chi fod yn barod i fentro os ydych chi am gymryd rhan ynddo, yn enwedig ar lefel uwch. 

“Mae gen i 20 o sgriwiau a rhodenni yn fy asgwrn cefn o lawdriniaeth flaenorol oherwydd Syndrom Pterygium Lluosog, felly’r pryder oedd fy mod i wedi torri’r rhoden asgwrn cefn. 

“Diolch byth, ar ôl sgan CT yn Ysbyty Maelor Wrecsam, fy mhelfis a gafodd y gwaethaf o’r cwymp, dim  fy nghefn. Roeddwn i  yn yr ysbyty am saith diwrnod, yna cefais ddod adref mewn cadair olwyn.”

Ychwanegodd: “Mae’n drueni mawr bod bywyd coleg wedi dod i ben felly, ond roedd tiwtoriaid a staff yn gefnogol iawn a dwi’n falch fy mod wedi penderfynu mynd i Iâl. Roedd yn brofiad gwych ac mae wedi fy helpu i ddod yn fwy annibynnol a hyderus .”

Tu ôl i ddrysau caeedig mae’r ferch 18 oed wedi bod trwy gyfnod o adfer, ymarfer corff a hyd yn oed marchogaeth eto.

Ei nod tymor hir yw dilyn gyrfa mewn biocemeg, ond dros y blynyddoedd i ddod mae’n ymrwymo i ennill medalau yn rhyngwladol.

“Dwi newydd gyrraedd y sgwad ‘Podium Potential P3’ ar gyfer Tîm Prydain Fawr a dwi eisiau parhau i symud ymlaen i lefel lle dwi’n cystadlu mewn digwyddiadau Ewropeaidd, yna’r Gemau Paralympaidd,” meddai Leonie, sydd â chefnogaeth lawn ei rhieni, Zara a Jason, a’u chwiorydd Aaliyah a Lydia. 

“Ond dwi hefyd yn ymroi i gael gyrfa mewn gwyddoniaeth, yn enwedig ar ôl gwneud cymaint o gynnydd yng Ngholeg Cambria.

“Cyflawnais A ar Lefel UG, a oedd yn sioc enfawr i mi ac yn fy ngwneud yn fwy penderfynol fyth i ddilyn y trywydd hwn. Roedd yr athrawon yn wych, a dwi wedi cwympo mewn cariad â’r pwnc yn llwyr, felly dwi’n diolch iddyn nhw am hynny.”

Mae Pennaeth Chweched Dosbarth Iâl, Simon Woodward, yn credu bod gan Leonie “ysbrydoledig” ddyfodol disglair o’i blaen.

“Mae Leonie wedi gweithio’n anhygoel o galed ac wedi cymryd rhan yn yr Olympiad Bioleg eleni, sy’n dangos i chi faint o ymdrech mae hi wedi’i roi ynddo,” meddai.

“Hyd yn oed ar ôl y ddamwain marchogaeth roedd hi’n benderfynol o barhau ac mae wedi bod yn hynod ysbrydoledig. Rydyn ni’n dymuno pob lwc iddi a does dim amheuaeth y bydd yn llwyddiant mawr fel rhan o Dîm Prydain Fawr ac yn ei gyrfa yn y dyfodol.”

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau safon Uwch a’r ystod eang o gyrsiau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener