• Mae mwy o fyfyrwyr yn cael eu denu at weinyddu busnes yng Ngholeg Cambria wrth i’r galw yn y sector barhau i gynyddu

Yn y flwyddyn ddiwethaf, mae’r Siop Swyddi ar safle Glannau Dyfrdwy’r coleg wedi cyhoeddi bod mwy na 50 swydd a phrentisiaeth weinyddol gyda chwmnïau a sefydliadau’r sector cyhoeddus ar draws Gogledd Cymru.

Mae astudiaeth newydd gan wefan ddadansoddi Adzuna a’r Sefydliad Astudiaethau Cyflogaeth yn datgelu bod nifer y swyddi gwag ar ei uchaf ers i gofnodion ddechrau – mae’r maes gweinyddu ymysg y 5 diwydiant sydd â nifer uchel iawn o swyddi gwag – nid oes digon o ymgeiswyr i lenwi’r holl swyddi gwag.

Mae Suzanne Barnes, Cyfarwyddwr Cwricwlwm yng Nglannau Dyfrdwy, yn dweud gall y cymhwyster Lefel 2 mewn Busnes sydd ar ei newydd wedd leihau’r pwysau hynny.

“Yn sicr mae yna alw allan yno, dim ond angen rhagor o bobl i ymuno â’r cwrs a manteisio ar y cyfleoedd sydd ar gael,” meddai Suzanne.

“Mae’r cyflogwyr sy’n hysbysebu’r swyddi gyda ni eisiau annog a denu ein dysgwyr oherwydd mi fyddan nhw’n barod i ddechrau swydd ar ôl cwblhau’r cymhwyster; mae’r sgiliau y maen nhw’n eu meithrin yn ystod y rhaglen blwyddyn yma’n cyd-fynd â’u gofynion nhw felly maen nhw ar eu hennill.”

Dywedodd hefyd: “Dyma enghraifft o gwrs lle y gallwch chi weld llwybr gyrfa o’r dechrau un, ac mae hynny’n ddeniadol i bobl o bob oedran, yn enwedig oherwydd natur hyblyg y modiwlau.  

“Opsiwn arall ar ôl cwblhau’r cwrs hwn ydi symud ymlaen i astudio’r cymhwyster Lefel 3 mewn Gweinyddu Busnes, er mwyn gwella sgiliau a gwybodaeth yn rhagor cyn mynd ymlaen at gyflogaeth.”

“Mae’n berffaith ar gyfer pobl sy’n dychwelyd yn ôl i’r gwaith ar ôl cael plant, unrhyw un sydd eisiau newid swydd, ymadawyr ysgol a gan fod gymaint o bobl yn myfyrio ar eu gyrfaoedd yn dilyn heriau’r pandemig, yn sicr mae’n werth ystyried y cwrs hwn.”

Yn gynharach yn y flwyddyn, roedd adroddiad gan Robert Half sy’n recriwtiwr arbenigol yn dangos bod yr angen am weithwyr sydd â ‘sgiliau hybrid’, sef unigolion sydd gyda’r wybodaeth dechnegol yn ogystal â sgiliau sy’n canolbwyntio ar bobl, yn cynyddu’n sydyn.

Mae 89% o gyflogwyr Prydain yn gweld gweithluoedd hybrid (lle mae rhai gweithwyr yn gweithio o bell a rhai eraill yn y swyddfa) fel rhan barhaol o’r dirwedd cyflogaeth. Mae hysbysebion swyddi’n ceisio am sgiliau sy’n canolbwyntio ar bobl ar gyfer swyddi technegol, ac i’r gwrthwyneb, hyfedredd mwy technegol a thrin data ar gyfer swyddogaethau swyddi gweinyddol.

Am ragor o wybodaeth am yr amrywiaeth eang o gyrsiau Busnes sydd ar gael yng Ngholeg Cambria, ewch i https://www.cambria.ac.uk/?lang=cy.

yn ôl