Cafodd Dafydd Jones, myfyriwr ar safle Llysfasi y coleg, ei enwi’n Fyfyriwr Diploma Tillhill y Flwyddyn mewn seremoni wobrwyo rithiol.

 

Cafodd yr unigolyn 18 oed, o Dywyn ym Meirionydd, Gwynedd, ei ganmol gan diwtoriaid am ei ymrwymiad a’i angerdd tuag at addysg a’i ddyhead i gael gyrfa yn y diwydiant coedwigaeth. 

 

Dywedodd Dafydd, cyn-ddisgybl Ysgol Uwchradd Tywyn: “Dwi’n teimlo’n falch iawn i gael fy enwi’n Fyfyriwr Diploma Tillhill y Flwyddyn ac roeddwn i wedi synnu pan gefais i’r newyddion. Hoffwn i ddiolch i fy narlithwyr am yr holl gymorth ac arweiniad y maen nhw wedi ei roi i mi yn ystod fy nghwrs. 

 

“Mae’r wobr hon wedi rhoi hyd yn oed mwy o gymhelliant i mi barhau yn y diwydiant coedwigaeth ac wedi gwneud i mi deimlo fy mod i ar y trywydd iawn.

 

“Dwi mor falch fy mod i wedi dewis Coleg Cambria; roeddwn i wedi clywed mai hwn oedd y coleg tir gorau yng Nghymru. Roedd y cwrs hwn yn apelio’n fawr ata’ i oherwydd dwi eisiau swydd ymarferol yn y dyfodol sydd ychydig yn wahanol i’r arferol.”

 

Dywedodd: “Ar hyn o bryd dwi’n gweithio fel meddyg coed ac yn bwriadu mynd i’r brifysgol o fis Medi ymlaen fel y galla’ i wneud gwahaniaeth yn y diwydiant fel coedwigwr neu gyda busnes Coedyddiaeth fy hun.

 

“Diolch eto i Cambria a Tillhill am yr anrhydedd wych yma ac am godi safonau mewn coedwigaeth – mae wedi bod yn brofiad anhygoel.” 

 

Dywedodd Andy White, cydlynydd y Diploma Tillhill yn Llysfasi: “Bydd Dafydd yn cerfio gyrfa lwyddiannus gyda’r agwedd gadarnhaol a’i briodweddau rhagorol y mae wedi’u dangos yn ystod ei gyfnod ar y cwrs. 

 

“Mae’n fyfyriwr mor barod ei gymwynas ac yn aml yn treulio ei amser rhydd yn paratoi offer a chyfarpar yn barod ar gyfer y sesiwn ymarferol nesaf. Fo oedd y cyntaf i wirfoddoli i gwblhau swyddi bob amser, neu i roi cynnig ar beiriant newydd neu ddangos sgil newydd.  

 

“Mae ganddo agwedd synhwyrol ac aeddfed tuag at bob peth ac yn dangos esiampl. Mae ganddo dalent naturiol ac mae’n gallu gwneud sgiliau ymarferol yn hawdd, yn ddiymffrost a heb frolio am ei allu ei hun.

 

“Daw ei hyder tawel o agwedd drefnus a systematig tuag at ei waith, yn academaidd ac yn ymarferol, a bydd hynny o fudd iddo yn ei yrfa yn y dyfodol. Dydy o ddim yn ymdrechu i fod yn arweinydd y grŵp, ond mae’n asgwrn cefn i’r tîm ac yn un y gallwch chi ddibynnu arno bob tro. Mae Dafydd yn llawn haeddu’r wobr hon.”

 

Cafodd tlws pren wedi’i gerfio’n arbennig ynghyd â gwobr ariannol eu cyflwyno i Dafydd gan David Edwards, Cyfarwyddwr Coedwigaeth Tillhill.

 

Dywedodd David: “Dwi wrth fy modd yn cael cyflwyno’r wobr hon i Dafydd. Mae’n gyfnod cyffrous i fod yn y diwydiant coedwigaeth ac mae gan Dafydd y fantais o ragori’n gynnar ar ei lwybr tuag at yrfa mewn coedwigaeth. 

 

“Mae Coedwigaeth yn y DU yn ddiwydiant sy’n tyfu, creu coetiroedd yn bwysicach nag erioed, mwy o alw i reoli coedwigoedd y DU, a galw mawr am gynaeafu coed dros nifer o’r sectorau melino.”

Cafodd y Diploma Tillhill ei lansio yn 2018 gyda’r nod o ddarparu llwybr unigryw i yrfa yn y diwydiant coedwigaeth.

Mae’r Diploma wedi’i lunio i hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o reolwyr a gweithwyr gan gynnig cyfuniad unigryw o addysg, profiad diwydiannol a hyfforddiant pwrpasol. Y canlyniad yw datblygiad gweithlu medrus iawn sy’n gallu dechrau eu profiad gwaith yn gynharach yn eu gyrfa.

Mae’r Diploma mewn Rheoli Coedwigaeth a Choetir yn gymhwyster unigryw, sy’n galluogi myfyrwyr i ddefnyddio’r dechnoleg, y cyfarpar a’r peiriannau blaengar diweddaraf. 

Mae’n cyfuno sgiliau academaidd ac ymarferol, felly mae recriwtiaid yn dysgu o’r dechrau i’r diwedd – gan gynnwys gwybodaeth wrth weithio, rhoi theori ar waith a chymwysterau deddfwriaethol gyda gwybodaeth dda o brofiad gwaith sy’n ymwneud â diwydiant – cyn symud ymlaen i ddealltwriaeth ddyfnach o reoli, arwain a sgiliau technegol lefel uwch.

I gael rhagor o wybodaeth am y Diploma Tillhill, ewch i www.cambria.ac.uk/employers/tilhill 

Gallwch wylio Dafydd yn derbyn ei wobr yma:https://youtu.be/rYihGNZMDn8 

yn ôl