Mae Jack Parry wedi llwyddo i gael lle gyda Raytheon UK, cawr byd-eang ym myd technoleg, sy’n canolbwyntio ar awyrofod, amddiffyn a seiber a deallusrwydd.

Bydd Jack, o Fagillt, yn gweithio ar safle’r cwmni ym Mrychdyn ac yn dechrau Prentisiaeth Rheoli Prosiect dwy flynedd ym mis Medi.

Ar ôl cyflawni graddau A yn ei arholiadau Safon Uwch mewn Mathemateg, Ffiseg a Busnes, gallai’r llanc ifanc 18 oed fod wedi dewis astudio peirianneg mewn prifysgol.

Ond wrth adael Ysgol Uwchradd Sant Richard Gwyn, y Fflint, doedd dim ond un lle roedd am fynd iddo – Canolfan Ragoriaeth Peirianneg arobryn Coleg Cambria yng Nglannau Dyfrdwy.

Dywedodd: “Gogledd Ddwyrain Cymru yw canolbwynt awyrofod a pheirianneg yn y DU, felly dyma lle rydw i bob amser wedi gweld fy ngyrfa ac addysg yn datblygu,”

“Mae’r cyfleusterau yng Nglannau Dyfrdwy ymhlith y gorau yn y wlad ac mae cael cymaint o gwmnïau awyrofod mwyaf ar stepen ein drws yn golygu eich bod yn cael meithrin yr arbenigedd a defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf.“Fe ddes i yma i gael profiad, ac mi ges i hynny yn bendant.”

Er gwaethaf y pandemig Coronafeirws, mae Jack bellach wedi cwblhau cymhwyster Lefel 3 City and Guilds yn Cambria a bydd yn parhau â’i astudiaethau Lefel 4 mewn Rheoli Prosiectau, ochr yn ochr â’r swydd yn Raytheon.

“Roeddwn i eisiau gweithio gydag awyrennau mewn rhyw ffordd neu ei gilydd ers pan roeddwn i’n ifanc. Mwy na thebyg bod hynny oherwydd i mi gael fy magu o’u cwmpas yn Sir y Fflint a’m bod yn adnabod cymaint o bobl sy’n gweithio yn y diwydiant,” meddai Jack.

“Mi ges i wybod am brentisiaethau Raytheon drwy Cambria, felly ni faswn i wedi cael y cyfle hwn hebddyn nhw.

“Fe wnaethon nhw fy helpu i baratoi ar gyfer y cyfweliadau a’r broses ymgeisio hefyd.  Felly hoffwn i ddiolch i’r tîm i gyd, mae arnaf i ddyled fawr iddyn nhw.”

Dywedodd Jack hefyd: “Os bydd popeth yn iawn, bydd swydd rheoli prosiectau barhaol ar gael i mi ar ddiwedd fy mhrentisiaeth, ac mae hynny’n hollol anhygoel. Mi gawn ni weld ble fydd hynny’n mynd â mi.

“Mae’r coleg yn bont berffaith rhwng yr ysgol a gyrfa, ac mi faswn i’n annog eraill i wneud yr un peth â mi.”

Llongyfarchodd Nick Tyson, Is-bennaeth Technoleg, Peirianneg ac Adeiladu, Jack a dymuno’n dda iddo ar gyfer y dyfodol.

Dywedodd: “Rydyn ni wrth ein bodd am Jack ac rydyn ni’n falch iawn ei fod wedi llwyddo i gael y brentisiaeth hon gydag un o sefydliadau awyrofod mwyaf blaenllaw’r byd.”

“Ei freuddwyd erioed oedd gweithio yn y diwydiant awyrofod, ac mae bellach ar ei ffordd i wneud hynny – mae’n newyddion gwych.”

Ychwanegodd Lee Edison, Rheolwr Hyfforddi yn Raytheon UK: “Rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu Jack a’n holl brentisiaid a graddedigion i Raytheon UK fis nesaf.

“Mae ein partneriaeth â Choleg Cambria wedi bod yn hanfodol i lwyddiant ein rhaglen brentisiaeth ac i gefnogi gweithwyr dawnus ddod i’r sector awyrofod.”

I gael rhagor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau a rhaglenni sydd argael yng Ngholeg Cambria, ewch i’n gwefan www.cambria.ac.uk

DIWEDD

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener