• Mae mecanyddion y dyfodol wedi cael y cyfle i gyfarfod â’r Prif Weinidog

Mae Mark Drakeford, y Prif Weinidog wedi ymweld â Choleg Cambria yn Wrecsam ac wedi cyfarfod â rhai o fecanyddion ceir trydan y dyfodol.

Ar hyn o bryd mae’r myfyrwyr yn astudio cwrs Cerbydau Modur Lefel 3 a fydd yn eu galluogi nhw i gyrchu Technoleg Cerbydau Hybrid/Trydan. Bydd y dysgwyr yn cael y cyfle i astudio cymhwyster City and Guilds Lefel 3 ar gyfer Trwsio a Gwasanaethau Cerbydau Hybrid/Trydan.

Byddant yn gallu gwneud hyn ar safle Ffordd y Bers sy’n gyfleuster o’r radd flaenaf sy’n cyfuno’r dechnoleg a’r offer diweddaraf gyda dysgu rhyngweithiol.

Mae’r cwrs wedi bod ar gael ers mis Medi eleni a fydd yn helpu i gynyddu’r nifer o fecanyddion a fydd yn gallu gweithio ar geir trydan.

Mae safle Ffordd y Bers wedi manteisio ar raglen ysgolion a cholegau ar gyfer yr 21ain ganrif Llywodraeth Cymru gyda buddsoddiad o fwy na £13 miliwn.

Dywedodd y Prif Weinidog: “Mae wedi bod yn bleser cyfarfod â mecanyddion ceir trydan y dyfodol yng Ngholeg Camrbia. Hoffem weld cynnydd yn y defnydd o geir trydan yn y dyfodol wrth i ni fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd.

“Mae angen i ni wneud rhagor yn y deg mlynedd nesaf na’r hyn rydym wedi ei wneud yn y ddeg mlynedd ar hugain ddiwethaf er mwyn cyrraedd ein targed Sero Net erbyn 2050. Mae newid i gar trydan yn un ffordd y gallwn wneud gwahaniaeth mawr.

“Mae’n hanfodol i ni gael y sgiliau yng Nghymru i gynnal cerbydau trydan ac mae’n wych gweld y datblygiad hwn yng Ngholeg Cambria.

“Rydym wedi lansio Gwarant i Bobl Ifanc yn ddiweddar, sy’n ymrwymiad allweddol gan y llywodraeth. Nod y warant yw darparu cymorth i bawb sy’n iau na 25 i ennill lle mewn addysg, hyfforddiant, cyflogaeth a hunangyflogaeth. 

Cymru’n Gweithio yw’r porth sy’n hawdd i’w chyrchu ar gyfer y Warant i Bobl Ifanc.

“Mae’r cwrs arloesol hwn sy’n cael ei gynnig yng Ngholeg Cambria yn enghraifft o’r hyn sydd ar gael i’n pobl ifanc.”

Dywedodd Pennaeth Cambria, Sue Price: “Roedd yn bleser croesawu’r Prif Weinidog a’i dywys o amgylch ein cyfleusterau modern ac arloesol yma yn Ffordd y Bers yn Wrecsam.

“Mae ein cyfleuster hyfforddi cerbydau trydan a hybrid yn un o’r rhai cyntaf yn y wlad ac mae ar flaen y datblygiadau yn y diwydiant modur. Bydd Cambria yn chwarae rhan annatod yn y broses o hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o fecanyddion i ateb y galw cynyddol ar gyfer y sgiliau hyn, wrth i’r DU symud ymlaen at y trawsnewid o betrol a diesel i drafnidiaeth nad yw’n dibynnu ar danwyddau ffosil.

“Mae’r canolbwynt byd eang ar newid hinsawdd a lleihau ein hôl troed carbon yn golygu y byddwn yn defnyddio’r dechnoleg sydd gennym i archwilio i feysydd gwahanol ac i feithrin partneriaethau newydd a fydd yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol ar ein hamgylchedd ar gyfer y cenedlaethau nesaf. 

“Roedd gallu dangos hynny i’r Prif Weinidog yn galonogol iawn i’r staff a’r myfyrwyr yma yn Wrecsam, ac rydym yn diolch iddo am ei gefnogaeth.”

Gwnaeth y Prif Weinidog gyfarfod â dau of ifanc mentrus o Wrecsam ar ei ymweliad. Mae Ollie a Harvey Roberts sy’n 13 a 12 oed, ac yn gefndryd wedi’u hysbrydoli gan grefft eu teulu. Daw’r ddau o Foras a chawsant eu dysgu gan eu taid, Anthony Roberts. Yn ystod y cyfnod clo cyntaf ym mis Mawrth, dechreuodd y ddau eu busnes gof eu hunain gan ddefnyddio’r wybodaeth y maent wedi eu hennill a’u sgiliau newydd. Mae’r ddau wedi creu amrywiaeth o nwyddau gan gynnwys bracedi ar gyfer basgedi sy’n hongian ac maen nhw wedi adnewyddu gwibgart.

Dywedodd y Prif Weinidog: “ Mae Ollie a Harvey wedi bod yn ysbrydoliaeth ac mae wedi bod yn bleser clywed am eu cyflawniadau. Rwy’n dymuno’r gorau iddynt yn y dyfodol. 

 “Mae’n hanfodol ein bod ni’n meithrin y Genhedlaeth nesaf o arloeswyr ac entrepreneuriaid trwy’r Warant i Bobl Ifanc. Mae’r bobl ifanc yr wyf wedi cyfarfod â nhw heddiw wedi cael eu grymuso â mewnwelediadau, sgiliau a hyder a fydd yn eu paratoi ar gyfer unrhyw heriau fyddant yn eu hwynebu yn y dyfodol.”

 

yn ôl