• Mae hapusrwydd a lles myfyrwyr yn flaenllaw mewn partneriaeth newydd rhwng Coleg Cambria ac ymgyrchwyr iechyd meddwl

Nododd y coleg yng gogledd-ddwyrain Cymru y Diwrnod Amser i Siarad trwy lofnodi’r Adduned Ieuenctid Amser i Newid (Adduned Sefydliadol Pobl Ifanc), gan ddangos ei gefnogaeth i ddysgwyr a chymuned Cambria.

Mae’r Adduned yn ddatganiad cyhoeddus o ddyhead y sefydliad i fynd i’r afael â stigma a phenderfyniad iechyd meddwl, dan arweiniad elusen Mind.

Dywedodd Elane Roberts, ein Cydlynydd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth bod yr ymrwymiad yn amlygu’r gwaith caled sydd eisoes yn digwydd ar ein safleoedd yn Llaneurgain, Glannau Dyfrdwy, Llysfasi, Ffordd y Bers ac Iâl yn Wrecsam.

Ac mae hyn i gyd ar ôl i Goleg Cambria ennill dyfarniad Buddsoddwyr mewn Amrywiaeth Cam 2 uchel ei barch, gan y Ganolfan Buddsoddi mewn Amrywiaeth (NCFD).

“Mae pryderon cynyddol ledled y wlad am iechyd meddwl, yn enwedig ymhlith pobl ifanc, ac wrth gwrs, ein myfyrwyr ni yn Cambria yw ein prif flaenoriaeth,” dywedodd Elane.

“Gyda chymorth  Amser i Newid, rydyn ni wedi llunio cynllun gweithredu i ddatblygu’r maes hwn o’n gwaith ymhellach.

 “Ar ôl cwblhau’r trefniadau i gyd, roedden ni wrth ein bodd yn cael llofnodi’r addewid ac yn tynnu sylw at ein gwaith wrth helpu i gael gwared ar y stigma sydd yn gysylltiedig ag iechyd meddwl, ar ôl llofnodi’r Adduned Cyflogwr yn 2017.”

Mae grŵp llywio iechyd a lles y coleg yn cyfarfod yn rheolaidd i fynd i’r afael â phroblemau ac i ganfod ffyrdd i hyrwyddo’r prosiect Amser i Newid, gan gynnwys rhaglen Cambria Heini.

“Mae llawer o bobl – yn enwedig pobl ifanc – yn dal yn amharod i drafod eu hiechyd meddwl, ac mae hynny’n rhywbeth sy’n achosi pryder gwirioneddol,” dywedodd Elane.

“Rwy’n falch iawn ein bod wedi llofnodi’r adduned a byddwn yn parhau i geisio cael pobl i siarad fel y gallwn ni fynd i’r afael â’r pwnc a cheisio cael effaith gadarnhaol.”

Dywedodd David Jones. Prif Weithredwr Coleg Cambria, – a oedd ar y rhestr fer yn y categori Rheolwr Gyfarwyddwr / Prif Weithredwr yng Ngwobrau NCFD 2018 – ei fod yn falch gweld y coleg yn cael ei ystyried fel sefydliad disglair am ei arferion gorau a’i ddiwylliant o ofal a chynhwysiant, ac am gyflwyno arferion a Deddfwriaeth EDI (Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant).

“Er ei bod yn bwysig cefnogi’r adduned, ac rydyn ni’n falch o gael gwneud hynny, mae’n hollbwysig ein bod ni’n cynnal ac yn datblygu gwaith Elane wrth gymryd cyfrifoldeb am les ei gilydd, yn enwedig o ran iechyd a llesiant.

“Mae Coleg Cambria yn amgylchedd cynnes, cefnogol lle rydyn ni’n parchu ein gilydd, ac mae’n codi ein calonnau gweld hynny’n cael ei gydnabod.”

Dywedodd llefarydd ar ran Amser i Newid Cymru hefyd: “Rydyn ni’n  falch bod Coleg Cambria wedi addunedu ac ymuno â ni fel coleg i fynd i’r afael â stigma iechyd meddwl a gwahaniaethu, ac i wella hyder pobl ifanc fel eu bod yn gallu siarad yn fwy agored am iechyd meddwl.

“Roedd Russell Workman, ein Swyddog Ymgysylltu â’r Gymuned a Dinah Tarjanyi, ein Hyrwyddwr Amser i Newid Cymru yn falch iawn o gael gwahoddiad i nodi llofnodi’r adduned addewid a siarad am ba mor bwysig yw hi bod sefydliadau ac unigolion yn torri’r distawrwydd sydd ynghlwm ag iechyd meddwl.” I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: www.cambria.ac.uk/cambria-life/diversityandequality

yn ôl