• Mae mam sengl sydd wedi ennill gwobrau wedi trawsnewid ei bywyd gyda chymorth Coleg Cambria yn bwriadu dilyn gyrfa yn y diwydiant harddwch ar ôl cael llwyddiant academaidd.

Dioddefodd Sara Jane Thomas ieuenctid trawmatig a chythryblus, a oedd yn cynnwys dibyniaeth ar alcohol a chyffuriau a bod yn ddioddefwr trais yn y cartref.Ond mae’r fenyw 31 oed o Wrecsam wedi trawsnewid ei bywyd ac mae wedi rhagori mewn cyfres o gyrsiau Sgiliau i Oedolion yng Ngholeg Iâl. 

Bydd yn ymuno â chwrs estheteg anfeddygol yr hydref hwn ar ôl cyflawni dau TGAU yn y coleg, yn ogystal â chwblhau nifer o ddosbarthiadau Sgiliau Hanfodol am ddim, gan gynnwys Mathemateg, Saesneg a Chyfathrebu.

Mae Sara wedi gorffen rhaglen Mynediad i’r Gwyddorau Cymdeithasol hefyd ac mae ennill gwobrau yn 2016 i gydnabod ei gwaith caled pan enillodd, ymysg gwobrau eraill, Wobr Iechyd a Llesiant NIACE ar gyfer Gogledd Cymru mewn seremoni yng Nghaerdydd.

“Mae arna’ i ddyled fawr i Cambria a fy nhiwtoriaid, Pam McLean yn enwedig, sydd wedi bod yn anhygoel ac o gymorth mawr i fi,” dywedodd Sara.

“Rydw i wedi bod trwy lawer, a hyn yn oed yn ystod y misoedd diwethaf rydw i wedi colli aelodau agor o’r teulu, ond rydw i wedi trio aros yn bositif ac rydw i wedi mwynhau addysgu fy hun ar gyrsiau amrywiol, gan nad oeddwn i wedi gwneud hynny pan roeddwn i’n iau.

“Rydw i mewn lle da rŵan, rydw i’n teimlo’n hapus a phan fydda’ i’n cwblhau’r cymhwyster estheteg anfeddygol ym mis Tachwedd, rydw i’n bwriadu dechrau fy musnes fy hun neu rentu lle mewn salon a dechrau pennod nesaf fy mywyd.”

Dywedodd hefyd: “Roedd cwblhau’r cyrsiau ac ennill y gwobrau hynny yn beth mawr i fi, yn enwedig ar ôl popeth rydw i wedi bod trwyddo. Mae fy nhiwtoriaid a’r coleg wedi helpu i fagu fy hyder, ac rydw i’n diolch iddyn nhw am hynny.” 

Mae Pam yn falch o’r cynnydd mae Sara wedi ei wneud ac mae’n gweld dyfodol disglair o’i blaen.

“Fe wnes i gyfarfod Sara am y tro cyntaf pan roeddwn i’n cyflwyno rhaglen Saesneg a Mathemateg fel rhan o Raglen Camddefnyddio Sylweddau CAIS yn Wrecsam,” dywedodd.

“Mae’n anhygoel fel mae wedi rhoi ei bywyd yn ôl ar y trywydd iawn ac mae ganddi gefnogwyr i’w helpu a’i hannog ar hyd ei thaith i fywyd gwell iddi hi a’i mab.  

“Mae hyd yn oed wedi gwirfoddoli yn y gegin gawl leol i’r digartref a mynychu sesiynau boreol galw heibio ar gyfer pobl sy’n ddibynnol ar gyffuriau ac alcohol. 

“Yn ystod y blynyddoedd roedd yn yfed alcohol a chymryd cyffuriau, y peth cyntaf roedd yn meddwl amdano oedd sut roedd yn gallu ariannu ei dibyniaeth, ond bellach y peth cyntaf mae’n ei feddwl amdano yw treulio amser gyda’i mab a pharhau gyda’i dysgu. Mae’n newid rhyfeddol ac rydyn ni’n falch iawn ohoni.”

I gael rhagor o wybodaeth ar yr ystod o gyrsiau Sgiliau I Oedolion yng Ngholeg Cambria, ewch i’r wefan: 

www.cambria.ac.uk/part-time-courses/course-subject/skills-for-adults/

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener