• Mae myfyriwr a deithiodd 7,000 milltir o Brunei i Ogledd Cymru a choleg blaenllaw wedi rhoi ei bryd ar lwyddo ym myd busnes.

Bydd Imaan Khan yn cychwyn gradd mewn Economeg ac Astudiaethau Rheoli ym Mhrifysgol Caerdydd ar ôl cwblhau ei chyrsiau Safon Uwch yng Ngholeg Cambria Iâl.

 

Ganed y Myfyriwr Menter y Flwyddyn, a’i coronwyd gan y sefydliad yn ddiweddar, yn Wrecsam cyn symud gyda’i theulu i Brunei yn blentyn.

 

Cafodd ei haddysgu yno, gan gynnwys ei chymwysterau TGAU, ond dychwelodd i astudio Busnes, Economaidd, Iaith a Llenyddiaeth Saesneg yn Chweched Iâl, lle wnaeth ei fagu hyder a ffynnu yn academaidd ac yn gymdeithasol.

 

“Pan ddes i yn ôl, doeddwn i ddim yn adnabod unrhyw un, felly roedd yn frawychus iawn,” meddai’r fenyw 18 oed, sy’n byw yn y dref gyda’i mam Shaida, ei thad Abdul a’i brawd, Akaash, cyn-fyfyriwr ym Mhrifysgol Caer. 

 

“Ond cefais i gymaint o groeso ac fe wnes i ffrindiau ar unwaith; roedd y darlithwyr a’r staff mor gefnogol; roedd yn brofiad gwych.”

 

Yn aelod o dîm Menter Sgiliau Cymru buddugoliaethus a gurodd wyth coleg yng Nghymru ym Mae Caerdydd yn gynharach eleni, mae Imaan yn bwriadu lansio ac arwain ei chwmni ei hun rhyw ddydd.

 

Wedi’i hysbrydoli gan bartneriaethau diwydiant Cambria a siaradwyr o sefydliadau fel Banc Lloegr ac adrannau’r llywodraeth, yn ogystal â theithiau maes i rai o brif gwmnïau’r rhanbarth gan gynnwys Jaguar Land Rover, mae ganddi gynlluniau mawr ar gyfer ei dyfodol.

 

Ond am y tro, mae Imaan yn edrych ymlaen at astudio ym mhrifddinas Cymru a dechrau pennod newydd yn ei bywyd ar ôl cyfnod heriol ers dechrau pandemig y Coronafeirws.

 

“Byddwn i wrth fy modd yn bod yn Brif Weithredwr rhyw ddiwrnod, dringo’r ysgol yrfaoedd a chael fy musnes yw’r freuddwyd,” meddai.

 

“Mae’r effaith y mae Cambria wedi’i chael ar fy uchelgeisiau gyrfa yn enfawr, mae’r annibyniaeth a’r hyder rydw i wedi’u teimlo yn y coleg wedi tyfu diolch i’r amgylchedd dysgu a fy nhiwtoriaid.

 

“Fe wnes i hyd yn oed roi cyflwyniad ochr yn ochr â’r Pennaeth i ddarpar fyfyrwyr a’u teuluoedd mewn digwyddiad agored, rhywbeth na feddyliais i erioed y byddwn i byth yn gallu ei wneud – ond fe wnes i hynny.”

 

Ychwanegodd Imaan: “Dwi mor falch fy mod wedi dod i Goleg Cambria, mae’n gam gwych at y brifysgol ac roedd yr arweiniad a gefais o’r diwrnod cyntaf wedi fy helpu i setlo a chredu y byddwn i’n gallu mynd ymlaen i addysg uwch.

 

“Yr hyn wnes i ei fwynhau fwyaf oedd y cyfle i wthio fy ffiniau; o ganlyniad, dwi’n teimlo fel person hollol wahanol. Mae’r sgiliau dysgu annibynnol yn arbennig yn hanfodol ar gyfer camau nesaf fy nhaith, a dwi’n diolch iddyn nhw am hynny. “

 

Gwnaeth Pennaeth Chweched Dosbarth Iâl Simon Woodward yn llongyfarch Imaan ar ei llwyddiannau ers ymuno â’r sefydliad a dywedodd: “Mae hi wedi gweithio’n eithriadol o galed yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, gan ddangos ymrwymiad ac ymroddiad.

 

“Mae Imaan yn fodel rôl gwych ac rydyn ni’n dymuno pob llwyddiant iddi yng Nghaerdydd a gyda’i gyrfa yn y dyfodol.”

 

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Safon Uwch a’r ystod o gyrsiau a chymwysterau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria, ewch i’r wefan: www.cambria.ac.uk 

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener