• Mae gradd adeiladu sy’n cael ei chynnal mewn partneriaeth â Choleg Cambria wedi derbyn dros 800 o geisiadau.

Datgelodd Redrow, cwmni adeiladu tai o Ogledd Cymru, y nifer syfrdanol o bobl a wnaeth gais am ei Raglen Gradd Rheoli Adeiladu noddedig – a elwid gynt yn radd Adeiladu Tai Redrow – yr haf hwn.

Mae hyn ar ôl iddo agor y rhaglen i’r rhai nad ydynt yn cael eu cyflogi gan Redrow ar hyn o bryd.

Lansiwyd y rhaglen radd yn 2017 mewn partneriaeth â Phrifysgol John Moores Lerpwl (LJMU) a Choleg Cambria. Tros gyfnod o dair blynedd, mae’n addysgu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfranogwyr i weithio mewn ystod o adrannau mewn cwmni adeiladu tai.

Y rhaglen yw’r radd bwrpasol gyntaf o’i math, gyda myfyrwyr yn rhannu eu hamser rhwng astudio a gweithio yn un o adrannau Redrow ledled Cymru a Lloegr.

Hyd yma, cynigiwyd gradd Redrow i weithwyr cyfredol y cwmni sydd â chymhwyster lefel tri, neu o leiaf bum mlynedd yn y diwydiant, a fyddent yn cychwyn ar y rhaglen i ennill BSc (Anrh.) Rheoli Adeiladu mewn Adeiladu Tai.

Eleni, gwahoddodd Redrow ymadawyr ysgol gyda thair gradd llwyddo Lefel A neu Lefel 3 BTEC i wneud cais, gan roi cyfle mynediad lefel gyntaf iddynt ymuno â’r diwydiant adeiladu. Denodd y rhaglen fwy na 800 o geisiadau allanol eleni, gydag 17 ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno ag adrannau De Canolbarth Lloegr, De Ddwyrain Lloegr, Gogledd Orllewin Lloegr, Swydd Gaerhirfryn, Siroedd De Lloegr a Swydd Efrog Redrow fel israddedigion yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Bydd y dysgu gradd yn dechrau ym mis Ionawr 2021 yng Ngholeg Cambria.

Dywedodd Anna Milne a Kate Hopkins, Penaethiaid Talent yn Redrow: “Cawsom ein syfrdanu gan nifer y ceisiadau o ansawdd uchel a gawsom ar gyfer ein Rhaglen Gradd Rheoli Adeiladu noddedig.

“Roedd llawer o fyfyrwyr a gwblhaodd eu cyrsiau Lefel A neu BTEC yr haf hwn eisiau llwybr addysg uwch a oedd yn darparu sgiliau pwysig ar gyfer gyrfa gyffrous, ar yr un pryd â darparu incwm.

“Mae Redrow yn ariannu ein gradd yn llawn ac mae’n galluogi myfyrwyr astudio ar gyfer BSc (Anrh.) Rheoli Adeiladu mewn Adeiladu Tai a dysgu yn y swydd wrth gael eu talu. Mae ein carfan gyntaf, a gofrestrwyd yn 2017, bellach yn ystod misoedd olaf y radd.

“Maen nhw wedi dysgu cymaint sydd wedi bod yn amhrisiadwy i’w gyrfaoedd ac maent hefyd wedi gwneud ffrindiau oes – rydym nawr yn edrych ymlaen at groesawu ein myfyrwyr newydd i Redrow a dymuno pob lwc iddyn nhw.”

Wedi’i ariannu’n llawn gan Redrow, mae’r cwrs yn plymio’n ddwfn i sgiliau adeiladu tai, gan gynnwys asesu ansawdd, rheoli prosiectau, iechyd a diogelwch, sgiliau busnes a thrafod, hyd at agweddau perthnasol ar y gyfraith, mathemateg ac economeg.

Bob blwyddyn mae chwe wythnos bloc o ddysgu sy’n cael eu haddysgu mewn partneriaeth rhwng Adran yr Amgylchedd Adeiledig LJMU, Coleg Cambria ac arbenigwyr busnes Redrow, gyda gweddill yr amser cyswllt yn cael ei dreulio ar ymweliadau safle ymarferol a thiwtorialau gyda chefnogaeth gan Reolwyr Gyfarwyddwyr adrannol Redrow a’u timau.

Asesir y myfyrwyr mewn amryw o ffyrdd gan gynnwys cyflwyniadau, prosiectau grŵp, arholiadau, gwaith cwrs a phrosiect traethawd blwyddyn olaf. Am weddill eu hamser ar y cwrs, bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn lleoliadau cylchdro ym mhob un o adrannau Redrow o’r adran dechnegol i’r adran dir.

Ar hyn o bryd mae tair carfan yn astudio tuag at y cymhwyster gradd hwn, gyda’r garfan gyntaf o israddedigion i raddio ar ddiwedd 2020.

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.redrow.co.uk

Ewch i www.cambria.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau a chymwysterau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria.

yn ôl