• Mae myfyriwr COLEG CAMBRIA ac aelod o Senedd Ieuenctid Cymru wedi cael ei enwebu am Wobr Amrywiaeth Genedlaethol

Cafodd Jonathon Dawes, o’r Rhyl, ei restru yn y categori Model Rôl Cadarnhaol am ei waith ysbrydoledig yn y gymuned.

Mae’r llanc 17 oed – prif hyfforddwr Clwb Tenis Y Rhyl – wedi cael 12 mis anhygoel; cafodd ei enwi’n Hyfforddwr Chwaraeon y Flwyddyn Sir Ddinbych yn 2019, enillodd Wobr Ieuenctid Dinasyddion Prydain, mae’n Llysgennad Platinwm Chwaraeon Cymru a chafodd ei ganmol am sefydlu sesiynau tennis cynhwysol ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn.

Ymysg ei gyflawniadau mwyaf mae cynnal wythnos Sgiliau Tennis yn Ysgol Uwchradd y Rhyl, a roddodd gyfle i dros 1,000 o blant chwarae’r gamp, ac mae hefyd yn enillydd Gwobr Tennis Cymru a Phrydain ac yn Bennaeth Llysgenhadon yn nigwyddiadau My Tennis, a sefydlwyd gan Sabrina Stocker, seren The Apprentice.

Mae Jonathan ar hyn o bryd yn astudio pynciau safon  Uwch Gyfrannol mewn Llywodraeth a Gwleidyddiaeth, Economeg ac Addysg Gorfforol  ar safle Glannau’r coleg.  Mae wedi bod mor brysur ag erioed yn ystod cyfnod cau oherwydd y Coronafirws, gan ymuno â siop leol i ddosbarthu pecynnau bwyd i bensiynwyr sy’n hunan-ynysu yn y dref.

Roedd “wrth ei fodd ac wedi cael braw” ei fod wedi cael ei ddewis ar gyfer y wobr amrywiaeth, a diolchodd i Gynghorydd Sir Dinbych Tony Thomas am ei enwebu.

Dywedodd Jonathon: “Doeddwn i ddim yn disgwyl hyn, dwi mor falch.”

“Petawn i’n meddwl am yr ychydig flynyddoedd diwethaf mae wedi bod yn gyfnod anhygoel – gan gynnwys dod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru dros Ddyffryn Clwyd – ac rwy’n ddiolchgar iawn i’r gymuned am eu cefnogaeth.

“Maen nhw wedi fy nghefnogi, a dyna pam dwi’n ceisio rhoi rhywbeth yn ôl trwy’r gamp tennis a gwleidyddiaeth, ac wrth geisio helpu cymaint o bobl y gallaf yn ystod yr adeg heriol hon.

“Dwi’n heini ac iach, ac felly dwi’n lwcus fy mod i mewn sefyllfa i allu gwneud hynny. Mae llawer o drigolion oedrannus yn yr ardal leol sydd ddim yn gallu mynd allan i’r siopau, felly dwi wedi bod yn danfon pecynnau bwyd iddyn nhw a gwneud cymaint ag y galla i – fel cymaint o bobl eraill.”

Disgwylir y bydd y seremoni wobrwyo yn cael ei chynnal yn Llundain ym mis Medi.  Mae Jonathon yn cyfaddef fod bydd cael ei ddewis yn dal i fod yn un o’i eiliadau balchaf, pa un a fydd y seremoni yn cael ei chynnal ai peidio oherwydd y pandemig, a dywedodd: 

“Dwi’n ymroddedig i fod yn fodel rôl cadarnhaol ac yn llais cryf i bobl ifanc, ac mae cael fy nghydnabod am hynny’n anrhydedd go iawn.”

I bleidleisio dros Jonathon, ewch i: nationaldiversityawards.co.uk/nominate/29689

Ewch i:www.cambria.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau a chymwysterau sydd i’w cael yng Ngholeg Cambria.

yn ôl